Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Estou en ERE temporal, pódenme despedir?

Mentres se aplica un ERE temporal, o contrato do traballador está suspendido, polo que o empregado non pode ser despedido ata a finalización do prazo acordado do ERE
Por Pablo Pico Rada 18 de Outubro de 2012
Img depresion
Imagen: Ivar van Bussel

O número de Expedientes de Regulación de Emprego (ERE) temporais ou de suspensión de emprego disparouse nun 75,39% desde a entrada en vigor, o pasado mes de febreiro, da nova reforma laboral aprobada polo Goberno. Os traballadores afectados por ERE temporais entre febreiro e xullo foron 156.146, fronte aos 89.025 rexistrados no mesmo período de 2011, segundo datos do boletín de estatísticas do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Á vez que crece o número de empregados que se atopan nesta situación, aumentan as dúbidas sobre este procedemento. Unha das principais preocupacións versa sobre se é posible ser despedido durante un ERE temporal. No presente artigo dáse resposta a esta cuestión e analízanse os cambios introducidos neste procedemento por mor da aprobación da nova reforma laboral.

Poden despedirme se estou inmerso nun ERE temporal?

Cando se fala dun ERE temporal, é preciso resaltar que non se produce unha extinción do contrato, senón unha suspensión. Por tanto, mantense o posto de traballo ata que finalice o prazo acordado do ERE e vólvese a reingresar á empresa unha vez que concluíu, salvo nun caso: cando se trate dun despedimento por causas disciplinarias. Durante o ERE temporal, o traballador ten o contrato suspendido e a empresa ten a obrigación de manterlle dado de alta e cotizar á Seguridade Social por el.

Se despois a empresa presenta un ERE de extinción ou pretende un despedimento individual, deberá comunicar legalmente o cesamento e ofrecer a indemnización correspondente, para poder extinguir de maneira definitiva o contrato.

Mentres dura o ERE temporal os traballadores, se o desexan, pasarán a cobrar a prestación de desemprego

A reforma permite que os empregados afectados por un ERE temporal que acaben despedidos poidan recuperar ata 180 días de indemnización de paro se foron despedidos antes de seis meses desde a finalización do ERE.

Que é un ERE temporal?

Un ERE temporal é un procedemento administrativo que consiste na suspensión por un período de tempo do contrato que une á empresa e os seus traballadores. É dicir, a compañía fixa uns días nos que o empregado non ten que traballar e, por tanto, deixa de percibir o salario correspondente.

O período de suspensión será acordado no expediente e, mentres dura o mesmo, os traballadores están en situación legal de desemprego e, se o desexan, pasarán a cobrar a prestación pertinente. Para ter dereito ao paro é necesario ter cotizados 360 días no seis anos inmediatamente anteriores.

Por cada día de ERE, o Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE) paga 1,25 días de paro ao traballador. O importe diario da prestación por desemprego é o 70% da base reguladora durante o primeiros seis meses e o 60% a partir de devandito período. Posto que se trata dunha medida temporal e non definitiva, os empregados afectados non obteñen ningún tipo de indemnización.

A empresa pode alegar para a suspensión causas económicas (perdas continuadas durante tres trimestres), técnicas, de produción, organizativas e por forza maior. A reforma laboral redefine que se entende por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción á hora de poder esgrimilas como causa dun despedimento obxectivo ou dun despedimento colectivo, ampliando como motivo da extinción a previsión de perdas ou de menos ingresos.

Novidades da Reforma Laboral relativas aos ERE

O pasado 8 de xullo entrou en vigor a Lei 3/2012 coa reforma laboral aprobada polo Goberno. En relación á tramitación de despedimentos colectivos, a nova lexislación laboral amplía as causas obxectivas para que os empresarios poidan acollerse a este modelo de despedimento, elimina a autorización previa e acelera a tramitación.

  1. Amplía as causas obxectivas de despedimento. As empresas contan coa posibilidade de realizar un ERE por causas económicas e aplicar o despedimento con 20 días de indemnización cando as súas vendas se vexan resentidas durante nove meses. Enténdese que concorren causas económicas cando dos resultados da empresa despréndase unha situación económica negativa, en casos como a existencia de perdidas actuais ou previstas ou a diminución persistente do seu nivel de ingresos ou vendas. Sempre se entenderá que a diminución é persistente se se produce durante tres trimestres consecutivos.

  2. Elimina a autorización previa. Con anterioridade á nova normativa, o ERE debía contar co visto e prace previo da autoridade administrativa, xa fose o ministerio de Emprego ou as consellerías de Traballo das comunidades autónomas e, se non se presentaba cun acordo entre as partes, os traballadores podían acudir ao xuíz. Agora non é imprescindible a aprobación, só é necesaria a do xuíz, e posteriormente. O despedimento, como norma xeral, é procedente e ha de ser o empregado quen demostre o contrario nos tribunais.

  3. Facilítase por primeira vez o despedimento colectivo nas administracións públicas e nas empresas, organismos e entidades do sector público

  4. Acelera a tramitación. Ata a reforma, ao presentar un ERE, o empresario debía abrir un período de consultas cos sindicatos non inferior a 30 días. Desde a entrada en vigor, o período de consultas cos representantes dos traballadores non poderá ser superior a 30 días naturais ou de 15 no caso de empresas de menos de 50 empregados. Ademais, no caso de que o traballador non estea de acordo cos termos do ERE, disporá de 20 días para presentar a demanda desde que o empresario comunica o ERE; este proceso xudicial terá “carácter urxente”.

Doutra banda, a reforma elimina os límites en canto a número de traballadores que esixen tramitar os procedementos de redución de xornada de forma colectiva, polo que se segue a canle do ERE, sexa cal for o número de empregados da empresa e o de afectados.

Ademais, a reforma facilita por primeira vez o despedimento colectivo en todas as administracións públicas e en todas as empresas, organismos e entidades do sector público. Do mesmo xeito que no sector privado, con nove meses de “insuficiencia orzamentaria sobrevinda e persistente” será suficiente.