Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Divorciados, teñen dereito a herdar do seu excónyuge?

Os divorciados non herdan tras o falecemento do seu antigo cónxuxe, pero si hai fillos comúns menores, poderían ser os administradores dos bens herdados por estes
Por Blanca Álvarez Barco 18 de Xuño de 2022
divorcio exconyuge herencia
Imagen: stevepb

Cando un matrimonio disólvese, faio en todos os aspectos, incluído o económico. Por tanto, si a persoa que un día foi cónxuxe morre, o seu expareja non ten dereito a herdar , segundo o ordenamento xurídico español. Unha persoa divorciada non recibirá nada da herdanza da súa excónyuge, nin sequera no caso de que haxa fillos comúns. Iso si, si os descendentes —e herdeiros— son menores, o antigo marido ou esposa si podería ser quen administrase a herdanza que reciban os nenos.

Poden herdar a exmujer ou o exmarido?

Cando falece unha persoa divorciada, parte da súa herdanza (si ten nova parella) ou o total dos seus bens pasa aos seus fillos. Si cando falece o proxenitor divorciado os descendentes son maiores, só teñen que repartirse a herdanza, sen que o antigo esposo ou esposa participe en nada.

Para evitar problemas, o Tribunal Supremo ditou no ano 2018 unha sentenza que aclaraba as dúbidas respecto diso. Así, o ditame sinalaba que, tras o divorcio , o herdeiro que fose designado antes queda sen efecto . No testamento aludíase ao “esposo”, e ao deixar de selo, decaía tamén o seu dereito a herdar.

Como se xestiona a herdanza cando hai fillos menores

Aínda que quede claro que o ex non ten dereito á herdanza, hai, con todo, un caso complicado: si os fillos son menores cando falece un dos proxenitores e leste non especificou no seu testamento quen debe encargarse da herdanza dos nenos ou como se debe administrar .

Nesta circunstancia, tanto si non hai testamento coma se nel noméase aos fillos beneficiarios, o excónyuge do falecido débese facer cargo de administrar todo o patrimonio herdado , ata que os pequenos alcancen a maioría de idade. A vivenda e o diñeiro, entre outros, serán dos fillos, pero o proxenitor divorciado do falecido decidirá como se deben utilizar.

Para evitar esta situación, convén facer un testamento tras o divorcio e especificar que sexa un terceiro (avós, tíos, etc.) quen administre a herdanza en caso de falecemento. Deste xeito, a expareja non poderá dispor nin decidir nada sobre os bens dos seus fillos.

En canto á custodia , xa fose compartida, do cónxuxe sobrevivente ou do falecido, desde que un dos dous morre, corresponde ao proxenitor que vive. E non se lle pode retirar, a non ser que haxa motivos de especial gravidade, como adicción a drogas, alcoholismo, etc. Por tanto, o custodio é quen se encargará de organizar, como crea máis conveniente, o diñeiro dos seus fillos.

Que pasa coas separacións de feito?

No caso dos separados “de feito”, a lei cambiou hai pouco tempo e agora o cónxuxe separado só pode acceder á herdanza se está incluído no testamento . Do artigo 945 do Código Civil despréndese que o separado de feito non pode recibir a herdanza do seu consorte se non hai testamento, e do artigo 834 inférese que non poderá esixir a súa lexítima , tanto no caso de que o seu consorte outorgase testamento, como no caso de que deba abrirse a sucesión intestada (sen testamento).

A separación de feito non ten por que constar de maneira fehaciente no momento do falecemento; basta con poder demostrar que existía.

Dereito a pensión de viuvez?

No caso das persoas divorciadas ou separadas, para acceder á pensión de viuvez requírese que fosen acredoras da pensión compensatoria e esta quedase extinguida polo falecemento do causante. No caso de que a contía da pensión de viuvez fose superior á pensión compensatoria, a de viuvez diminuirase até alcanzar a contía desta última. Se o beneficiario contraese matrimonio ou constituíse parella de feito, extinguirase o dereito á pensión.


Se existía un divorcio e dáse unha concorrencia de beneficiarios con dereito a pensión, recoñécese en contía proporcional ao tempo vivido por cada un deles co causante . En todo caso, garántese o 40 % a favor do cónxuxe sobrevivente ou do que, sen ser cónxuxe, convivise co causante no momento do falecemento e resultase beneficiario da pensión de viuvez.

En caso de. nulidade matrimonial , o dereito á pensión de viuvez corresponde ao sobrevivente a quen se lle recoñeceu o dereito á indemnización, sempre que non contraia novas nupcias nin constituído unha parella de feito.


Tamén teñen dereito á pensión de viuvez as mulleres que, aínda que non sexan acredoras de pensión compensatoria, poidan acreditar que eran vítimas de violencia de xénero no momento da separación xudicial ou o divorcio mediante sentenza firme ou arquivo da causa por extinción da responsabilidade penal por falecemento.