Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Embargos

Os primeiros bens que poden embargarse son o diñeiro das contas correntes do moroso e o seu salario
Por miren 31 de Xaneiro de 2006

O elevado endebedamento das familias españolas ha motivado ao Banco de España a advertir, en numerosas ocasións, dos riscos de endebedarse até niveis insustentables. O máis común deses riscos é o dos embargos. Convén aclarar, no entanto, que un embargo de bens non só é consecuencia dunha inadecuada planificación familiar ou de acumular débedas cunha entidade financeira. Deber una letra de cambio (documento mercantil polo que una persoa ordena a outra o pago dunha determinada cantidade de diñeiro, nunha data determinada ou de vencimiento), non pagar varias multas de tráfico ou non abonar as correspondentes cotas da Seguridade Social, no caso dos autónomos, son motivos paira converterse en protagonista dun embargo de bens. Nestes casos, que bens poden embargar? Os xuíces poden decretar o embargo de bens materiais como a vivenda, o coche, xoias, obxectos de arte e inmobles, mesmo poden requisar o crédito dos cartóns de crédito.

Que bens embárganse en primeiro lugar?

Segundo o Dicionario da Real Academia da Lingua, un embargo de bens é una retención, traba ou secuestro de bens por mandato dun xuíz ou una autoridade competente. Así, todo moroso que se vexa involucrado nunha situación deste tipo terá que verllas o cun xuíz, quen ditará que bens pódenlle ser requisados paira abonar as supostas débedas pendentes.

A normativa que expón os artigos susceptibles de ser embargados é ampla e está repartida por múltiples reais decretos (Real Decreto Lexislativo 2/1995, de 7 de abril, Real Decreto 1415/2004, de 11 de xuño), pero en xeral é o Código Civil o que expón claramente as principais consideracións que hai que ter en conta.

Que bens embárganse en primeiro lugar?

Entre os primeiros bens que adoitan embargarse figura o diñeiro depositado nas contas correntes do moroso e o seu salario. O capital co que conte en efectivo en calquera entidade bancaria e en calquera tipo de conta corrente será requisado paira pagar as débedas pendentes de forma inmediata se se chega a unha situación de embargo de bens. Neste apartado inclúense todo tipo de rendas que reciba o debedor, intereses e froitos de toda especie.

Os soldos, salarios, pensións e ingresos procedentes de actividades e mercantís autónomas son bens embargables.

Os soldos, salarios, pensións e ingresos procedentes de actividades e mercantís autónomas tamén son bens embargables

Con todo, neste apartado é necesario facer algunhas puntualizacións. Álvaro Aguilar, asociado de Ernst & Young Avogados, sinala que é inembargable o salario, soldo, pensión, retribución ou o seu equivalente, que non exceda da contía sinalada paira o salario mínimo interprofesional. Igualmente poden ser embargados os salarios, soldos e pensións, retribucións ou equivalentes dos cónxuxes cando o réxime económico que lles rexa non sexa o de separación de bens e rendas de toda clase, circunstancia que haberán de acreditar ao Tribunal. Ademais, a Administración Pública tamén pode embargar a devolución da declaración da renda, por exemplo, moi típico paira cobrar multas de tráfico.

Bens materiais embargables

No entanto, se esas cantidades non son suficientes paira pagar a débeda pendente, os xuíces tamén poden decretar o embargo doutros bens materiais como a vivenda, o coche, xoias, obxectos de arte e inmobles. Peritos profesionais deberán realizar as correspondentes valoracións de devanditos bens paira determinar que é necesario embargarlle ao moroso paira cubrir a súa débeda.

Investimentos e demais produtos financeiros

De forma xeral, calquera activo sobre o que teña dereito o debedor pode ser retido ou secuestrado. Deste xeito, activos financeiros nos que teñamos depositado o noso diñeiro tamén son susceptibles de ser embargados. As autoridades competentes poden solicitar o embargo de accións, fondos de investimento e créditos e dereitos realizables no acto ou a curto, medio e longo prazo.

