Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Financiar a reforma do baño

As entidades conceden pequenos créditos exentos de intereses e con prazos de amortización cómodos
Por José Ignacio Recio 1 de Abril de 2011
Img obras bano
Imagen: B Rosen

Adaptar os sanitarios para que sexan accesibles ou cambiar unha bañeira por unha ducha son algunhas das reformas máis habituais nos baños, ademais da reforma integral para renovar unha das habitacións que antes queda antiga. Pero acometer un cambio desta envergadura, supón a inconveniencia das obras e un desembolso nada despreciable. Para financialo, as caixas de aforro brindan créditos aos seus clientes. En liñas xerais, son propostas exentas de intereses e con prazos de amortización cómodos, que se adaptan a case todas as circunstancias.

Para mellorar a mobilidade física

Reformar o baño para eliminar as barreiras arquitectónicas, instalar unha ducha ou modernizalo é unha das obras domésticas que se acometen con maior frecuencia. Con todo, aínda que menor, é custosa e precisa destinar unha cantidade de diñeiro considerable. As entidades financian estes proxectos mediante créditos con condicións de contratación vantaxosas, que se destinan a calquera tipo de usuario, aínda que se deseña un financiamento específico para as persoas maiores ou con mobilidade reducida que precisen realizar os cambios no baño con maior urxencia.

Os créditos caracterízanse por non ter que pagar en concepto de intereses. Os importes adiantados para realizar os cambios mínimos teñen un tope de 3.000 euros, aínda que tamén se poden contratar outros produtos máis xenéricos para arranxar e modernizar os servizos por un máximo que oscila entre 4.000 e 6.000 euros.

Deséñase un financiamento específico para as persoas maiores ou con mobilidade reducida

Os préstamos con mellores condicións son os destinados a realizar reformas no aseo para favorecer a mobilidade dos seus usuarios. Quen requiran cambiar a bañeira por un prato de ducha antiescorregadiza poden facelo sen intereses se contratan un crédito con Caixa Segovia. A proposta da entidade castelán-leonesa contempla a eliminación da bañeira, a instalación completa do prato de ducha antiescorregadiza con biombo frontal, paneis estancos antifugas e asideros.

Os custos do cambio e instalación varían en función da tipoloxía do cliente, pero prima a fidelización: pagalo en man ten un custo total de 1.750 euros para os clientes que teñan a súa pensión domiciliada e un seguro contratado coa entidade, as persoas que só teñan domiciliada a pensión terán que abonar 1.850 euros e o resto dos clientes, 1.950 euros. Tamén se pode abonar esta reforma a través de cotas mensuais entre 72,92 e 81,25 euros, para cada un dos casos indicados, cun prazo de amortización máximo de 24 meses. O financiamento non pode exceder dos dous anos de cotas, ao 0% de interese nominal. Teñen unha comisión de apertura do 2% e un T.A.E do 1,96%.

As entidades favorecen aos clientes máis fieis lle

Caixa Astur financia as reformas do baño aos maiores de 65 anos. Para acceder a este financiamento, os solicitantes han de reunir unha serie de requisitos, como cumprir 65 anos, ter un grao de minusvalía igual ou superior ao 65%, residir nun municipio asturiano nunha vivenda da súa propiedade, cobrar a súa pensión ou nómina por abono nunha conta desta entidade e ter uns ingresos inferiores a 18.000 euros.

Neste caso, a entidade emisora encárgase de subvencionar os intereses do préstamo e os beneficiarios desta medida amortizan o capital na data convida, sen que a cota de amortización supere 150 euros ao mes.

Propostas xerais

Non só as persoas que cumprisen 65 anos ou quen teñan mobilidade reducida poden acceder a financiamento para reformar o seu baño. A oferta é bastante ampla ao contratar créditos sen ter en conta a idade nin a magnitude da obra. Entre outras propostas destaca a de BBK, cuxo “Crédito Reforma Fogar” ten un importe máximo de 60.000 euros, que se poden amortizar nun prazo límite de 10 anos a través dun sistema de amortización de cota constante. Aplícase un tipo de interese desde o 6,2%, en función do importe, prazo e relación financeira coa entidade. Leva unha comisión de apertura do 1%.

O “Multicredit para reformas do fogar” de Caixa Vital é un produto sen gastos nin comisións por cancelación ou amortización anticipada. Neste caso, outórgase aos clientes desde 300 ata 18.000 euros para realizar a obra, cuns intereses similares aos xa citados. Baixo o mesmo formulación desenvolveuse o “Préstamo Reforma Fogar” de Caixa Catalunya, que permite reformar parte ou a totalidade do baño, cun financiamento máximo de ata 40.000 euros e cun máximo de 10 anos para a súa devolución. Cabe a posibilidade de realizar amortizacións e cancelar anticipadamente o préstamo.

A maioría de produtos permiten realizar amortizacións e cancelar o préstamo de maneira anticipada

O “Crédito Ilusión” de Caixa Laboral serve para sufragar esta obra e permite dispor de forma rápida de importes que oscilan entre 9.000 e 30.000 euros. O seu prazo de amortización máximo é de sete anos e o tipo de interese aplicado é do 6,5%. A iso engádense as comisións de apertura (1%) e de cancelación parcial ou total (2,5%). Outra opción pola que poden decantarse os usuarios é o “Credideseo Tipo 0” da Caixa de Aforros do Mediterráneo, un préstamo sen intereses para facer fronte a pequenos pagos cos cales sufragar a nova reforma. Pódese conseguir por un importe máximo de financiamento que alcanza os 3.000 euros e pode devolverse nun máximo de seis meses. Hai que engadir unha comisión de apertura do 3%, cun mínimo de 45 euros.

As AXUDAS OFICIAIS

Os usuarios tamén poden obter axudas oficiais para adecuar e reformar os baños das súas casas. As subvencións concédense tanto no ámbito nacional como autonómico, por contías que varían en función de cada proposta, aínda que prevalecen as que teñen aos maiores e persoas con discapacidade como principais destinatarios.

As subvencións estatais outórganse, sobre todo, para adaptar os servizos, mellorar a iluminación e a ventilación. Concédese un máximo de 3.100 euros.

Respecto das axudas autonómicas, hai diferenzas:

  • As axudas de Andalucía baséanse en mellorar a accesibilidade das estancias. Para iso, ofrécese o 25% do orzamento, cun límite de 3.000 euros, sempre que os ingresos familiares non superen 3,5 veces o IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples).

  • En Aragón a subvención amplíase ao 30%, cun límite de 4.000 euros.

  • A Comunidade de Madrid basea as súas subvencións nun programa de accesibilidade destinado a maiores e persoas con discapacidade. Permite recibir entre o 20% e o 25% do orzamento protexido. En todos os casos hai uns requisitos que se plasman en que a vivenda teña unha antigüidade mínima e que sexa o domicilio habitual do solicitante.

  • Navarra brinda axudas de ata 3.000 euros.