Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Despídenme do traballo, como se calcula a liquidación?

A liquidación inclúe unha compensación económica polo salario mensual non cobrado, as vacacións non gozadas e as pagas extras non satisfeitas
Por Ana Palomo Trigo 25 de Xaneiro de 2012
Img finiquito
Imagen: Images_of_Money

Segundo as previsións da Comisión Europea sobre a situación social e laboralcomunitaria, o esborralle do emprego en España vai continuar durante 2012. No cuarto trimestre do pasado ano destruíronse máis de 250.000 postos de traballo e no mes de novembro a taxa de paro rozaba xa o 23%. Cando finaliza un contrato laboral ou se produce un despedimento, o traballador recibe un documento denominado liquidación, mediante o cal se extingue a relación laboral entre el e a empresa. Con todo, convén comprobar os cálculos antes de asinalo porque en canto se asina dáse por finalizado o contrato laboral. En calquera caso, a liquidación ten que incluír todas as remuneracións devengadas polo traballador e aínda non percibidas e, no seu caso, pode incluír tamén a correspondente indemnización. Dispor da máxima información é básico para impedir calquera abuso e reclamar.

Que é a liquidación e que inclúe

Cando finaliza unha relación laboral, ademais da liquidación, o traballador debe recibir o certificado de empresa e os documentos de cotización para solicitar, sempre que teña dereito, a prestación por desemprego.

O artigo 49.2 do Estatuto dos Traballadores establece que ao finalizar un contrato, tense que comunicar o preaviso da extinción do mesmo e acompañalo cun documento de liquidación das cantidades debidas. É o que se coñece como recibo de saldo e liquidación.

Na liquidación as partes fan constar a súa decisión de pór fin á relación laboral, e quedan saldadas as obrigacións pendentes, a través do pago dunha cantidade de diñeiro. Supón un dos primeiros pasos en calquera proceso de despedimento .

Como se calcula a liquidación

O traballador ten dereito a percibir na liquidación a parte de salario que lle corresponde polos días traballados no mes en que se produciu o cesamento, unha compensación económica polo período de vacacións non gozadas, e a parte proporcional das pagas extras. Estas remuneracións devengadas polo traballador están constituídas por:

 • O salario do mes. É a parte do salario que corresponde ao empregado polos días traballados no mes do cesamento. En caso de ter un salario fixo tómase en consideración a última nómina; en caso de contar cun salario variable tense en conta o últimas seis nóminas.

  Cun exemplo, pode entenderse mellor:

  Se un traballador cun soldo basee de 500 euros mensuais, un plus convenio de 40 euros e dúas pagas extra de 500 euros cada unha é despedido o día 15 de decembro de 2011, cando xa gozara de 20 días de vacacións, que liquidación correspóndelle?

  O primeiro que hai que pescudar é cal é o salario (salario basee + plus convenio + antigüidade) do mes en que se produce o despedimento. Esta cantidade divídese entre 30 días que ten o mes, para achar o salario diario. A efectos de cálculo, considérase que cada mes ten 30 días. O soldo diario multiplícase polo número de días que o empregado traballou ata que se produciu o cesamento.

  Salario mensual = 500 euros (soldo basee) + 40 euros (plus convenio) = 540 euros

  540 euros/30 días que ten o mes = 18 euros cobra ao día

  En decembro traballou 15 días, logo correspóndelle: 18 euros x15 días = 270 euros de decembro

 • As pagas extraordinarias. Constitúe a parte proporcional das pagas extraordinarias (de verán e de Nadal) pendentes de vencemento.

  • As pagas extraordinarias poden ser semestrais, nese caso, o traballador só recibiría a paga do semestre no que cesa. Calcularíase desde o inicio do semestre ata a data de cesamento.

  • Se as pagas son anuais, recíbense as dúas pagas extraordinarias calculadas desde a última vez que as recibiu o empregado ata a data do cesamento.

  O traballador do exemplo ten dúas pagas extra de 500 euros cada unha. A paga de Nadal devéñase o 01-01-2011 e a paga de verán devéñase o 01-07-2011. Para determinar a contía que lle corresponde divídese cada unha das pagas entre 360 días. A efectos de cálculo, considérase que o ano ten 360 días:

  500 euros/360= 1,38 euros ao día en concepto de paga extraordinaria

  O resultado multiplícase polos días transcorridos desde que se devengaron as pagas ata o día do cesamento:

  • Desde o 01-01-2011 ata o 15-12-2011 transcorreron 345 días:

   345 días x 1,38 euros = 476,1 euros da paga de Nadal

  • Desde o 01-07-2011 ata o 15-12-2011 transcorreron 165 días:

   165 días x 1,38 euros = 227,7 euros da paga de verán

  O traballador terá dereito a percibir en concepto de pagas extras:

  476,1 euros+ 227,7 euros= 703,8 euros de pagas extraordinarias

 • As vacacións non gozadas. O pago das vacacións non gozadas calcúlase desde o 1 de xaneiro do ano en curso ata o día de cesamento, a razón de 2,5 días por mes e descontando, se os hai, os días gozados. Nos supostos de extinción do contrato, poden darse varias circunstancias:

   Que estivesen gozadas no momento de producirse a extinción da relación laboral, co que sería o traballador o debedor dos días gozados.
  • Que se gozou só o tempo correspondente non existindo, neste caso, crédito a favor nin do empresario, nin do traballador.
  • Que non se gozaron polo tempo debido. Este é o único caso no que poden ser substituídas por unha cantidade económica.