En canto aos plans de pensións, hai un cambio. No caso de que o titular teña subscrito un ou varios produtos desta categoría non se poden embargar as cantidades achegadas até o momento en que se rescate o aforro acumulado. De forma habitual, as cantidades derivadas do plan de pensións percibiranse no momento en que se produza a xubilación. No entanto, a lei permite rescatar o aforro acumulado en situacións extraordinarias, como enfermidade grave ou desemprego de longa duración do titular do plan.

Tamén poderá decretarse o embargo de empresas cando, atendidas todas as circunstancias, resulte preferible ao embargo dos seus distintos elementos patrimoniais.

O crédito dos cartóns: a última novidade

A última novidade en cuestión de embargos é requisar o crédito dos cartóns. Neste sentido, a lei non é moi clara, por iso é polo que se estean producindo discrepancias entre avogados que están a favor e en contra desta práctica. Desde ALZA Avogados, por exemplo, entenden que si é posible e legal embargar o crédito dos cartóns. Juan Alonso Zamorano, presidente do despacho de avogados, afirma que foron os primeiros en iniciar procedementos de embargo deste tipo. De feito, gañaron varios xuízos neste sentido. “Consideramos que esta iniciativa reforza a eficacia dos Tribunais, erradica a sensación de desamparo dos acredores e establece unha nova orde no que os morosos-insolventes-millonarios terano bastante máis difícil paira burlarse de toda a sociedade”, comenta.

Juan Alonso Zamorano afirma que embargar o crédito dos cartóns fai posible que o afectado cobre a súa débeda, de modo que están a favor de aplicalo en caso necesario. No entanto, as entidades de crédito non están de acordo con esta práctica nin coas sentenzas de varios Xulgados de Primeira Instancia, xa que estiman que é una práctica que lles prexudica directamente.

Como evitar un embargo?

A pesar de que son moitos os bens que pode requisar un xuíz en caso de embargo, existen excepcións inembargables, que é importante coñecer. Non se poderán embargar os mobles e utensilios do enxoval do fogar, así como as roupas do debedor e da súa familia.

Non se poderán embargar os mobles e utensilios do enxoval do fogar, así como as roupas do debedor e da súa familia

“En xeral, non poderán decretarse como embargables os bens como alimentos, combustible e outros que, a xuízo do Tribunal, resulten imprescindibles para que o debedor e as persoas que dependan del poden atender con razoable dignidade á súa subsistencia”, comentan desde Ernst & Young.

Os libros e demais instrumentos necesarios paira o exercicio da profesión á que se dedique o debedor tampouco poderán declarase como embargables. Isto mesmo ocorre cos bens sacros e os dedicados ao culto das relixións legalmente establecidas.

Ademais, a lei cita tamén os seguintes bens como absolutamente inembargables:

  • Os bens que non sexan declarados inalienables: neste apartado inclúense bens de dominio público, por exemplo bens municipais, recursos naturais por exemplo a ribeira do mar, recursos naturais da zona económica e da plataforma continental, etc. Non poden existir propiedades privadas sobre este tipo de bens, de modo que non poden ser embargados (son de dominio público).
  • Os bens que carezan por si sós de contido patrimonial: este aspecto é un tanto ambiguo. Por iso é polo que segundo o profesional consultado obtense una visión distinta. Por exemplo, Rafael Martín Pena, director dos servizos xurídicos de Servired, estima que o crédito dos cartóns, precisamente, non pode ser embargable posto que, na súa opinión, carece de contido patrimonial.
  • Os bens expresamente declarados inembargables por algunha disposición legal: neste apartado adoitan incluírse algúns dos mencionados anteriormente: utensilios e obxectos propios do debedor como a súa roupa, utensilios do enxoval do fogar, etc.