Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dez pasos para abrir unha franquía

Coñecer o funcionamento, os requisitos legais, xurídicos e económico-financeiros ou os riscos e compromisos asumidos é básico para iniciar o negocio franquiciado
Por Pablo Pico Rada 23 de Decembro de 2012
Img carro auxiliar
Imagen: Phil and Pam

O sistema de franquías en España conta con 1.078 marcas, 348.000 traballadores e 63.944 establecementos e presenta unha facturación de 18.807 millóns de euros no primeiro semestre do ano, segundo datos do Barómetro da Franquía, da consultora Tormo & Asociados. A pesar de que se produciu un lixeiro descenso neste tipo de negocio respecto de 2011, a crise económica ha incrementado a externalización, a oferta e as distintas opcións de investimento nestas empresas. Por iso, dado que abrir unha franquía supón contraer un compromiso cunha compañía matriz, baixo unhas condicións concretas, haberá que levar a cabo unha exhaustiva análise da operación. No presente artigo ofrécense as principais claves para abrir unha franquía, paso a paso.

1. Informarse: que é unha franquía

En primeiro lugar, convén informarse de todas as peculiaridades, funcionamentos, compromisos, riscos, oportunidades e elementos esenciais que se inclúen nunha franquía. É recomendable contar, desde o principio e durante o proceso, cun asesor especializado que dispoña de coñecementos específicos do sector.

Convén levar a cabo un plan de negocio, cunha avaliación dos custos-beneficios

Unha franquía é un tipo de contrato mercantil entre dous empresarios independentes: un franquiciador e un franquiciado. Coa súa asociación, o primeiro persegue expandir a súa marca e reducir estruturas e custos. Mentres, o franquiciado, a cambio do seu investimento e unha porcentaxe dos beneficios, iniciará un negocio coa marca, a imaxe, o soporte, a carteira de produtos ou servizos, unha infraestrutura de negocio que achega unha experiencia previa e os coñecementos que lle ofrece o franquiciador.

2. Estudo minucioso do investimento: plan de negocio

Unha vez que se dispón da información necesaria ao redor desta modalidade, convén levar a cabo un plan de negocio, cunha avaliación dos custos-beneficios. O estudo e a planificación serán claves desde o primeiro momento.

Consiste en levar a cabo unha ampla análise, tanto de onde se investirá, como das capacidades propias para que a empresa funcione. Será imprescindible contar con información minuciosa, contactar coa empresa central ou visitar outros locais da mesma rede.

Ademais, haberá que realizar, canto antes, os seguintes labores:

 • Definición dos obxectivos.
 • Elección do sector no que se teña intención de iniciar a actividade.

 • Posta en marcha dun estudo de mercado, económico e financeiro, para estimar a viabilidade do negocio.

 • Análise dos recursos dispoñibles: humanos, técnicos e económicos.

 • Coñecer o plan de mercadotecnia do franquiciador e estimar o seu impacto por publicidade e investimentos sobre o negocio.

 • Encher o cuestionario de candidatura.

3. Elección do negocio

Xa con toda a información, é momento de elixir o negocio que se desexa iniciar e responder a que tipo de empresa podería funcionar e cal se adapta mellor ao perfil particular. Hai que valorar tanto as habilidades e preferencias persoais, como a capacidade e oportunidades de negocio estudadas con anterioridade.

E haberá que lembrar que abrir unha franquía leva unhas peculiaridades importantes. O franquiciado terá que seguir uns métodos de traballo predeterminados ou aceptar que unha porcentaxe dos seus beneficios irán ao franquiciador. Cédese capacidade creativa a cambio de reducir os riscos.

4. Asesoramento legal

O asesoramento legal resulta imprescindible para facer fronte ao proxecto. O Comité de avogados expertos na franquía destaca os diferentes consellos legais que se deben seguir ao abrir este tipo de negocio:

 • A rede debe estar dada de alta no Rexistro de Industria.
 • Comprobar se a marca está rexistrada na Oficina Española de Patentes e Marcas.

 • Verificar que conta con controis de calidade e se está adherida a sistemas de arbitraxe ou a algún código deontolóxico.

 • Esixir ao franquiciador o dossier de información precontractual que inclúe os seus datos de identificación e inscrición, a licenza, a descrición do sector de actividade, a experiencia, as características de explotación, a estrutura e extensión da rede en España e os elementos esenciais do acordo de franquía.