  Ata a data do cesamento, o empregado do exemplo traballou 345 días:

  (11 meses x 30 días que ten o mes) + 15 días de decembro = 345 días

  O período de vacacións a que o traballador do exemplo ten dereito depende dos días traballados ese ano, que se calculan conforme a unha regra de tres:

  Por 360 días (1 ano) o traballador ten dereito a 30 días de vacacións

  Por 345 días o traballador terá dereito a x días de vacacións

  345 x 30/360 = 28,75 días, que se redondean a 29 días de vacacións

  Con todo, o traballador xa gozou de 20 días de vacacións, logo:

  29 menos 20 = 9 días de vacacións que quedan por gozar

  9 días x 18 euros soldo ao día = 162 euros polas vacacións non gozadas

 • Outros conceptos. A liquidación tamén debe incluír o resto de cantidades pendentes de pago por calquera motivo: as cantidades correspondentes a conceptos que se abonan con atraso (como son as curmás de produtividade ou as horas extraordinarias), as posibles indemnizacións e outras pagas extraordinarias reguladas no convenio aplicable (por exemplo, a paga de beneficios).

  O traballador do exemplo deberá cobrar unha liquidación de 1135,8 euros = 270 euros do mes de decembro + 703,8 euros de pagas extra + 162 euros de vacacións non gozadas.

A transcendencia da liquidación

Asinar a liquidación significa que se acepta un primeiro cálculo da liquidación económica correspondente, pero en ningún caso implica a aceptación do despedimento. Neste sentido, é imprescindible asinalo para ter dereito a cobrar a débeda pendente. Se o empregado considera que o cálculo é incorrecto, ou non está de acordo cos termos do despedimento, pode asinar a liquidación engadindo a expresión “Recibido, non conforme” á beira da súa firma. Desta maneira, asegurarase de recibir o pago, aínda que este sexa incorrecto, e poderá exercer posteriores reclamacións.

É esencial asinar a liquidación soa cando se está seguro e conforme co que se asina

Dada a importancia da liquidación, hai que ter plena conciencia do que se asina, para non ter sorpresas desagradables a posteriori. Por tanto, é esencial asinar a liquidación soa cando se está seguro e conforme co que se asina.

Mediante a súa firma o traballador obrígase a non pedir nin reclamar despois ao empregador. A firma da liquidación é habitual na extinción dos contratos de traballo, pero non é obrigatoria para ningunha das partes. Se o traballador non está de acordo, non ten a obrigación de asinalo, aínda que non percibirá as cantidades establecidas. En cambio, rubricalo ten unha gran transcendencia como documento probatorio, xa que leva o fin das obrigacións co traballador.

Que facer se está mal calculado

En caso de desacordo coa liquidación presentada pola empresa, o empregado pode asinar coa indicación “Recibido, non conforme”, e presentar unha demanda ou solicitude de conciliación (chamada papeleta de conciliación) ao Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC). Con todo, segundo o artigo 59 do Estatuto dos Traballadores, disponse do prazo dun ano para reclamar xa que, unha vez pasado este tempo, as cantidades prescriben.

O SMAC é o procedemento de conciliación administrativa previa á vía xudicial laboral. Este servizo constitúe un intento de chegar a unha transacción satisfactoria para ambas as partes mediante a celebración dun acto de conciliación. Se no acto de conciliación hai acordo, o traballador recibirá a cantidade debida; en caso contrario, terá que acudir ante o xulgado do social.

Para poder reclamar en vía xudicial laboral esíxese, como requisito previo, a papeleta de conciliación. Nestes casos, resulta esencial obter o consello dun avogado sobre a conveniencia ou non de iniciar as correspondentes accións legais.

Cautelas que se deben ter en conta antes de asinar a liquidación
 1. Convén solicitar de antemán un borrador da liquidación e comprobar que a cantidade que se vai a percibir é a que verdadeiramente corresponde.
 2. Débese acudir á firma da liquidación acompañada por un representante dos traballadores.
 3. Hai que comprobar que a liquidación inclúe o salario pendente de abonar, a parte proporcional das pagas extras, as vacacións pendentes de gozar e a indemnización, se así lle corresponde ao traballador.
 4. Dada a importancia da liquidación débese ter plena constancia do que se asina, para non ter sorpresas desagradables a posteriori. Só se debe asinar a liquidación se se está completamente seguro e conforme co que se asina.
 5. Débese solicitar que na liquidación figure a data e o modo (cheque, transferencia, etc.) en que se van a saldar as contas pendentes co empregado.
 6. Se a cantidade que se vai a percibir é incorrecta, ou se hai algún concepto co que non se está de acordo hai que asinar cun “Non conforme”. Desta maneira, recíbese o abono do diñeiro, pero non se perde o dereito a reclamar.
 7. Desde a recepción da liquidación, hai un prazo de ata un ano para reclamar as cantidades que lle corresponden.