Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Deducións por ascendientes

Os pais, avós ou bisavós han de estar unidos ao contribuínte por un vínculo de parentesco en liña directa
Por Elena V. Izquierdo 11 de Xuño de 2011
Img paseando
Imagen: Sara Terrones

Convivir cos pais, cando estes son maiores de 65 anos e cumpren unha serie de requisitos, achega aos contribuíntes beneficios fiscais tanto no ámbito estatal como no autonómico. Pero os proxenitores non son os únicos ascendientes que dan dereito a deducións: ter a cargo aos avós ou aos bisavós tamén permite gozar de desgravacións ao facer a Declaración da Renda.

Mínimo aplicable

O mínimo por ascendientes forma parte do mínimo persoal e familiar, que é a parte da renda que non se somete a tributación polo IRPF porque se destina a satisfacer as necesidades do cidadán e de quen viven con el. Por cada parente maior de 65 anos que conviva con quen fai a Declaración -sempre que cumpra coas condicións establecidas-, súmanse ao mínimo persoal e familiar 918 euros. Se aínda non cumpriu esta idade pero o ascendiente ten unha minusvalía, achega os mesmos beneficios fiscais e, se ten máis de 75 anos, engádeselle unha contía adicional de 1.122 euros.

Se ademais de ter máis de 65 anos o parente maior padece unha minusvalía do 33% ou superior, pero inferior ao 65%, os descendentes contarán con 2.316 euros adicionais, que pasarán a ser 7.038 se a discapacidade alcanza o 65%.

O mínimo aplicable por cada ascendiente maior de 65 anos é de 918 euros

Cando se acredite que os ascendientes necesitan axuda de terceiras persoas ou teñen mobilidade reducida, ao anterior súmanselle 2.316 euros en concepto de gastos de asistencia.

Requisitos

Para que un cidadán poida aumentar o seu mínimo persoal e familiar por este concepto, os pais, avós ou bisavós han de estar unidos a el por un vínculo de parentesco en liña directa por consanguinidade ou adopción. Pero non se inclúen aqueles cuxo vínculo é por liña colateral -como os tíos ou tíos avós- e tampouco por afinidade, que é o caso dos sogros.

Ademais, o ascendiente debe ser maior de 65 anos ou ter unha minusvalía igual ou superior ao 33%.

É necesario que a persoa que dá dereito a aplicar o mínimo conviva co beneficiario polo menos durante a metade do período impositivo. Tamén se entende que se cumpre esta condición cando os ascendientes discapacitados que dependan do contribuínte estean internados en centros especializados.

Para practicar a redución tense en conta a data de deveño do imposto, o 31 de decembro. Se o ascendiente falece antes desta data, aínda que convivise máis da metade do período impositivo co contribuínte, non dá dereito á aplicación do mínimo.

Se o maior obtivo rendas superiores a 8.000 euros, os seus descendentes non poden aplicarse a redución

Cando o pai, avó ou bisavó obtivo rendas superiores a 8.000 euros, os seus descendentes non poden aplicarse a redución e tampouco se o maior de 65 anos presenta a súa propia Declaración con rendas superiores aos 1.800 euros.

Pode darse o caso de que dous ou máis persoas teñan dereito a aplicarse o mínimo respecto dos mesmos ascendientes. Neste suposto, o importe se prorrateará entre eles a partes iguais. Pero se os contribuíntes teñen distinto grao de parentesco cara a quen xera dereito á redución, correspóndelle a quen teña o grao máis próximo, salvo que este non teña rendas anuais superiores a 8.000 euros, nese caso corresponderá aos de seguinte grao. É dicir, se os fillos poden beneficiarse do mínimo por ascendiente porque as súas rendas son inferiores a 8.000 euros, poderanllo aplicar os netos que cumpran os requisitos.

Deducións autonómicas

Estas deducións compleméntanse coas propostas polas comunidades autónomas, aínda que non todas contan con axudas por maiores de 65 anos se non cumpren outros requisitos como ter unha discapacidade.

 • ANDALUCIA

  Esta autonomía conta cunha dedución de 100 euros para contribuíntes que sexan pais dunha familia monoparental. Enténdese como tal a formada polo pai ou a nai e todos os fillos que convivan cun ou outro e sexan menores de idade ou maiores de 18 anos incapacitados pola xustiza.

  Esta contía auméntase en 100 euros por cada persoa maior de 75 anos que conviva coa familia, sempre que xere o dereito a aplicar o mínimo por ascendientes establecido na normativa estatal do IRPF.

 • ARAGÓN

  Os residentes nesta comunidade poden beneficiarse dunha dedución de 150 euros polo coidado dos ascendientes maiores de 75 anos que convivan co contribuínte polo menos durante a metade do período impositivo e non teñan rendas superiores aos 8.000 euros.

