Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Desgravación fiscal das doazóns

Ao colaborar con actividades que benefician aos demais, o contribuínte pode desgravarse entre o 10% e o 30% da cantidade achegada
Por Elena V. Izquierdo 2 de Agosto de 2009

Hai unhas semanas concluíu o prazo de presentación da declaración da renda. No momento de realizala nas oficinas de Facenda ou ao revisar o borrador, hai quen se arrepinte de non levar a cabo certas operacións que lle supuxo a desgravación de diñeiro. A apertura dunha conta vivenda, figurar como titular no contrato de aluguer do piso ou o pago das cotas dunha hipoteca son algunhas das fórmulas recorrentes para que o Estado compense ao cidadán mediante deducións fiscais.

As doazóns feitas a fundacións, a asociacións declaradas de interese público, a organizacións non gobernamentais (ONG) ou as destinadas a programas prioritarios de mecenado -é dicir, a participación privada na realización de actividades de interese xeral, como axudas aos países en desenvolvemento ou a restauración de catedrais- son outro dos sistemas cos que se promove e incentiva a participación en actividades de interese xeral. Deste xeito, o contribuínte poderá desgravarse entre o 10% e o 30% da cantidade achegada e colaborar con actividades que benefician aos demais. Coviene lembrar, ademais, que as doazóns entre particulares están suxeitas ao imposto de doazóns.

Requisitos das entidades

O primeiro que se pensa no momento de doar diñeiro a unha fundación, ou a calquera entidade sen ánimo de lucro, é que este pode servir paira mellorar a situación das persoas ás que vai dirixido. Mediante un donativo, pódese axudar a cumprir a función social de asociacións deportivas, artísticas, culturais… O beneficio fiscal que se poida obter adoita ser tan só un incentivo, pero non o fin en si mesmo. É máis, non todos os donativos a entidades sen ánimo de lucro dan dereito a que o contribuínte goce de beneficios fiscais. Para que sexa así, as entidades han de cumprir una serie de requisitos establecidos na Lei 49/2002 de Réxime Fiscal das Entidades sen Fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado.

No artigo 2 desta Lei establécese que son as fundacións e as asociacións declaradas de utilidade pública as que dan dereito a desgravacións fiscais. Tamén aquelas organizacións non gobernamentais de desenvolvemento (ONGD) ás que se refire a Lei 23/1998 de Cooperación Internacional paira o Desenvolvemento, que sexan, á súa vez, fundacións ou asociacións de utilidade pública. As federacións deportivas españolas e autonómicas e o Comité Olímpico e Paralímpico tamén están incluídos na listaxe de organizacións nas que os donativos desgravan fiscalmente.

Para que sexan consideradas como entidades non lucrativas (ONL), as organizacións deben perseguir fins de interese xeral. Entre estes, a Lei destaca a defensa dos dereitos humanos, “das vítimas do terrorismo e actos violentos”, a asistencia e inclusión social, e outros fins cívicos, educativos, culturais, científicos, deportivos, sanitarios ou laborais. Tamén se inclúen neste grupo a cooperación paira o desenvolvemento, a promoción do voluntariado e da acción social, a defensa do medio ambiente, e a promoción e atención ás persoas en risco de exclusión por razóns físicas, económicas ou culturais.

Cando estas entidades acolléronse ao réxime fiscal especial que contempla a lei, as persoas que realicen donativos poden desgravarse até un 25% da cota íntegra. No caso de que a fundación ou asociación de utilidade pública non opte polo réxime especial, o doante só poderá deducirse un 10% da cantidade achegada.

Xunto aos donativos de bens ou dereitos, a Lei sinala que se poden practicar deducións sobre cotas de afiliación a asociacións que non se correspondan co dereito a percibir una prestación presente ou futura. Do mesmo xeito, contémplase a dedución na constitución dun dereito real de usufructo sobre bens, dereitos ou valores, realizada sen contraprestación; así como as doazóns de bens que formen parte do Patrimonio Histórico Español, inscritos no Rexistro xeral de Bens de Interese Cultural ou incluídos no Inventario xeral a que se refire a Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, e os donativos de bens culturais de calidade garantida, en favor de entidades que persigan entre os seus fins a realización de actividades museísticas e o fomento e difusión do patrimonio histórico artístico.

Mecenado

Ademais do anterior, un conxunto de incentivos premian a actividade de mecenado de particulares e empresas. Os receptores poden ser, xunto coas entidades sen fins lucrativos, as comunidades autónomas e entidades locais, os organismos autónomos do Estado e as entidades de carácter análogo. A Lei tamén contempla a colaboración con universidades públicas e colexios maiores adscritos ás mesmas, o Instituto Cervantes, o Institut Ramón Llull e o resto de institucións, con fins similares, das comunidades autónomas con lingua oficial propia.

As actividades dirixidas á conservación do patrimonio histórico, artístico ou lingüístico teñen una dedución do 25%. Outra serie de bens prioritarios contan con incentivos fiscais que aumentan até nun 5% (cunha dedución do 30%). A Lei de Orzamentos Xerais do Estado actualízaos cada ano. Entre eles, atópanse determinados bens singulares declarados de Patrimonio Mundial ou os edificios eclesiásticos incluídos no Plan Nacional de Catedrais.

XUSTIFICACIÓN DOS DONATIVOS

Paira xustificar estes donativos, a entidade debe expedir un certificado que remitirá á Administración tributaria e que incluirá, polo menos, os seguintes puntos:

  • O Número de Identificación Fiscal e os datos de identificación persoal do doante e da entidade donataria.
  • Mención expresa de que a entidade donataria inclúese nas organizacións reguladas no artigo 16 da Lei de Réxime Fiscal das Entidades sen Fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado.
  • Data e importe do donativo, cando este sexa dinerario.
  • Documento público ou outro documento auténtico que acredite a entrega do ben doado, cando non se trate de donativos en diñeiro.
  • Destino que a entidade donataria dará ao obxecto doado no cumprimento da súa finalidade especifica.
  • Mención expresa do carácter irrevogable da doazón, sen prexuízo do establecido nas normas imperativas civís que regulan a revogación de doazóns.