Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Declaración da Renda: 9 preguntas frecuentes con resposta

Ao facer a Declaración da Renda é habitual exporse preguntas sobre deducións por fillos e vivenda ou cando é obrigatorio presentala
Por Blanca Álvarez Barco 27 de Marzo de 2015
Img declaracion renta preguntas frecuentes
Imagen: stokkete

Teño que facer a Declaración da Renda se estou en paro? Hai rendas exentas? Canto podo desgravarme polos fillos? A Declaración da Renda sempre suscita dúbidas. Para resolvelas, neste artigo dáse resposta a nove preguntas frecuentes que xorden ao realizar a Declaración: desde onde entregala, como saber se sae a devolver ou que gastos é posible deducirse.

Imaxe: stokkete

1. Teño que facer a Declaración da Renda?

Se un contribuínte ten como única fonte de ingresos rendementos do traballo, está obrigado a presentar a Facenda a Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) cando os seus rendementos íntegros do traballo superen os 22.000 euros anuais, a condición de que procedan dun só pagador. Se percibise rendas de máis dun pagador, o límite é tamén de 22.000 euros, se o importe das rendas percibidas polo segundo e restantes pagadores non superan os 1.500 euros; en caso contrario, o límite a partir do cal sería obrigatorio presentar na Axencia Tributaria (AEAT) a Declaración da Renda redúcese a 12.000 euros anuais.

Aínda que se teñan rendas do traballo inferiores a 22.000 euros anuais, ás veces convén facer a Declaración porque esta resulta favorable ao contribuínte, é dicir, a devolver.

2. Quen está exento de facer a Declaración?

Para non estar obrigado a presentar á AEAT a Declaración da Renda, hai que obter unhas rendas brutas anuais de traballo inferiores ou iguais a 22.000 euros. Estes, ademais, deben provir dun só pagador. Tamén pode ocorrer que procedan de máis dun pagador, sempre que a suma das cantidades percibidas polo segundo e os restantes non supere 1.500 euros anuais.

No entanto, o límite de 22.000 euros brutos obtidos como rendementos de traballo rebáixanse a 12.000 euros, cando os rendementos percibidos procedan só de pensións da Seguridade Social -e a súa porcentaxe de retención non se determinou polo procedemento especial- e se o contribuínte recibe unha pensión compensatoria do seu cónxuxe ou por alimentos determinada por decisión xudicial.

Tampouco teñen a obrigación de presentar a Declaración quen obteñan uns ingresos exclusivos de 12.000 euros anuais cando sexan prestacións pasivas, como pensións e haberes pasivos da Seguridade Social, prestacións percibidas por beneficiarios de mutualidades obrigatorias de funcionarios, colexios de orfos e similares.

Á súa vez, cando o pagador dos rendementos de traballo non está obrigado a reter ningunha cantidade, o contribuínte que recibe ingresos inferiores a 12.000 euros dese pagador tamén queda libre de render contas ante Facenda. O mesmo sucédelles aos contribuíntes que perciban só rendementos íntegros de traballo suxeitos a un tipo de retención fixo.

3. Onde entrego a Declaración da Renda?

A presentación da Declaración é sinxela. Pode facerse por Internet (hai que facela coa ferramenta Renda WEB), en calquera oficina dun banco ou entidade colaboradora autorizada, en calquera delegación ou administración da Axencia Tributaria ou nas oficinas habilitadas polas comunidades autónomas.

4. Confirmo sen máis o borrador?

Os primeiros días de cada campaña destínanse a solicitar o borrador do IRPF. Aínda que a maioría de cidadáns non deberá pedilo -envíase ao seu domicilio se na Declaración do ano anterior marcouse a casa 110 ou se se confirmou o borrador-, no caso de que non se reciba ou non sexa posible velo, pódese solicitar. Pode facerse de maneira presencial, por teléfono ou a través de Internet.

Convén sempre revisalo e non dalo por válido. A razón é que pode haber datos incompletos e inexactos ou faltar datos persoais ou económicos se houbo cambios importantes (divorcio, herdanzas, nacemento dun fillo, etc.).

Img calculadoradinero grande
Imaxe: AlexanderStein

5. É mellor facer a Declaración individual ou conxunta?

En termos xerais, a Declaración conxunta está indicada para matrimonios nos que un dos cónxuxes traballe e o outro non. Pero se se cumpren os requisitos para facela deste xeito, sempre hai que valorar se esta alternativa é máis proveitosa para a familia que realizala por separado.

Para fixar se hai obrigación de declarar, aplícanse as regras de tributación individual. Con independencia do número de persoas que formen a unidade familiar, a exención de subscribila sitúase, con carácter xeral, en 22.000 euros se as rendas do traballo proveñen dun só pagador. Cando a suma dos ingresos de dous ou máis persoas excede este límite, terían que presentala sempre que queiran facela de forma conxunta.

Na conxunta, as rendas obtidas por cada un dos membros da familia grávanse de forma acumulada e empréganse as mesmas escalas de gravame que para a tributación individual. Por iso, salvo determinados casos, non está indicada para unidades familiares nas que varios membros teñen ingresos altos ou medios. Ao sumarse o que gaña cada un, corren o risco de que se aplique un IRPF máis elevado que o correspondente se se fai individual.

6. Cobro o paro, teño que facer a Declaración?

Si. É frecuente pensar que as prestacións por desemprego non constitúen un rendemento íntegro do traballo, pero non é correcto. A lei establece que todas as contraprestacións ou utilidades dinerarias ou en especie que deriven directa ou indirectamente do traballo persoal ou da relación laboral considéranse rendementos do traballo. Como a prestación por desemprego deriva dunha relación laboral, enténdese como unha renda máis e así se cita de modo expreso na documentación editada pola Axencia Tributaria.

7. As doazóns a fundacións e ONG pódense deducir?

Se se achega diñeiro a unha ONG, é posible deducirse unha porcentaxe no IRPF. Para iso, o contribuínte debe ter un certificado que debe emitir e enviarlle a ONG que recibise a doazón. Así, terá dereito a deducir da cota íntegra o 50% dos primeiros 150 euros doados. O resto da doazón ou das restantes doazóns que superen os 150 euros dan dereito a deducir da cota íntegra o 27,5% do importe doado ou do valor doutros bens ou dereitos doados.

8. Pódome deducir a vivenda?

Nas casas adquiridas a partir do 1 de xaneiro de 2013 non se poderá aplicar a dedución por compra, pois quedou suprimida desde esa data.

No entanto, para os contribuíntes que se deducían con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013 (excepto por achegas a contas vivenda) por residencia habitual, hai un réxime transitorio que lles permite seguir gozando da dedución nos mesmos termos e coas mesmas condicións existentes a 31 de decembro de 2012.

9. Como tributan os fillos, netos e bisnetos?

Pódese aplicar o mínimo polos descendentes e asimilados do contribuínte que cumpran os seguintes requisitos:

  • O descendente é menor de 25 anos á data de deveño do imposto, salvo que sexan descendentes cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%, nese caso poderá aplicarse o mínimo familiar por descendentes, calquera que sexa a súa idade, sempre que se cumpran os restantes requisitos.

  • O descendente debe convivir co contribuínte.

  • O descendente non pode obter no exercicio rendas superiores a 8.000 euros anuais, excluídas as rendas exentas do imposto como bolsas, etc.

  • Non deben presentar a Declaración do IRPF (autoliquidación ou borrador subscrito e confirmado) independentemente do contribuínte, con rendas superiores a 1.800 euros.