Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Es familia numerosa? Tes pasaporte e DNI gratis

Para poder beneficiarse da exención de taxas pola expedición do DNI e o pasaporte, as familias numerosas deben presentar o título en vigor e actualizado
Por Blanca Álvarez Barco 9 de Xaneiro de 2023
Familia numerosa

Si necesitas obter o pasaporte, na actualidade debes abonar 30 euros. E hai que desembolsar 12 euros no caso de sacar ou renovar o DNI. Con todo, si es membro dunha familia numerosa non tes que pagar estas taxas. O custo é cero. Como debes proceder si tes que facerche o DNI? Que documentos hai que presentar? Os trámites son os mesmos, pero, como se explica neste artigo, para poder beneficiarche da axuda e non pagar as taxas de expedición, hai que presentar o título de familia numerosa en vigor e actualizado.

Título de familia numerosa en vigor

Desde 2016 si es familia numerosa o DNI é gratis. E tamén o pasaporte está exento do pago. Para poder beneficiarche desta exención ao ir sacar ou renovar pasaporte e Documento Nacional de Identidade, debes acreditar a condición de familia numerosa e presentar o título en vigor e actualizado.

Este título, que ten validez en todo o territorio nacional, obtense nos servizos correspondentes das comunidades autónomas onde teña a residencia a familia que o solicita.

Para obtelo hai que presentar, de maneira habitual:

 • unha solicitude asinada por un dos pais ou titores
 • unha fotocopia do DNI dos proxenitores (e os fillos maiores de 14 anos)
 • Libro de Familia.
 • Certificado ou volante de empadroamento de toda a unidade familiar, en vigor.

En determinadas situacións, é necesario achegar unha documentación complementaria (fillos con discapacidade, etc.)

O título mantén a súa vixencia desde que se solicita até a data de caducidade, que se corresponde co momento en que varíen as condicións que permitiron que se expedise. Nese instante débese proceder á súa renovación.

Que máis necesitas para obter o DNI e o pasaporte?

Ao facerse o pasaporte ou renovar o DNI unha familia numerosa a documentación que se debe presentar e os trámites son iguais que para o resto. Iso si, o prezo da expedición dos documentos é de cero euros.

👉 Sacar o DNI

Para obter o DNI é imprescindible que acuda a persoa que o necesita e levar, xunto ao seu título de familia numerosa, o seguinte:

🔺Primeira inscrición

 • Certificación literal de nacemento expedida polo Rexistro Civil correspondente (expedida cunha antelación máxima de seis meses á data de presentación da solicitude) onde conste que se expide aos sós efectos da obtención do DNI.
 • Unha fotografía recente en cor de 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme branco e liso, tomada de fronte coa cabeza descuberta e sen lentes de cristais escuros ou calquera peza que poida dificultar a identificación da persoa.
 • O certificado ou volante de empadroamento do Concello no que se resida, expedido cunha antelación máxima de tres meses á data da solicitude do Documento Nacional de Identidade.
 • Si quen se fai o DNI é menor de 14 anos ou incapaz, debe acudir coa persoa que teña encomendada a patria potestade ou tutela.

🔺 Renovación

 • Unha fotografía recente en cor do rostro, de 32 por 26 milímetros. A fotografía debe mostrar claramente o óvalo das cara -cellas, ollos, nariz, boca e mentón- e ser de alta resolución, en papel fotográfico de calidade. Non poden levar lentes de sol, a cabeza cuberta ou pezas que impidan o recoñecemento. O fondo debe ser branco e liso.
 • O DNI anterior. Si perdeuse ou o roubaron debe facer unha denuncia previa ou comunicalo ao equipo de expedición.
 • Volante de empadroamento se se cambiou de domicilio desde o anterior DNI. A antelación máxima debe ser de tres meses á data da solicitude.
 • Si o titular é menor de 14 anos ou é unha persoa con capacidade xudicialmente complementada debe ir acompañado da persoa que teña encomendada a patria potestade ou tutela. Tamén pode acompañar unha persoa apoderada polos responsables do menor (documento de apoderamiento).

👉 Como facer o pasaporte gratis para unha familia numerosa

No caso do pasaporte tamén debe acudir en persoa o interesado en obtelo. Debe facelo entregando os seguintes documentos, ademais do título de familia numerosa:

Maiores de 14 anos (e menores de 14 con DNI)

 • Deben levar o seu DNI en vigor
 • Unha fotografía coas mesmas características que para a expedición do DNI (non é necesaria si o carné ten unha antigüidade inferior a dous anos e non hai cambios importantes na fisionomía).
 • Si non se cumpriron os 18 anos, quen o solicita debe ir acompañado das persoas que exerzan a patria potestade ou a tutela. Estas persoas teñen que acreditar a súa identidade (co DNI os españois ou con documento válido para viaxar ou residir en España os estranxeiros) e a relación de parentesco ou asignación da tutela coa presentación da partida literal de nacemento, o libro de familia ou unha resolución xudicial ou administrativa que atribúa a condición de titor ou titular da patria potestade.

Menores de 14 anos sen DNI

 • Fotografía recente
 • Unha certificación literal de nacemento expedida polo Rexistro Civil correspondente -cunha antelación máxima de seis meses-, coa anotación de que se emitiu para a obtención deste documento.
 • Ademais, hai que presentar o Documento Nacional de Identidade das persoas que exerzan a patria potestade ou tutela. Si a patria potestade tena unha persoa estranxeira, debe achegar, ademais da certificación literal de nacemento do menor, o número de identificación de estranxeiros ou calquera outro documento identificativo expedido por autoridade oficial.
 • Os menores deben ir sempre acompañados dos seus dous proxenitores ou titores, que deben acreditar a súa identidade e a relación de parentesco co menor.