Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Desgravacións fiscais paira discapacitados

Achegar a un plan de pensións ou a un patrimonio protexido en favor dun discapacitado dá dereito a importantes desgravacións fiscais
Por roserblasco 30 de Marzo de 2009
Img discapacidad
Imagen: Cosmin Bolohan

Máis beneficios

Aos poucos, os máis desfavorecidos van conseguindo máis beneficios fiscais. Por ingresar diñeiro nun plan de pensións en favor dunha persoa discapacitada ou facer achegas a un patrimonio protexido pódese gozar de importantes desgravacións na Declaración da Renda. Ademais, ano tras ano, as comunidades autónomas van incorporando novas deducións en favor dos discapacitados ou os seus familiares. Segundo a lei do IRPF, teñen tal consideración os contribuíntes que acreditan un grao de minusvalía igual ou superior ao 33%. En particular, considérase que teñen este grao de minusvalía os pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida una pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, e os pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida una pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente paira o servizo ou inutilidade. Facenda considera, ademais, que una persoa ten un grao de minusvalía igual ou superior ao 65%, cando así o declarou un xuíz.

Plans de pensións

O plan de pensións é un dos grandes produtos de aforro paira a xubilación, laureado, sobre todo, pola súa vantaxosa fiscalidade. Si as achegas realízanse en favor de persoas cun grao de minusvalía igual ou superior ao 65%, ou de persoas declaradas xudicialmente como discapacitadas cun grao de minusvalía inferior, as reducións fiscais amplíanse. O límite de achegas anuais realizado polos propios discapacitados ou no seu favor polo cónxuxe, familiares até o terceiro grao por consanguinidad, ou quen se encargan da tutela ou acollemento do discapacitado é de 24.250 euros, sen que as achegas realizadas por cada parente poidan exceder de 10.000 euros. A persoa discapacitada deberá ser designada beneficiaria de maneira única e irrevogable paira calquera continxencia. As cantidades achegadas polos familiares ao seu favor non se acumulan coas achegadas por estes ao seu propio plan.

Por tanto, o familiar pódese beneficiar dunha dobre redución: a propia e a especial por achegas a plans de pensións do discapacitado, por un importe máximo de 10.000 euros. Si achégase a favor do discapacitado máis de 24.250 euros, a redución practicaralla en primeiro lugar o propio discapacitado e o resto se prorratea de forma proporcional entre os parentes que efectuaron as achegas.

Achegas a patrimonios protexidos

Outra práctica que produce importantes desgravacións fiscais é facer achegas a patrimonios protexidos das persoas con discapacidade. O patrimonio protexido é un instrumento xurídico regulado pola Lei de Patrimonio Protexido cuxa función é permitir a designación duns bens precisos (diñeiro, inmobles, dereitos, títulos, etc.) para que con eles, e cos beneficios que se deriven da súa administración, fágase fronte ás necesidades vitais ordinarias e extraordinarias da persoa con discapacidade. Una das súas vantaxes é que evita que os pais ou titores do discapacitado teñan que efectuar una doazón ou una venda (opcións con maior custo fiscal) ou teñan que esperar a transmitir os bens por disposición hereditaria. En particular, cos patrimonios protexidos, os proxenitores poden vincular determinados bens á satisfacción das necesidades vitais da persoa con discapacidade.

A contía da desgravación é maior canto máis elevado sexa o grao de minusvalía da persoa afectada

Os bens e dereitos que forman este patrimonio, que non ten personalidade xurídica propia, íllanse do patrimonio persoal do titular-beneficiario e quedan sometidos a un réxime de administración específico. En particular, as achegas ao patrimonio protexido do contribuínte discapacitado efectuadas polas persoas que teñan co discapacitado una relación de parentesco en liña directa ou colateral até o terceiro grao inclusive, así como polo cónxuxe do discapacitado ou por aqueles que o tivesen ao seu cargo en réxime de tutela ou acollemento, darán dereito a reducir a base impoñible do aportante, co límite máximo de 10.000 euros anuais, sen que conxuntamente exceda de 24.500 euros.

