Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Demoras no pago de impostos

O interese que debe pagar un contribuínte pola demora está en revisión e podería baixar do 7% ao 5%
Por roserblasco 10 de Marzo de 2009
Img tasaciones

Puntual, como sempre, chega a cita con Facenda. Desde o 2 de marzo, xa está aberto o prazo paira solicitar borrador de IRPF de 2008 e os datos fiscais. A sorte xa está botada e só queda esperar a abril ou maio paira confirmar os datos ou presentar a Declaración e ver cal é o resultado final: pagar ou gozar dunha devolución da Axencia Tributaria? O ano pasado, Facenda recadou en concepto de IRPF 70.000 millóns de euros, una cantidade similar á que se espera paira este exercicio. No entanto, ante a deterioración económica, moitas familias afrontarán este ano o pago de impostos con moitas máis dificultades que en anteriores exercicios. Paira facilitar o desembolso, a Administración permite aprazar o pago. Un 60% da débeda pódese pagar en xuño e o 40% restante en novembro, nese caso non hai que abonar ningún tipo de penalización ao Fisco. Con todo, se a débeda demórase por máis tempo haberá que pagar intereses polo tempo transcorrido. Na actualidade, este tipo de interese sitúase no 7%, aínda que podería baixar ao 5% en breve xa que o Goberno estuda revisalo. Segundo os últimos datos, en 2008, Facenda aceptou aprazar débeda tributaria por 5.500 millóns de euros en 2008 e ingresou 385 millóns en concepto de intereses de demora.

Interese en revisión

Interese en revisión

En tempos de crises como o actual, é posible atopar dificultades paira facer fronte aos pagos con Facenda. Acollerse ao posible adiamento é una das opcións máis válidas que se pode valorar. No entanto, isto leva a imposición dos correspondentes intereses de demora. O adiamento supón o deveño do interese de demora polo tempo comprendido entre o día seguinte ao vencimiento do prazo de ingreso en período voluntario e a data do vencimiento do prazo concedido, segundo comenta Lida Bazán, avogada do despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

O tipo actual de interese de demora está fixado no 7%. É dicir, empresas e particulares deben aplicar este tipo cando devolven ao fisco a débeda aprazada. No entanto, o Goberno, a petición de numerosos asesores fiscais, economistas e diferentes asociacións, comunicou recentemente que estudará rebaixar devandito interese até o 5%. Moitos expertos aseguran que o actual tipo de demora do 7% está desfasado e moi afastado dos tipos oficiais e do Euribor, que se sitúan por baixo do 2% e que previsiblemente seguirán baixando. Nunha contorna de crise económica no que moitas empresas ven afectadas dunha falta de liquidez que pode pór en perigo a súa viabilidade, moitas voces reclaman a baixada deste interese de demora.

O interese de demora tamén se lle aplica a Facenda cando por equivocacións propias ou outros motivos debe devolver diñeiro aos contribuíntes

Historicamente, o tipo de interese de demora sempre foi superior ao Euribor, aínda que a diferenza media é de 1,97 puntos. Co Euribor situado no 2,135% (a peche de febreiro), o diferencial alcanza os 4,8 puntos, una distancia moi grande en opinión de numerosos expertos fiscais. Precisamente, con este argumento instouse ao Goberno a revisar o interese de demora que, por outra banda, tamén é o que se lle aplica a Facenda cando por equivocacións propias ou outros motivos debe devolver diñeiro aos contribuíntes.

Polo xeral, é o tipo de interese de demora o que se aplica cando un contribuínte solicita aprazar os seus pagos tributarios. No entanto, cando a totalidade da débeda aprazada garántese con aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou mediante certificado de seguro de caución, o interese de demora exixible será o interese legal que corresponda até a data do seu ingreso, como explica Lida Bazán. Na actualidade, o interese legal sitúase no 5%, pero, do mesmo xeito que ocorre co de demora tamén está en revisión. Ante as peticións de empresas e de asociacións como a Asociación Española de Asesores Fiscais (Aedaf), estúdase rebaixalo até o 4%.

Aprazar impostos

O adiamento do pago das débedas tributarias cando se ten una situación financeira afogada é posible tanto en período voluntario como en período executivo, una vez transcorrida a data límite de pago. Poden aprazarse ou fraccionarse previa solicitude do obrigado tributario, cando a súa situación económico-financeira impídalle, de maneira transitoria, efectuar o pago nos prazos establecidos, e todo contribuínte pode solicitalo sempre que achegue documentos que confirmen que a súa situación económica é delicada, por exemplo, ser despedido da empresa ou ser parado de longa duración. Ante a solicitude de adiamento Facenda reclamará garantías paira conceder o adiamento, como avais, hipotecas, etc.

