Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Divorciados: poden cobrar pensión de viuvez da súa expareja?

Se falece o excónyuge, pódese cobrar a pensión de viuvez, sempre que se cumpra con determinados requisitos como non volver a casar
Por Blanca Álvarez Barco 17 de Outubro de 2022
pension viudedad separacion divorcio
Imagen: Markus Spiske

Si divorciáchesche ou separado e o teu expareja morre, podes ter dereito a cobrar a pensión de viuvez . Para iso é preciso cumprir determinados requisitos, como non contraer matrimonio de novo ou ter fillos en común co falecido, entre outras circunstancias. Ademais, tamén inflúe o momento en que se producise a separación ou divorcio e si tes ou non recoñecida unha pensión compensatoria. Neste artigo despexamos as túas dúbidas respecto diso.

Pódese cobrar a pensión de viuvez dun ex?

Ante a dúbida de si é posible percibir unha pensión de viuvez tras o falecemento dunha antiga parella, a resposta é que si, pódese. Con todo, é preciso atender a diferentes requisitos que están previstos na nosa lexislación, “en especial si existiu matrimonio ou parella de feito inscrita, así como o momento no que se produciu a separación ou divorcio “, explica Raquel Mena, avogada experta en Dereito de Familia.

Pero hai que sinalar que si se ten recoñecida unha pensión compensatoria como consecuencia dunha separación ou divorcio, e tense dereito a unha pensión de viuvez de contía superior á compensatoria, ” a pensión de viuvez diminuirase até alcanzar a contía da pensión compensatoria “.

pensión viuvez ex


Imaxe: vanna44

Requisitos para percibir a pensión de viuvez de exparejas

✅ Para as separacións anteriores ao 1 de xaneiro de 2008:

Para que os cónxuxes que se separaron ou divorciado antes do 1 de xaneiro de 2008 teñan dereito a percibir pensión de viuvez, débense cumprir os seguintes requisitos, segundo sinala a avogada:

 • Entre a data do divorcio ou da separación xudicial e a data do falecemento do causante da pensión de viuvez non debe transcorrer un período superior a 10 anos.
 • Non volvéronse a casar nin teñen unha nova parella de feito.
 • O matrimonio tivo unha duración mínima de 10 anos .
 • Existen fillos comúns do matrimonio ou o beneficiario da pensión de viuvez ten unha idade superior aos 50 anos  no momento do falecemento do causante.

✅ Para as separacións e ntre o 1 de xaneiro de 2008 e 31 de decembro de 2009:

Necesítase que quen estean divorciados ou separados xudicialmente demostren que:

 • Non volveron a casar ou formado parella de feito .
 • Teñen recoñecido o dereito a recibir pensión compensatoria (por sentenza ou convenio).

✅ Para as separacións ou divorcios posteriores ao 1 de xaneiro de 2010:

No caso de que a separación ou divorcio prodúzase con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2010, “así como para falecementos a partir de 2010”, Raquel Mena indica que é necesario que a persoa que solicite a pensión de viuvez cumpra os seguintes requisitos:

 • Que non volva a casar ou ter parella de feito.
 • Que teña recoñecido ao seu favor o dereito a unha pensión compensatoria  e esta quedase extinguida á morte do causante.

No caso das persoas que non teñan unha pensión compensatoria, poderán percibir a pensión se acreditan:

 • Ser vítima de violencia de xénero no momento da separación xudicial ou o divorcio mediante sentenza firme ou, no seu caso, arquivouse o procedemento de violencia de xénero causa por extinción da responsabilidade penal por falecemento.
 • Mediante orde de protección ditada ao seu favor ou informe do Ministerio Fiscal que indica a existencia de indicios de violencia de xénero .

Si non se reúnen os requisitos, que sucede?

Para o caso de que non se reúnan os requisitos citados, a avogada apunta que “desde o ano 2013 tamén se pode solicitar unha pensión de viuvez cando existe separación ou divorcio do excónyuge falecido antes do 1 de xaneiro de 2008” nestes casos:

 • Ter 65 anos ou máis.
 • Non ter dereito a outra pensión pública.
 • Si a duración do matrimonio non foi inferior a 15 anos .

Que ocorre si o falecido casouse tras o divorcio?

Que pasa si hai máis dun excónyuge? Ou si o falecido deixou un cónxuxe viúvo? Unha persoa pode contraer matrimonio ou ter máis dunha parella, e que todas terminen. Ou ben, que deixe viúvo ou viúva…

Nestes casos, son moitas as preguntas que xorden si hai un falecemento. Que sucede no caso de que haxa máis dun sobrevivente? Teñen dereito todos os ex a esta pensión? Como se soluciona esta situación?

Neste caso, poden ser beneficiarios da pensión de viuvez:

 • O cónxuxe ou parella de feito ao momento do falecemento.
 • O excónyuge ou ex parella de feito dos que o falecido atopásese separado ou divorciado, a condición de que se cumpra con algún dos requisitos que se citaron neste artigo.

No caso de que existan varios beneficiarios da pensión de viuvez , hai que destacar que “ non se xera unha pensión para cada un , senón que a única pensión que correspondese polo falecemento repártese en función do tempo de convivencia de cada beneficiario ”, comenta Raquel Mena, avogada experta en Dereito de Familia.

En todo caso, “sempre debe garantirse un mínimo do 40 % do importe total” a quen fose o cónxuxe ou parella de feito no momento do falecemento.