Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dereitos dos consumidores ante a difusión dos seus datos persoais

Calquera persoa pode coñecer se existen tratamentos de datos de carácter persoal, as súas finalidades e a identidade do responsable do tratamento
Por mediatrader 19 de Xullo de 2006

A continuación detállanse os dereitos dos consumidores ante a recollida e uso dos seus datos persoais.

Dereitos da persoa interesada:

Dereito á información na recollida de datos:

As persoas interesadas ás que se soliciten datos persoais deberán ser previamente informadas de modo expreso, preciso e inequívoco:

1.Da existencia dun ficheiro ou tratamento de datos de carácter persoal, da finalidade da recollida destes e dos destinatarios da información.

2.Do carácter obrigatorio ou facultativo da súa resposta ás preguntas que lles sexan expostas.

3.Das consecuencias da obtención dos datos ou da negativa a fornecelos.

4.Da posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

5.Da identidade e dirección do responsable do tratamento ou, no seu caso, do seu representante.

Consentimento da persoa afectada:

O tratamento dos datos de carácter persoal requirirá o consentimento inequívoco, que poderá ser revogado, da persoa afectada, salvo en casos como:

1.Cando os datos de carácter persoal recóllanse para o exercicio das funcións propias das Administracións públicas no ámbito das súas competencias.

2.Cando se refiran a as partes dun contrato ou precontrato dunha relación negocial, laboral ou administrativa e sexan necesarios para o seu mantemento ou cumprimento.

3.Cando o tratamento dos datos teña por finalidade protexer un interese vital da persoa interesada

4.Cando os datos figuren en fontes accesibles ao público e o seu tratamento sexa necesario para a satisfacción do interese lexítimo perseguido polo responsable do ficheiro ou polo do terceiro a quen se comuniquen os datos, sempre que non se vulneren os dereitos e liberdades fundamentais da persoa interesada.

Atendendo aos principios constitucionais ninguén poderá ser obrigado a declarar sobre a súa ideoloxía, relixión ou crenzas. É por iso que se se pretende solicitar datos respecto diso ademais de ter que solicitar o consentimento expreso, débese facer saber á persoa afectada que devanditos datos ten todo o dereito a non prestalos. Aínda que estes datos pódense solicitar, seguindo as pautas descritas quedan prohibidos os ficheiros creados coa exclusiva finalidade de almacenar datos persoais que revelen a ideoloxía, afiliación sindical, relixión, crenzas, orixe racial ou étnica, ou vida sexual.

Dereito a consulta do ficheiro

Calquera persoa poderá coñecer, solicitando a tal fin a información oportuna do Rexistro Xeral de Protección de Datos, a existencia de tratamentos de datos de carácter persoal, as súas finalidades e a identidade do responsable do tratamento.

Dereito de rectificación e cancelación:

A persoa afectada ou interesada terá o dereito de rectificar e cancelar os seus datos persoais, para o que a persoa responsable do tratamento terá a obrigación de facer efectivo o dereito de rectificación ou cancelación do interesado no prazo de dez días.

Serán rectificados ou cancelados, no seu caso, os datos de carácter persoal que resulten inexactos ou incompletos.

A cancelación dará lugar ao bloqueo dos datos, conservándose unicamente a disposición das Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas. Cumprido o citado prazo deberá procederse á supresión.

Non se esixirá contraprestación algunha polo exercicio dos dereitos de oposición, acceso, rectificación ou cancelación.

Mecanismos de defensa dos dereitos da persoa afectada ou interesada

As actuacións contrarias á protección de datos poden ser obxecto de reclamación polas persoas interesadas ante a Axencia Española de Protección de Datos.

A persoa interesada á que se denegue, total ou parcialmente, o exercicio dos dereitos de oposición, acceso, rectificación ou cancelación, poderá polo en coñecemento da Axencia Española de Protección de Datos ou, no seu caso, do organismo competente de cada Comunidade Autónoma, que deberá asegurarse da procedencia ou improcedencia da denegación.

O prazo máximo en que debe ditarse a resolución expresa de tutela de dereitos será de seis meses.

Axencia Española de Protección de Datos:C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid Tel: 901100099Fax 91 445 56 99 Correo electrónico: ciudadano@agpd.es