Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dedución por obras na vivenda

A desgravación pode alcanzar ata 1.350 euros anuais
Por Elena V. Izquierdo 25 de Decembro de 2011
Img reforma cocina
Imagen: cogocogo

Os últimos días do ano son clave para certas operacións que fagan máis levadías as contas con Facenda . Traspasos a plans de pensións, doazóns a organizacións non gobernamentais (ONG), achegas a sindicatos ou a compra dun piso, se se cumpren as condicións para obter a desgravación son algúns movementos que os españois realizan antes de que termine 2011. Outra das actuacións que dá dereito a desgravacións son as obras levadas a cabo na vivenda para mellorar a eficiencia enerxética, a seguridade do inmoble ou a accesibilidade. En abril ampliouse o limiar de renda dos contribuíntes e a contía deducible respecto de 2010. Quizá algúns cidadáns teñan a posibilidade de beneficiarse desta medida e aínda non o saiban. En todo caso, aínda quedan uns días para porse ao choio.

As persoas que fixesen reformas na súa vivenda este ano poderán desgravarse ata 1.350 euros na Declaración da Renda. Para iso é necesario, entre outros requisitos, que as modificacións teñan como obxectivo mellorar a eficiencia enerxética, a accesibilidade, garantir a seguridade do edificio ou permitir a instalación de infraestruturas de telecomunicacións.

Primeiro decreto

No mes de abril de 2010, púxose por primeira vez en marcha esta dedución, que en 2011 ampliouse para alcanzar a un maior número de persoas. O decreto orixinal permitía deducirse o 10% das cantidades abonadas polas obras realizadas na vivenda habitual do beneficiario ata 4.000 euros ao ano. O límite plurianual situábase, para catro anos, en 12.000 euros.

Quen fagan os pagos en efectivo non poderán gozar da dedución

Os contribuíntes cunha base impoñible inferior a 33.007 euros podían gozar da dedución completa e, a partir desta contía, o beneficio reducíase ata extinguirse para quen superasen os 53.007,20 euros.

O que se perseguía con esta medida era potenciar o sector da construción e crear empregos á vez que se melloraba o parque de vivendas, a súa seguridade, a súa accesibilidade e a súa eficiencia enerxética.

Lei en vigor

Un ano despois, en abril de 2011, o Consello de Ministros aprobou un novo decreto que amplía tanto o limiar de renda que poden percibir os cidadáns para gozar deste incentivo como a porcentaxe de dedución e o límite anual que se desgravan os contribuíntes.

Poden acollerse aos novos beneficios fiscais quen realizasen as obras desde o 6 de maio de 2011. Se as reformas fixéronse con anterioridade a esta data, terán a dedución correspondente ao decreto orixinal, o aprobado en abril de 2010. A medida, en calquera caso, é de carácter temporal e ten como data de caducidade o 31 de decembro de 2012.

O incentivo fiscal, que alcanzaba só ás vivendas habituais, aplícase tamén ao resto dos inmobles do contribuínte

Os contribuíntes que fagan os pagos en efectivo non poderán gozar da desgravación. O decreto establece que só quen abonasen o custo das obras con cartón de crédito ou débito, por medio de transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas de entidades de crédito obterán beneficios na Declaración da Renda polas melloras no seu domicilio.

O incentivo fiscal, que ata agora alcanzaba só ás vivendas habituais, aplícase tamén ao resto dos inmobles que teña o contribuínte, mesmo aos alugados. Se as obras realízanse no edificio, e non no piso en si, tamén dan dereito a desgravación cando cumpran cos obxectivos marcados na lei. Os despachos profesionais ou os locais nos que se realicen actividades económicas están excluídos, do mesmo xeito que garaxes, trasteiros, xardíns ou piscinas.

Contía que se pode deducir

Quen fixesen obras nas súas casas, sempre que entren dentro dos parámetros do decreto, poden desgravarse o 20% do diñeiro que abonasen, ata un máximo de 6.750 euros anuais. Por tanto, a devolución que pode obter un cidadán cada ano por este concepto é de 1.350 euros.

É posible que o importe das obras supere 6.750 euros. Neste caso, o propietario da vivenda poderá desgravarse ao longo do tres exercicios seguintes ata o límite de 20.000 euros, polo que en total pode obter un beneficio de 4.000 euros (o 20% de 20.000) en concepto de desgravación por obras.

Se o importe da obra supera 6.750 euros, o propietario poderá desgravarse nos exercicios seguintes ata o límite de 20.000 euros

Tamén se incrementa a base impoñible dos beneficiarios desta medida, ata 71.007,20 euros. No entanto, só poderanse aplicar a base anual máxima, 6.750 euros, quen non superen os 53.007,20 euros. A partir desta cantidade aplícase unha redución e a base deducible será de 6.750 euros, menos o resultado de multiplicar por 0,375 a diferenza entre a base impoñible e 53.007,20 euros anuais.

A desgravación é compatible coa obtención doutras axudas incluídas no Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación ou calquera outra subvención concedida por autonomías ou municipios, pero non coa dedución que se aplica por investimento en vivenda habitual.

Que obras dan dereito á dedución

Con frecuencia, quen quixeron aplicarse a desgravación, tiveron dúbidas sobre se lles correspondía ou non este beneficio. Hai catro grupos de reformas no fogar que dan dereito á dedución.

