Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Empregadas de fogar: homológanse ao resto de traballadores

Intégranse no réxime xeral, pero só para as cuestións relacionadas con cotizacións e prestacións
Por José Ignacio Recio 6 de Xullo de 2011
Img desorden
Imagen: eyeliam

Desde hoxe, as empregadas de fogar intégranse no Réxime Xeral da Seguridade Social. Establécense 15 tramos de cotización, en función das horas efectivamente traballadas: desde un mínimo de 19,84 euros a un máximo de 164,60 euros ao mes. A cara menos amable é que a aplicación do acordo só afectará as cuestións relacionadas con cotizacións e prestacións das empregadas do fogar, pero non ao ámbito das relacións laborais.

Novo marco laboral

As empregadas domésticas integraranse no Réxime Xeral da Seguridade Social a partir de hoxe, 1 de xaneiro de 2012. Haberá un período transitorio que concluirá en 2019, para alcanzar a equiparación sen prexuízo para os empregadores. Os contratos e incapacidade temporal con cargo á Seguridade Social desde o noveno día, o establecemento de 15 tramos de cotización -en función das horas traballadas- e as bonificacións nas cotas que terán as familias numerosas por contratar a estas traballadoras son algunhas das novidades máis rechamantes.

Con iso conséguese solucionar dous aspectos relevantes que afectan o servizo doméstico:

 • Integrar aos traballadores no Réxime Xeral da Seguridade Social, xa que ata agora regulábase co Réxime Especial de Empregadas de Fogar.
 • Devolver ao réxime xeral a todos os sectores laborais en España.

No entanto, hai un “punto negro” na súa aplicación, debido a que só afectará as cuestións relacionadas con cotizacións e prestacións das empregadas do fogar, pero non ao ámbito das relacións laborais.

As empregadas do fogar cotizarán desde a primeira hora de traballo

As empregadas do fogar cotizarán desde a primeira hora de traballo, á marxe de cantas horas traballen ao mes e para cantos empregadores fágano.

Pasarán a ter dereito á prestación por incapacidade temporal, nos casos de enfermidade común ou accidente non laboral, a partir do noveno día da baixa, a cargo da Seguridade Social. Ao empregador corresponderalle o abono do subsidio desde o cuarto ao oitavo día da baixa, ambos inclusive.

Outro punto no que se homologan as prestacións con respecto ao resto de traballadores en España supón que a partir de hoxe as empregadas do fogar estarán protexidas tanto en caso de accidente de traballo como por padecer unha enfermidade laboral.

A aplicación deste acordo non afectará o ámbito das relacións laborais

A base de cotización por continxencias comúns e profesionais determinarase, a partir do ano 2019, en función dos salarios reais pagos ao traballador, do mesmo xeito que no Réxime Xeral da Seguridade Social. Establécese unha base mínima por hora e un número de horas mínimas de actividade mensual.

A normativa é flexible, xa que dá un prazo de seis meses naturais para que as empregadas e os titulares dos fogares familiares poidan adaptarse á nova situación e formalicen a súa relación laboral sen problema. En aras desta flexibilidade, establécese un período transitorio ata 2019 para que a adaptación non prexudique aos intereses dos empregadores.

As obrigacións legais

 • Os traballadores domésticos deben ser dados de alta na Seguridade Social e ter un contrato no que como mínimo se estipule:

  • O número de horas de traballo semanais.
  • O salario mensual ou por hora.

  • O salario en especie.

  • Se hai ou non un pacto de horas de presenza, e a súa retribución.

  • Un acordo para pasar a noite no fogar onde presta os seus servizos laborais, e a súa retribución.

  • O número de conta bancaria do titular do fogar familiar onde domiciliar a cotización.

 • No caso de que se traballe para máis dun empregador, cada un deles deberá solicitar o alta de forma independente.

 • Os empregadores están obrigados a presentar as solicitudes de afiliación, altas e baixas e as variacións -se as houbese- dos seus datos. De non facerse, serán as propias empregadas de fogar quen soliciten a súa afiliación nas administracións da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Cotización

No acordo establécese unha escala tarifada de 15 tramos de cotización en función dos salarios percibidos, con cotas que van desde 19,84 euros ao mes por 20 horas de traballo á máxima, que implica o cobro de 164,60 euros mensuais para a xornada completa.

O principal cambio con respecto ao modelo que existía ata agora é que coa súa aplicación cotizarase en función das horas efectivamente traballadas. No entanto, a partir de 2019 completarase a equiparación da cotización das empregadas de fogar coa base mínima de cotización de Réxime Xeral e cotizarase por salarios reais. Como consecuencia diso, os titulares de fogares familiares que contraten a unha empregada de fogar terán que cotizar por continxencias comúns un 18,30% sobre un tipo do 22%, o resto corresponde á empregada e un 1,10%, por continxencias profesionais.

Se o contratante é unha empresa, será esta quen se encargue da cotización

Outra novidade do acordo con respecto ao modelo actual é que as familias numerosas terán bonificacións sobre a cota que lles corresponda por contratar empregadas de fogar, o que non sucedía ata agora.

Pola contra, a acción protectora do sistema especial de empregadas de fogar non comprende a prestación por desemprego, sen prexuízo das actuacións que poidan levar a cabo no marco da renovación da relación laboral de carácter especial do servizo no fogar.

Se quen contrata a estas traballadoras non é un particular, senón unha empresa dedicada a esta actividade, será a empresa contratante quen se encargue da cotización.

Respecto das empregadas de fogar que non teñan un contrato a tempo completo, poderán beneficiarse dos mecanismos de protección dos traballadores a tempo parcial. Á suma das horas traballadas aplicaráselle un coeficiente multiplicador, de tal forma que cada día completo cotizado recoñecerase polo sistema de Seguridade Social como 1,5 días cotizados.