Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Deducións fiscais dos créditos

Os préstamos para a construción, ampliación, rehabilitación ou adaptación da vivenda desgravan, aínda que a maioría dos contribuíntes descoñéceno
Por Elena V. Izquierdo 3 de Maio de 2010
Img arena cemento
Imagen: tanais

Coa primavera chega o bo tempo e o momento de cumprir coas obrigacións tributarias. Durante o exercicio anterior, sobre todo no mes de decembro, realízanse os últimos investimentos, ingresos ou doazóns para que o resultado da Declaración da Renda sexa o máis beneficioso posible. No entanto, abril, coa recepción dos primeiros borradores, é o momento de comprobar que todo está correcto e que neles figuran as operacións realizadas durante o ano anterior para desgravar. É posible realizar compras ou asinar contratos e descoñecer que, grazas a eles, pódese pagar menos a Facenda. O mesmo sucede cos préstamos. Algúns créditos contan con deducións fiscais. Os máis coñecidos son os destinados á compra de vivenda. Pero non son os únicos. Os dirixidos a ampliacións, rehabilitación, adaptación ou construción da casa tamén se desgravan aínda que, por descoñecemento, a maioría dos contribuíntes non os rexistran na súa Declaración.

Créditos concedidos polo banco

Os créditos concedidos pola compra dun piso non son os únicos que desgravan. Se se destinan á rehabilitación, construción, ampliación ou adaptación da vivenda habitual tamén é posible beneficiarse. Para iso, no primeiro caso, as obras deben cualificarse ou declararse como actuación protexida en materia de rehabilitación de vivendas para favorecer o acceso dos cidadáns. Os contribuíntes poden, ademais, obter vantaxes se o obxecto principal é a reconstrución do inmoble mediante a consolidación e o tratamento das estruturas, fachadas ou cubertas, sempre que o custo global das operacións de rehabilitación exceda o 25% do prezo de adquisición.

Outros contribuíntes gozarán da desgravación cando destinen o préstamo á construción do piso. Enténdese que isto sucede cando “satisfán integramente os gastos derivados da execución das obras ou entregan cantidades a conta ao promotor das mesmas, sempre que finalicen nun prazo non superior a catro anos desde o inicio do investimento”.

O importe máximo dos investimentos con dereito a dedución ascende a 9.015 euros anuais

A ampliación da vivenda habitual, o aumento da superficie habitable mediante o cerramento dunha parte de forma permanente, é outro suposto con dereito a desgravación fiscal.

Neste catro casos -adquisición, rehabilitación, construción ou ampliación da vivenda habitual-, o importe máximo dos investimentos con dereito a dedución ascende a 9.015 euros anuais.

A desgravación da que o contribuínte pode beneficiarse é superior cando destina o crédito a realizar obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razóns de discapacidade. Neste caso, a cantidade máxima do investimento con dereito a dedución por este concepto establécese en 12.020 euros anuais.

Como a desgravación de Facenda non se prevé para o crédito en si, senón para a utilización que se faga do diñeiro -neste caso á compra, ampliación ou rehabilitación da vivenda- os beneficios fiscais aplícanse con independencia do tipo de préstamo que reciba o cidadán. O financiamento a través dun crédito hipotecario terá un tratamento similar ao dun persoal ou doutro tipo.

Dedución por compra

A maioría das vivendas en España adquírense a través dun crédito hipotecario. Para obter a súa dedución, é necesario que a hipoteca se destine á adquisición da vivenda habitual e que a casa cumpra unha serie de requisitos:

  • Debe constituír a residencia do contribuínte durante un prazo continuado de, polo menos, tres anos.

  • Débese entrar a vivir nela de maneira efectiva e con carácter permanente nun prazo non superior a doce meses desde a data de compra ou terminación das obras.

Poida que este sexa o último ano no que todos os cidadáns gocen da desgravación, xa que está previsto que en 2011 só as rendas inferiores a 24.000 euros accedan a esta vantaxe, pero ata entón a cantidade máxima que devolve Facenda cada ano pola adquisición de vivenda é de 1.352 euros, posto que se aplica unha dedución do 15% sobre 9.015 euros, o importe máximo con dereito a dedución.

Créditos de familiares ou amigos

É frecuente descoñecer que os préstamos concedidos por amigos ou familiares para a compra dun piso tamén desgravan. Cada vez é máis habitual que os pais, en lugar de avalar aos fillos para que poidan emanciparse, concédanlles un préstamo sen intereses co que acceder a unha vivenda.

Os créditos concedidos por amigos e familiares para a compra da vivenda tamén desgravan

Para que desgraven, deben rexistrarse de forma correcta, xa sexa mediante a firma dun documento privado ou por medio dun notario. Pola contra, pódense entender como doazóns e o receptor deberá tributar por eles.

Deben redactarse de forma clara e establecer as condicións que fixa cada unha das persoas que interveñen. Só se o préstamo rexístrase, o beneficiario pode obter a dedución que lle corresponde por adquisición de vivenda ou rehabilitación. A cantidade máxima con dereito a dedución nos préstamos concedidos por un particular é igual á que se establece con outro tipo de financiamento externo, 9.015 euros anuais.