 • ASTURIAS

  Quen acollan, con carácter non remunerado, a persoas que cumprisen 65 anos contan cunha dedución de 338 euros. É necesario que o contribuínte viva con eles durante máis de 183 días ao ano sen percibir dos maiores ningunha contraprestación. Ademais, a persoa acollida non debe ter parentesco de consanguinidade ou afinidade ata terceiro grao co contribuínte.

 • ILLAS BALEARES

  No arquipélago non contan con desgravacións específicas por ascendientes, aínda que si poden gozar dunha dedución de 50 euros os contribuíntes que cumprisen 65 anos.

 • CANARIAS

  Con esta mesma idade, os residentes en Canarias tamén teñen deducións, que ascenden a 120 euros.

 • CANTABRIA

  Por coidado de cada ascendiente maior de 70 anos, xa sexa o parentesco por consanguinidade ou por afinidade, o cidadán terá unha dedución de 100 euros. Para iso é necesario que viva co contribuínte polo menos durante 183 días e que este estea obrigado a declarar. As rendas do ascendiente non deben ser superiores a 6.000 euros.

 • CASTELA-A MANCHA

  Para os maiores de 75 anos, a rexión aplica unha dedución de 100 euros. Existe outra de igual contía polo coidado de ascendientes que cumprisen esta idade, sempre que dean dereito á aplicación do mínimo. Non se poderán practicar estes beneficios fiscais se os maiores viven durante máis de 30 días en residencias de Castela-A Mancha ou ocupan prazas concertadas ou subvencionadas pola comunidade noutros centros.

 • CASTELA E LEÓN

  O feito de cumprir 65 anos non dá dereito a contar con desgravacións, salvo se á idade engádese estar afectado por unha minusvalía, nese caso a dedución será de 656 euros por contribuínte.

 • CATALUÑA

  Esta autonomía recoñece unha dedución por aluguer da vivenda habitual que alcanza o 10% das cantidades satisfeitas durante o ano 2010. Poden beneficiarse dela as persoas que teñan polo menos 65 anos a condición de que sexan viúvas. Como requisito establécese que a suma das bases impoñibles xeneral e do aforro -menos o mínimo persoal e familiar- non supere 20.000 euros anuais e que as cantidades pagas polo aluguer excedan do 10% dos rendementos netos do contribuínte. O límite máximo da dedución é de 600 euros anuais.

 • MADRID

  Os residentes en Madrid teñen unha dedución de 900 euros por acoller a maiores de 65 anos, sempre que estes convivan co contribuínte durante polo menos 183 días e non medie contraprestación. Ademais, é necesario que o acollemento non dea lugar á obtención de axudas ou subvencións da Comunidade de Madrid.

  A persoa acollida non debe estar vinculada co contribuínte por un parentesco en grao igual ou inferior ao cuarto, ben sexa de consanguinidade ou afinidade. A suma das bases impoñibles xeneral e do aforro non pode superar os 25.620 euros en tributación individual ou os 36.200 euros na conxunta.

 • VALENCIA

  A dedución de 179 euros dirixida aos contribuíntes de máis de 65 anos só pódese practicar no caso de que teñan unha minusvalía do 33% ou superior.

  Unha dedución da mesma contía poden obter os cidadáns por cada ascendiente maior de 75 anos en liña directa por consanguinidade, afinidade ou adopción. Teñen que convivir con el polo menos a metade do período impositivo e as rendas da persoa que dá dereito á dedución non poden ser superiores a 8.000 euros nin presentar a Declaración do IRPF con rendas que pasen os 1.800

  Ademais, a suma da base liquidable xeral e do aforro debe ser como máximo de 27.790 euros para a Declaración individual e 44.955 na conxunta.

DEDUCIÓNS EN PAÍS VASCO E NAVARRA

Os navarros teñen dereito a unha redución de 900 euros por cada ascendiente que cumprise os 65 anos -ou sexa menor desta idade cunha minusvalía- e conviva co contribuínte, sempre que as rendas anuais dos ascendientes non superen o IPREM -7.455 euros-. Se teñen 75 anos ou máis, a redución é de 2.000 euros.

Tamén reducen a base impoñible as cantidades pagas pola cotización á Seguridade Social das persoas que traballen no fogar familiar e coiden aos maiores de 65 anos.

En Guipúzcoa, Áraba e Biscaia, a redución por ascendientes é de 261 euros, sempre que convivan co contribuínte ou que este pague a residencia en que a súa familiar viva de forma continua e permanente. A esta redución súmanselle outras contías en función do grao de dependencia ou discapacidade da persoa maior.

Para a dedución por ascendientes, é necesario que estes non teñan rendas superiores a 8.866 euros nin formen parten dunha unidade familiar na que calquera dos seus membros teña rendas desta contía. Outro dos requisitos é que non presenten ou non estean obrigados a presentar a Declaración.