Ademais, as achegas que excedan ese límite dan dereito a reducir a base impoñible das declaracións da Renda que se realicen nos catro anos seguintes, até esgotar, no seu caso, en cada un deles os importes máximos de redución, mesmo aínda que non proceda a redución por insuficiencia de base impoñible. Estarán exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas as ganancias patrimoniais que poña de manifesto o aportante polas achegas aos patrimonios protexidos.

Mínimos persoais máis amplos

Á hora de facer a Declaración da Renda, un termo que convén ter claro é o do mínimo persoal e familiar, que constitúe a parte da base liquidable que, por destinarse a satisfacer as necesidades básicas persoais e familiares do contribuínte, non está sometida a tributación. En concreto, a lei contempla mínimos específicos por discapacidade. Por exemplo, o mínimo paira un contribuínte con discapacidade ou con ascendientes ou descendentes ao seu cargo está fixado en 2.316 euros anuais, que se elevará a 7.038 euros anuais se o grao de minusvalía acreditada é igual ou superior ao 65%. En concepto de gastos de asistencia, os anteriores mínimos incrementaranse en 2.316 euros anuais si acredítase necesitar a axuda de terceiras persoas ou ter mobilidade reducida, ou un grao de minusvalía igual ou superior ao 65%.

Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación do mínimo por compartir ascendientes ou descendentes discapacitados o seu importe se prorrateará entre eles por partes iguais. No entanto, cando os contribuíntes teñan distinto grao de parentesco co ascendiente ou descendente, a aplicación do mínimo corresponderá aos de grao máis próximo, salvo que estes non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros, nese caso corresponderá aos do seguinte grao.

As particularidades de Navarra e País Vasco

País Vasco e Navarra contan con deducións fiscais propias paira as persoas con discapacidade ou contribuíntes que estean ao seu cargo e mesmo con mínimos exentos distintos (como é o caso de Navarra). Nesta comunidade autónoma, por exemplo, o mínimo persoal exento de tributación sitúase en 2.200 euros paira contribuíntes con ascendientes ou descendentes discapacitados ao seu cargo sempre que aqueles non teñan rendas anuais, incluídas as exentas, superiores ao salario mínimo interprofesional e acrediten un grao de minusvalía igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%. A contía elévase a 7.700 euros anuais cando o grao de minusvalía é igual ou superior ao 65%. Pola súa banda, os discapacitados que obteñan rendementos do traballo e acrediten un grao de minusvalía igual ou superior ao 33% gozan dunha dedución de 1.750 euros, e de 3.250, se o grao de discapacidade é superior ou igual ao 65%.

O mínimo paira un contribuínte con discapacidade ou con ascendientes ou descendentes ao seu cargo está fixado en 2.316 euros anuais

No País Vasco hai varias deducións paira discapacitados. En primeiro lugar, todos os contribuíntes cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior ao 65% gozan dunha dedución de 729 euros. Se a súa discapacidade é de entre o 65 e o 75%, a desgravación alcanza os 1.041 euros e si é igual ou superior ao 75% oscila entre os 1.249 ou 1.561 euros, en función da necesidade de asistencia dunha terceira persoa. O non familiares que convivan co contribuínte discapacitado pódense beneficiar de deducións iguais á metade dos importes mencionados.

Por facer achegas ao patrimonio protexido de persoas con discapacidade a dedución é igual ao 30% das achegas realizadas, co límite anual de 3.000 euros. Ademais, as persoas maiores e dependentes tamén teñen dereito a desgravacións particulares: se a dependencia é moderada, a dedución alcanza os 1.020 euros; si é severa, 1.224 euros, e en supostos de gran dependencia está fixada en 1.530 euros. Por aluguer de vivenda habitual, os membros de familias numerosas ou con incapacidade recoñecida en Álava poden desgravarse o 25% das cantidades achegadas, cun máximo de 2.000 euros.