Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Devolución da Renda con intereses

Se Facenda non fixo a devolución do IRPF antes do 31 de decembro de 2010, deberá pagala con intereses
Por EROSKI Consumer 4 de Febreiro de 2011
Img hacienda
Imagen: David Morris

A Constitución Española recoñece o dereito do contribuínte a quedar indemne como consecuencia dos erros, tardanzas e incumprimentos por parte da Administración. Por iso, a partir do 1 de xaneiro de 2011, a Administración Tributaria paga intereses polo atraso e sobre o importe da devolución a todos os contribuíntes a quen non ingresou a devolución antes de finais do pasado ano. Á cantidade correspondente súmase un 5% máis en concepto de intereses. Hai que ter en conta que o pago destes ten un carácter indemnizatorio e, por tanto, non tributan na Declaración da Renda do ano seguinte.

En que momento reclamar

En principio, non fai falta que o contribuínte reclame nada porque, transcorrido un prazo de seis meses sen que se ordenou o pago da devolución por causa imputable á Administración Tributaria, aplicarase á cantidade pendente o interese de demora tributario: un 5%. Un tipo de interese nada desdeñable, dado que hoxe é moi difícil atopar depósitos que estean por encima do 3%. O cómputo destes intereses dará comezo ao día seguinte da finalización dese prazo e ata a data en que se ordene o seu pago.

Con todo, Facenda tamén toma as súas precaucións. No caso de que aprecie algún tipo de erro ou omisión na Declaración da Renda, ten potestade para rectificar o resultado da liquidación efectuada polo contribuínte. Deste xeito, poderá modificar a contía da devolución solicitada ou ben determinar a improcedencia da mesma.

Os intereses pagos teñen un carácter indemnizatorio e non tributan na Declaración da Renda do ano seguinte

Pode suceder que, incluso unha vez devolta a cantidade acordada, a Declaración compróbese e Facenda reclámea ao contribuínte. É dicir, que se devolva a cantidade solicitada non significa que a Declaración sexa correcta. Segundo establece o artigo 670 do Estatuto Tributario, as devolucións e compensacións non constitúen un recoñecemento definitivo a favor do contribuínte e, ademais, a Administración de Impostos está facultada para modificar despois o saldo a favor da Declaración tributaria.

Cando recorrer

Cando se comunique ao contribuínte que non se ten dereito a percibir a devolución con intereses, pódese expresar desacordo e recorrer ante o Tribunal Económico Administrativo (TEAC).

No entanto, antes de ir a este organismo, disponse dun mes de prazo para presentar un recurso de reposición ante o órgano que ditou o acordo. Se non se ten razón na reclamación, a Axencia Tributaria non ten por que pagar os intereses. En cambio, no caso de que o TEAC resolvese de modo favorable ao contribuínte, a Axencia Tributaria debería pagarlle intereses desde o 1 de xaneiro de 2011 ata a data da resolución.

É posible que, pasados o seis meses establecidos pola lei, o contribuínte siga sen recibir a súa devolución. Mesmo é posible que o prazo superase os 12 meses, polo que se solapa cun novo exercicio da renda.

Transcorridos seis meses sen que se ordene o pago da devolución, aplicarase á cantidade un 5% de interese

En xeral, cando isto sucede, débese a que Facenda realiza comprobacións complementarias dos datos presentados polo contribuínte. Tamén pode deberse a que haxa algún tipo de débeda fiscal pendente, aínda que sempre convén lembrarlle que aínda non se practicou a devolución.

Para iso, o contribuínte pode consultar o estado da súa devolución a través da páxina web da AEAT e da Sede Electrónica da AEAT, a nova oficina virtual onde se poden realizar os trámites relacionados con Facenda. Para acceder a esta información, é necesario introducir na web o DNI ou NIF e a cantidade pendente de devolución por parte da Administración. En calquera caso, se se superan o seis meses citados, a AEAT deberá incluír de oficio na devolución o xa indicado interese por demora.