 1. Mellora da eficiencia enerxética e utilización de enerxías renovables.

  Neste epígrafe figuran obras como a instalación de paneis solares para contribuír á produción de auga quente sanitaria. Tamén as reformas na envolvente térmica do edificio que se dirixen a reducir a demanda enerxética. A substitución de carpintarías e acristalamientos dá dereito á desgravación. Habería que pór dobres cristais nas xanelas e, se se modifican os perfís, terían que incorporar rotura de ponte térmica. A colocación de dobres xanelas cunha nova sobreposta á anterior tamén permite a dedución. No entanto, se a obra consiste en pechar a terraza para gañar superficie habitable á vivenda, queda excluída por ser un novo cerramento.

  A mellora nas instalacións térmicas que incrementen a súa eficiencia enerxética ou a utilización de enerxías renovables son outras reformas que permiten acollerse a beneficios fiscais. Se só cámbianse os radiadores eléctricos por outros máis eficientes, non estaría incluído porque non se necesita unha obra nin se utiliza unha instalación especial. Tampouco se pode reducir a factura con Facenda só por substituír os aparellos de aire acondicionado por outros máis eficientes, salvo que leve modificar toda a instalación por unha de alto rendemento.

  Queda fose calquera cambio con fins estéticos, como pintar a casa, instalar parqué ou a mera ampliación das instalacións -pór un novo punto de luz-.

  A reforma das instalacións de subministración e a colocación de mecanismos que favorezan a reutilización das augas grises no propio edificio e reduzan a vertedura ao sistema público de rede de sumidoiros forma parte desta medida.

 2. Garantir a seguridade e a estanqueidad dos edificios

  As intervencións sobre elementos estruturais do edificio, como muros, alicerces, cimentos ou vigas, para reforzar ou consolidar as súas deficiencias, son deducibles, así como as obras en cubertas e muros afectados por humidades.

  Se as melloras lévaas a cabo a comunidade e non o dono da vivenda, este tamén pode beneficiarse dos incentivos fiscais do decreto. A contía que se pode desgravar cada contribuínte calcúlase en función do importe total abonado e o coeficiente de participación do propietario ao custeala. Iso si, as obras téñense que realizar na azotea, as escaleiras, a portaría, no tellado e non noutros elementos comúns, como prazas de garaxes, xardíns, parques, piscinas ou instalacións deportivas, que están fóra desta medida.

  A substitución de instalacións de electricidade, auga, gas e outras subministracións dirixida a mellorar a seguridade e habitabilidade ou a adecuarse á normativa vixente -o regulamento de baixa tensión, o Código Técnico de Edificación- estarían incluídas.

  Os cambios na cociña, como a mera substitución de armarios, en ningún caso formarían parte da medida porque non contribúe á eficiencia enerxética, á estanqueidad do edificio nin á súa seguridade estrutural.

 3. Mellora da accesibilidade

  Poden aplicarse a dedución quen instalasen ascensores, ramplas e dispositivos de acceso ou adaptado os anteriores ás novas normativas ou necesidades de persoas con discapacidade. Tamén quen colocasen elementos de información que permitan a orientación no edificio de persoas con discapacidade sensorial. As obras de adaptación das vivendas ás necesidades específicas dos maiores de 65 anos ou cunha minusvalía están dentro do decreto.

  As reformas que se fan no baño, se son meramente estéticas, non permiten reducir o IRPF, pero se se substitúe a bañeira pola ducha para que unha persoa con mobilidade reducida acceda mellor a ela, si que pode formar parte da desgravación.

 4. Instalación de infraestruturas de telecomunicación

  Aquí inclúese a obra que se realiza para que o edificio ou a vivenda poida ter acceso a internet e á TDT, pero en ningún caso cobre a compra de equipos como un televisor, un computador, a prestación do servizo de ADSL ou de televisión de pago.

Exemplos de cálculo

Se unha persoa con base impoñible inferior a 53.007,20 euros gastouse 11.000 nunha obra, o primeiro ano poderá acollerse a unha desgravación de 1.350 -o 20% da base anual máxima, 6.750 euros-. No exercicio seguinte obterá unha dedución de 850 euros, que é o resultado de restar os 6.750 euros do primeiro ano aos 11.000, que ascende a 4.250 euros, e aplicarlle a esta cifra o 20% de dedución. Cando o importe da obra sexa superior, poderá recibir beneficios fiscais ao longo de catro anos, aínda que a base máxima plurianual é de 20.000 euros e a desgravación total, de 4.000.

No caso de que o contribuínte teña unha base impoñible superior, de 55.000 euros, nun suposto, aplícaselle un coeficiente reductor. A base anual sobre a que poderá deducirse será 6.002,70 euros. É o resultado de restar da base máxima anual (6.750) a diferenza entre a base impoñible do contribuínte (55.000) e a que dá dereito á desgravación íntegra (53.007,20) e multiplicalo por 0,375, segundo a fórmula que se indica no decreto: 6.750 – 0,375 x (55.000-53.007,20).

Se gastou 10.000 euros nas obras, o primeiro ano poderá obter 1.200,54 euros de mellora no seu IRPF (o 20% de 6.002,70) e o segundo, o 20% da cantidade restante.

Que ocorre no caso dun matrimonio no que un dos cónxuxes cumpre os requisitos e o outro supera a base impoñible? Se están casados en réxime de gananciales, un deles poderase practicar a dedución e o outro non. No caso de que gastasen 20.000 euros, quen menos gana poderá deducirse a metade, 10.000. O primeiro ano sobre 6.750 euros, obtería 1.350 e o segundo ano, 650 euros, o 20% de 3.250. Se fixesen a declaración conxunta non poderían desgravarse nada, ao superar a base impoñible.