Todo contribuínte pode solicitar un adiamento no pago se acredita documentalmente que a súa situación económica é delicada

En xeral, poden aprazarse todas as débedas tributarias, xa se trate de impostos estatais, autonómicos ou locais. No caso concreto do IRPF, a lexislación actual permite efectuar o pago do IRPF en dous prazos, o 60% no momento de presentar a declaración e o 40% no mes de novembro. Neste caso, o contribuínte non ten que pagar a Facenda ningún tipo de interese pola contía que deixa pendente de pago a novembro. É lóxico que sexa así, do mesmo xeito que a Axencia Tributaria non paga intereses a quen lles devolve os seus correspondentes ingresos tamén en novembro en lugar de en xuño, algo moi habitual todos os exercicios. En realidade, é una lotaría poder gozar da devolución de Facenda en xuño ou en meses posteriores. Un ano pódese cobrar antes e outro despois, sen ter dereito a intereses por un cobro atrasado.

No caso de aprazar o pago, é una vantaxe aberta a calquera contribuínte ao que lle toque pagar ao fisco, co cal é comprensible que non haxa que abonar ningún tipo de penalización por acollerse a pagar una parte en novembro. Con todo, máis aló deste mes tamén se pode solicitar un adiamento do pago do IRPF, e é neste caso cando o adiamento leva o deveño do interese de demora.

Como tramitar un adiamento?

A solicitude de adiamento do pago de impostos, xa sexa de IRPF ou de calquera outro gravame, debe realizarse ante a Administración tributaria correspondente e debe ir acompañada dunha explicación das dificultades financeiras ou de tesouraría polas que atravesa o contribuínte e a forma en que pensa facer fronte a ditas débedas. En concreto, a solicitude deberase dirixir ao órgano de recadación competente, cos seguintes datos:

 • Identificación do suxeito pasivo.
 • Identificación da débeda.

 • Causas que motivan a solicitude.

 • Prazos e condicións de pago que se solicitan.

 • Garantía que se ofrece: aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución. Poden admitirse outras garantías se se xustifica que non é posible obter as anteriores ou solicitar dispénsaa de garantías por contías inferiores a 6.000 euros e, paira outras cantidades maiores acreditando as circunstancias que xustifiquen a petición.

 • Orde de domiciliación bancaria.

Una vez presentada a solicitude hai que esperar una notificación de Facenda na que a institución expresará si concede ou denega o adiamento.

Se se concede, Facenda establecerá tamén un calendario de pagos paira abonar a débeda pendente, cos seus correspondentes intereses. Si, pola contra, rexéitao, o contribuínte deberá facer fronte ao pago das débedas no prazo que indique, que será normalmente de pouco máis dun mes. Neste caso, se o contribuínte non pode facer fronte aos pagos pendentes, Facenda iniciará o período executivo e tentará cobrar pola forza. Nesta circunstancia pode solicitar embargos de contas, execución de hipotecas…

As excepcións

Son moitos os impostos, estatais, autónomos ou locais que se poden aprazar en pago. No entanto, a Lei Tributaria tamén contempla algunhas excepcións. As únicas son as débedas tributarias cuxa exacción realícese por medio de efectos timbrados e as débedas correspondentes a obrigacións tributarias que deban cumprir o retenedor ou o obrigado a realizar ingresos a conta (salvo nos casos e condicións expresamente previstos), segundo comenta Bazán. Por exemplo, a Lei Xeral Tributaria admite o emprego dos efectos timbrados como una das formas de pago das débedas tributarias. En todos aqueles casos que se acorde o pago dunha débeda cun destes documentos timbrados non se poderá solicitar un adiamento. Na actualidade, teñen a condición de efectos timbrados:

 • o papel timbrado común
 • o papel timbrado de pagos ao Estado

 • os documentos timbrados especiais

 • os timbres móbiles

 • o papel de pagos especial paira taxas

 • os cartóns paira utilizar en máquinas timbradoras

Os timbres móbiles, por pór só un exemplo, son popularmente coñecidos como pólizas e presentan un deseño moi similar ao dun selo de correos. O papel timbrado, no seu caso, adoita ser de uso exclusivo notarial.