Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Es familia numerosa? Tes pasaporte e DNI gratis

Para poder beneficiarse da exención de taxas polo DNI e o pasaporte, as familias numerosas deben presentar o título en vigor e actualizado
Por Blanca Álvarez Barco 7 de Xaneiro de 2016
Img familia cocina
Imagen: Personal Creations

Se se necesita obter o pasaporte, na actualidade débense abonar 26.02 euros. E hai que desembolsar 10,60 euros, no caso de sacar ou renovar o DNI. Con todo, desde agora, quen sexa membro dunha familia numerosa xa non terá que pagar estas taxas. Como deben proceder se teñen que facerse o DNI? Que documentos deben presentar? Os trámites continúan sendo os mesmos que ata agora, pero, como se explica neste artigo, para poder beneficiarse da axuda e non pagar as taxas de expedición, hai que presentar o título de familia numerosa en vigor e actualizado.

Nos Orzamentos Xerais do Estado para 2016 (art.74) aprobouse a exención do pago das taxas na expedición do DNI e pasaporte para os membros de familias numerosas. Longamente reivindicada polas distintas Federacións de Familias Numerosas, o 1 de xaneiro entrou en vigor esta axuda para as familias con cinco ou máis membros, que en España son 562.000, segundo cifras do Plan Integral de Apoio á Familia.

Acreditar a condición de familia numerosa

Para poder beneficiarse desta nova norma ao ir sacar ou renovar pasaporte e Documento Nacional de Identidade, hai que acreditar a condición de familia numerosa e presentar o título en vigor e actualizado.

Este documento, que ten validez en todo o territorio nacional, obtense nos servizos correspondentes das comunidades autónomas onde teña a residencia a familia solicitante.

Para obtelo hai que presentar unha solicitude asinada por un dos pais ou titores e unha fotocopia do DNI dos proxenitores e os fillos maiores de 14 anos, ademais do Libro de Familia. Tamén hai que levar o certificado ou volante de empadroamento de toda a unidade familiar, en vigor. E, en determinadas situacións, é necesario achegar unha documentación complementaria (fillos con discapacidade, etc.)

O título mantén a súa vixencia desde que se solicita ata a data de caducidade, que se corresponde co momento en que varíen as condicións que permitiron que se expedise. Nese instante débese proceder á súa renovación.

Img dni huella grande
Imaxe: Exercise Tradewinds 2009

Hai máis cambios para obter o DNI e o pasaporte?

Ao facerse ou renovar o carné de identidade ou o pasaporte, a documentación que se debe presentar é a mesma que ata agora, mentres que os trámites son iguais, salvo que o custo da expedición dos documentos é de cero euros.

Para obter o DNI é imprescindible que acuda a persoa que o necesita e levar, xunto ao seu título de familia numerosa, o seguinte:

  • Certificación literal de nacemento expedida polo Rexistro Civil correspondente onde conste que se expide aos sós efectos da obtención do DNI. Ten que expedirse como máximo seis meses antes da data de presentación da solicitude de expedición do Documento Nacional de Identidade.

  • Unha fotografía recente en cor de 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme branco e liso, tomada de fronte coa cabeza descuberta e sen lentes de cristais escuros ou calquera peza que poida dificultar a identificación da persoa.

  • O certificado ou volante de empadroamento do Concello no que se resida, expedido cunha antelación máxima de tres meses á data da solicitude do Documento Nacional de Identidade.

  • Se quen se fai ou renova o DNI é menor de 14 anos ou incapaz, debe acudir coa persoa que teña encomendada a patria potestade ou tutela.

No caso do pasaporte, tamén debe acudir en persoa o interesado en obtelo. Debe facelo entregando os seguintes documentos:

  • Os maiores de 14 anos deben levar o seu DNI en vigor e unha fotografía coas mesmas características que para a expedición do DNI (non é necesaria se o carné ten unha antigüidade inferior a dous anos e non hai cambios importantes na fisionomía).

    Se non se cumpriron os 18 anos, quen o solicita debe ir acompañado das persoas que exerzan a patria potestade ou a tutela. Estas persoas teñen que acreditar a súa identidade (co DNI os españois ou con documento válido para viaxar ou residir en España os estranxeiros) e a relación de parentesco ou asignación da tutela coa presentación da partida literal de nacemento, o libro de familia ou unha resolución xudicial ou administrativa que atribúa a condición de titor ou titular da patria potestade.

  • Os menores de 14 anos sen DNI (se o teñen, todo sería igual que no caso anterior) deben achegar unha fotografía recente e unha certificación literal de nacemento expedida polo Rexistro Civil correspondente -cunha antelación máxima de seis meses-, coa anotación de que se emitiu para a obtención deste documento. Ademais, hai que presentar o Documento Nacional de Identidade das persoas que exerzan a patria potestade ou tutela. Se a patria potestade tena unha persoa estranxeira, debe achegar, ademais da certificación literal de nacemento do menor, o número de identificación de estranxeiros ou calquera outro documento identificativo expedido por autoridade oficial.

    Deben ir sempre acompañados dos seus dous proxenitores ou titores, que deben acreditar a súa identidade e a relación de parentesco co menor.