Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Depósitos combinados, máis rendibles?

A maior rendibilidade dos depósitos combinados só conséguese se se contratan coa entidade outros produtos como seguros ou plans de pensións
Por José Ignacio Recio 12 de Xaneiro de 2013
Img dinero
Imagen: wfabry

Os depósitos combinados mostran unhas variables moi particulares con respecto a outra clase de depósitos , xa que aínda que ofrecen uns tipos de interese entre o 3% e 8%, nalgunhas propostas só conséguese ao contratar outros produtos coa entidade (nómina, seguros, plans de pensións, etc.). De non ser así, a rendibilidade asegurada baixa, de media, ao redor de dous puntos porcentuais. Así se explica neste artigo onde tamén se analizan distintas ofertas de depósitos combinados.

Depósitos con elevada rendibilidade… se hai vinculación

Unha das fórmulas que teñen os depositantes para obter máis rendibilidade rendibilidade é contratar depósitos combinados, que brindan ata o 8% de rendibilidade no mellor dos casos. É unha das estratexias máis nítidas para facer crecer os aforros nun período de permanencia non demasiado longo.

Estes modelos de contratación mostran unhas variables moi particulares con respecto a outra clase de depósitos, xa que aínda que proporcionan uns tipos de interese entre o 3% e 8%, nalgunhas propostas só obtense se se contratan outros produtos. De non ser así, a rendibilidade asegurada baixa de maneira sensible, ao redor de dous puntos porcentuais.

Se non hai vinculación coa entidade, a rendibilidade baixa ao redor de dous puntos porcentuais

Estes depósitos tamén se distinguen porque son máis flexibles á hora de proceder á súa cancelación. Ademais, non implican tempos de permanencia longos, pois a maioría contrátanse a 12 meses.

Por outra banda, as achegas mínimas son moi alcanzables para as economías domésticas, xa que se poden subscribir por pouco diñeiro.

Pero tamén convén coñecer que algunha destas propostas está destinada en exclusiva a novos clientes ou achegas e que non se permite a súa renovación.

Traspaso de accións, fondos ou plans de pensións

Gran parte das propostas bancarias parten de modelos de imposicións que incentivan o traspaso de accións, fondos de investimento ou plans de pensións como requisitos para elevar a rendibilidade dos seus produtos.

Así sucede co Depósito Accionista do Banco Popular, a un ano. Xera unha remuneración do 8% T.A.E., para achegas dun a 100.000 euros, que se abonan ao vencemento. Este modelo de aforro caracterízase porque permite a cancelación anticipada en calquera momento sen gastos nin comisións, co abono dos intereses xerados ata o momento da súa cancelación. Brinda un interese tan elevado porque se pode formalizar polo equivalente efectivo do aumento da carteira de títulos deste banco, como consecuencia dun traspaso de accións desde a competencia, ou pola compra de novas accións ata un importe máximo de 100.000 euros por cliente.

A mesma estratexia comercial aplícase no Depósito Combinado do Banco Sabadell, tamén para un prazo de permanencia de 12 meses e para unha achega mínima desde 600 euros. Os intereses, ao 6%, páganse ao vencemento. Esta rendibilidade aplícase ao contratar un fondo de investimento, pola que debe achegar e manter un saldo medio no fondo do triplo do asegurado no depósito.

Outra opción é o Depósito PPA de Activo Bank, tamén a un ano, que proporciona ao aforrador un 5% T.A.E., con liquidación de intereses ao trimestre. Pódese contratar este depósito polo mesmo importe do plan de pensións pactado ou traspasado a esta entidade.

Contratación doutros produtos da entidade

Outras entidades aplican a mellora da rendibilidade a cambio de contratar outra serie de produtos financeiros, unha oferta de corte máis tradicional.

É o caso do Depósito BBVA Uno, a 13 meses, que brinda un 4% T.A.E. para importes desde 3.000 euros e abónase ao vencemento. Se o depósito cancélase de maneira anticipada durante o período inicial de vixencia, procédese a liquidar os intereses devengados ao 1,25% nominal anual sobre o importe anulado. Só permítese a cancelación total. Este produto é para diñeiro procedente doutras entidades. A rendibilidade basee é do 2,75% T.A.E.; para conseguir o 4%, hai que ter en conta as seguintes vinculacións: 0,75% por domiciliar a nómina, 0,25% contratando un seguro e outro 0,25% se se é partícipe dun plan de pensións.

Nesta liña sitúase tamén o Depósito Fidelidade de Unicaja, que parte dun 4% de rendibilidade para atraer aos depositantes que fagan achegas a partir de 3.000 euros. En caso de solicitar a cancelación de forma anticipada, non se aplicarán os incrementos de tipo de interese pola contratación de produtos e formalizarase unha comisión por anulación anticipada. O tipo de interese basee é do 1% T.A.E., que se incrementa en función dos produtos contratados coa entidade.

Os depósitos combinados poden brindar ata o 8% de rendibilidade para un prazo de 12 meses

O Depósito Confianza, de Deutsche Bank, para 12 meses, xera un 4% T.A.E. e pódese subscribir desde 3.000 euros. Os intereses abónanse ao vencemento, e aplica unha penalización do 3% polo período comprendido entre a data de cancelación e a de vencemento do depósito. A rendibilidade basee deste produto é do 3% e pódese aumentar coas seguintes vinculacións: domiciliación da nómina, contratación de cartón de crédito ou de seguro…

O Depósito Fidelización, de Caixa Vital, chega ao 3% para un prazo de 12 meses e pode ser subscrito para importes de 600 a 30.000 euros. A súa rendibilidade depende dos produtos contratados coa caixa.

O Depósito prazo-e que lanzou ao mercado Kutxa é tamén para un ano e para achegas de 3.000 a 10.000 euros. Para conseguir o tipo de interese do 2,25% hanse de contratar 6.000 euros nun plan de pensións.

Cálculo de intereses

En moitas das ofertas deste tipo de imposicións a prazo combinadas, a rendibilidade pode chegar ao 5%, ao 6% e mesmo ao 8%. Pero esta non é a cantidade real que irá á conta corrente do subscritor. Os intereses se devengarán segundo o prazo establecido polo emisor e as cantidades devengadas en cada período dependen das condicións adicionais do depósito.

Desta forma, se os intereses brutos supoñen 100 euros, haberá que restarlles as correspondentes retencións do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF). Neste caso serían de 21 euros (aplicando a actual retención fiscal do 21% -salvo en Navarra, que é do 20%-), co que os intereses netos baixarían ata 79 euros, que sería a cantidade neta do deveño.