Esixir intereses de demora

O interese de demora é unha prestación accesoria que se esixirá aos tributarios e aos suxeitos infractores nos casos previstos na normativa tributaria. Esixirase, entre outros, nos seguintes supostos:

 1. Cando finalice o prazo establecido para o pago en período voluntario dunha débeda resultante dunha liquidación practicada pola Administración ou do importe dunha sanción, sen que o ingreso efectuouse.
 2. Cando finalice o prazo establecido para a presentación dunha autoliquidación ou declaración sen que se presentou -ou se presentou de modo incorrecto-, salvo o disposto no apartado 2 do artigo 27 desta lei relativo á presentación de declaracións extemporáneas sen requirimento previo.
 3. Cando se suspenda a execución do acto. Salvo no suposto de recursos e reclamacións contra sancións durante o tempo que transcorra, ata a finalización do prazo de pago en período voluntario.
 4. Cando se inicie o período executivo, salvo o disposto no apartado 5 do artigo 28 desta lei respecto dos intereses de demora, cando sexa esixible a recarga executiva ou a recarga de prema reducida.
 5. Cando o contribuínte obtivese unha devolución improcedente.

O interese de demora calcúlase sobre o importe non ingresado en prazo ou sobre a contía da devolución cobrada de modo improcedente e resultará esixible durante o tempo ao cal se estenda o atraso.

O interese de demora calcúlase sobre o importe non ingresado en prazo ou sobre a contía da devolución cobrada de modo improcedente

Non se esixen intereses de demora desde o momento en que a Administración Tributaria incumpre algún dos prazos fixados para resolver, ata que se dite resolución ou se interpoña recurso contra esta.

Causas do atraso na devolución

A Axencia Tributaria non ten un criterio establecido para facer as devolucións. Con todo, ao executar os abonos das declaracións con resultado a devolver, faino mediante unha criba informática. Ademais, tamén as somete a tres filtros:

 1. Aritmético: consiste en comprobar que as contas sexan correctas. Se é un fallo aritmético, ou sobre os datos persoais, avísase ao contribuínte do erro sen que haxa penalización porque se entende que non houbo mala fe.
 2. Control Normativo: para que se cumpran os casos estipulados nas deducións.
 3. Investigación: contrástase a información coas imputacións externas do contribuínte, datos que facilitan os bancos, asociacións, traballo, brokers, etc. No caso de que o contribuínte tentase ocultar determinados investimentos, non declarar ingresos por rendementos de traballo, etc., Facenda, nesta revisión, entenderá que cometeu erros de maneira voluntaria e sufrirá un expediente sancionador cuxa contía dependerá do tipo de infracción cometida.

Deste xeito, seguirase unha orde ao revisar e facer devolucións. As primeiras declaracións con dereito a devolver que se revisarán son as realizadas mediante a presentación do borrador. En segundo lugar, as declaracións cumprimentadas a través de Internet e, por último, as manuais, a través das oficinas da Axencia Tributaria ou das sucursais bancarias.

Hai outros motivos para que Facenda atrásese no pago das devolucións pola Declaración da Renda: comeza a abonar as cantidades máis baixas e abarca así a un maior número de contribuíntes.

PRESENTAR FÓRA DE PRAZO A DECLARACIÓN

No caso de que o contribuínte sexa quen non presente ou non faga o ingreso correspondente ao IRPF, tamén terá unha recarga que variará en función do atraso.

Estas recargas son os seguintes:

 1. O 5% da cantidade ingresada, se o ingreso leva a cabo no tres meses seguintes ao termo do prazo de declaración.
 2. O 10% da cantidade ingresada, se o ingreso efectúase no período comprendido entre tres meses e un día e seis meses desde o termo do prazo de declaración.
 3. O 15% da cantidade ingresada, se o ingreso é efectivo no prazo comprendido entre seis meses e un día e 12 meses, desde o termo do prazo de declaración.
 4. O 20% da cantidade ingresada, se o ingreso abónase unha vez transcorridos os 12 meses seguintes ao termo do prazo de declaración. Neste último caso, esíxense tamén os intereses de demora correspondentes ao período transcorrido desde o día seguinte ao termo dos 12 meses posteriores á finalización do prazo de Declaración ata o momento en que esta se presentou.

A recarga pode reducirse nun 25% do seu importe nos casos e cos requisitos previstos no artigo 27.5 da Lei Xeral Tributaria.