 • Contrastar a información facilitada polo franquiciador con outros franquiciados da cadea.

 • Acudir a avogados especialistas en franquía antes de tomar calquera decisión.

5. Pechar o financiamento necesario

Para abrir unha franquía, é necesario realizar antes os trámites necesarios para constituír unha empresa

Abrir unha franquía implica un importante desembolso. O plan de negocio previo indicará a necesidade de financiamento. Haberá que fixar esas necesidades e as vías para obter o capital económico necesario para sufragalas. A fluidez do crédito por parte das entidades financeiras continúa pechada e resulta moi difícil obter financiamento. Aínda que, ao amparo dunha franquía consolidada, resulta máis plausible. Hai que facer fronte ao investimento inicial e ás obrigacións financeiras adquiridas.

Ao ingresar nun negocio baixo a modalidade de franquías, hai que acometer o pago de dous conceptos: o canon de entrada (máis o de publicidade) e o royalty.

 1. O primeiro é un pago inicial a fondo perdido, que adoita constituír, xunto cos royalties, a retribución ao franquiciador pola cesión da marca e do modelo de negocio. O seu importe depende de varios factores e varía entre os 6.000 e os 25.000 euros.
 2. O royalty equivale a un pago fixo ou variable e, en xeral, mensual que se abona en concepto dos servizos prestados pola central e polo uso da marca ou insignia franquiciada.

6. Asinar o precontrato de franquía

Antes de levar a cabo a firma do contrato, ambas as partes poden acordar un primeiro contacto no que avaliarse, visitar a central e coñecer o funcionamento do negocio. E se todo vai ben, asínase un preacordo de franquía, isto é, un contrato mediante o que o franquiciador outorga ao franquiciado a reserva dunha zona ata que se atope o local adecuado.

Desde a Asociación Española para o Desenvolvemento e Defensa do Franquiciado (AEDEF), aconsellan a súa análise por profesional experto e cualificado.

7. Buscar o local adecuado

Hai que asinar un contrato de arrendamento ou compra do local adecuado. É importante atopar a mellor localización posible, en función do tipo de negocio, e negociar o seu prezo ao máximo, pois ao tratarse dunha franquía, esta marxe influirá de maneira notable na rendibilidade da empresa. A central do franquiciador adoita aconsellar ao franquiciado o tipo de establecemento e a localización máis adecuada para a xestión da actividade.

Unha vez adquirido o local haberá que adecualo e decoralo, pois ha de ter a mesma imaxe corporativa que o resto de establecementos da cadea.

8. Constituír a sociedade

Para abrir unha franquía, é necesario realizar antes os trámites necesarios para constituír unha empresa.

Hai que decidir a forma xurídica que adoptará a empresa, establecerse como empresario individual (autónomo) ou constituír unha sociedade mercantil, con entidade xurídica propia.

9. Asinar o contrato de franquía

O contrato é o documento que regulará a relación xurídica entre o franquiciador e o franquiciado, contén o acordo de vontade dos asinantes de establecer unha relación empresarial a través do sistema de franquía, así como o conxunto de dereitos e obrigacións a cuxo cumprimento se comprometen ambas as partes.

O acordo debe incluír: a cesión da marca ao franquiciado, a transmisión do know-how (saber facer) e a prestación de asistencia continuada ao franquiciado durante toda a vixencia do contrato.

No momento de formalizar o documento, o franquiciado terá que abonar o canon de entrada, que variará en función da marca, e recibirá os manuais de franquía. O franquiciador ten a obrigación de facilitar a información precontractual por escrito e cunha antelación mínima de 20 días á firma de calquera tipo de contrato ou precontrato, e antes da entrega dun depósito.

10. Realizar a formación inicial e comezar a actividade

Unha vez chegado a este punto, o franquiciador deberá acudir á central para iniciar o seu proceso de aprendizaxe na xestión do negocio e asistir aos cursos de formación.

Os últimos pasos antes da apertura serán os relativos á propia xestión da empresa, como contratar persoal, realizar os pedidos iniciais de mercadorías, terminar de adecuar o establecemento ou publicitar a apertura do negocio. Con todo resolto, poderase proceder ao comezo da actividade.