Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Fiscalidade das accións

Os accionistas que en 2008 sufriron perdas en Bolsa poden compensalas con outras ganancias xeradas con produtos de aforro
Por roserblasco 21 de Maio de 2009
Img acciones
Imagen: simon stratford

2008 foi un mal ano para a Bolsa española. O Ibex-35, o principal índice bolsista, perdeu un 39%. Só un valor, Unión Fenosa, conseguiu pechar o exercicio con ganancias, dun 16%. Conclusión: moitos pequenos investidores viron como as súas carteiras de investimento adelgazaban con contundencia durante exercicio pasado. En moitos casos, ante a incapacidade de seguir vendo como se perdía o diñeiro, os accionistas decidiron materializar as súas perdas e vender. Este ano, con todo, esas minusvalías deben computarse na Declaración da Renda e poden axudar a diminuír o pago de impostos por outros beneficios obtidos. Se o ano pasado un contribuínte rexistrou perdas por algún investimento bolsista, a mellor práctica que pode realizar é compensar ditas minusvalías con ganancias recollidas pola venda doutras accións ou outras plusvalías xeradas con produtos de aforro.

Minusvalías en Bolsa

Un bo número dos máis de oito millóns de investidores bolsistas que operan en España descoñecen a fiscalidade das accións que compoñen a súa carteira de valores. A maioría dos pequenos accionistas invisten sen ter en conta que tamén terán que render contas ao o fisco cando vendan os seus títulos bolsistas. Con todo, é un aspecto moi importante que hai que ter en conta antes de emprender un investimento e, sobre todo, cando chega o momento de desfacerse dela e de tributar. Todos os que venderon accións en 2008, tanto con perdas como con ganancias, deberán declaralo este ano a Facenda. En principio, convén saber que as ganancias ou perdas bolsistas considéranse a efectos fiscais como rendementos de capital mobiliario.

O pasado foi un ano nefasto para a renda variable española e internacional, co que convén prestar atención á fiscalidade das perdas que puideron xerarse pola venda de títulos. A lei do IRPF outorga un trato especial ás minusvalías en Bolsa. En ningún caso compensarán as perdas sufridas, pero si poden axudar a mitigar o impacto e, sobre todo, evitarán elevar a factura fiscal por obter beneficios por outros investimentos. Isto é así xa que a Axencia Tributaria deixa compensar minusvalías con ganancias. Esta práctica permite reducir o pago de impostos polos beneficios obtidos. É dicir, vender con perdas pode ser útil fiscalmente para compensar as ganancias obtidas anteriormente e así pagar menos impostos por eses beneficios.

Vender con perdas pode ser útil fiscalmente para compensar as ganancias obtidas anteriormente

Se un aforrador vendeu en 2008 accións con perdas, por exemplo de Telefónica ou Santander, por falar de dúas dos valores máis negociados dentro do Ibex-35, pódense compensar con ganancias patrimoniais da base do aforro, independentemente do prazo no que se xeraron as ganancias e perdas. En concreto, as perdas bolsistas poden compensarse con ganancias tamén derivadas da venda doutras accións ou de fondos de investimento. Con todo, non se poderán compensar rendementos negativos da base do aforro con ganancias patrimoniais, nin perdas patrimoniais con rendementos positivos da base do aforro. É dicir, limítase a forma na que se poden compensar as perdas. Non se pode, por exemplo, compensar as minusvalías bolsistas coas ganancias xeradas pola venda dun inmoble.

Ganancias bolsistas

Tamén é posible que moitos investidores, vendo a forte baixada da Bolsa, optasen en 2008 por vender títulos que tiñan desde facía moito tempo e cos que recolleron ganancias. Deben saber que cando preparen a Declaración da Renda correspondente ao ano pasado (que xa se pode presentar este exercicio), deberán render contas co fisco pola rendibilidade obtida. Facenda reclama o pago de impostos por parte das ganancias conseguidas na Bolsa, co cal as plusvalías non serán o 100% da subida que experimenten as accións. Coa entrada en vigor da última reforma da lei do IRPF (a lei 35/2006, que comezou a aplicarse a partir de xaneiro de 2007), modifícase o tipo de tributación das ganancias patrimoniais, que pasou do 15% ao 18% en 2007. En 2008 mantense esa porcentaxe. É dicir, o investidor deberá pagar impostos por un 18% das ganancias obtidas en Bolsa, que tamén se consideran rendementos de capital mobiliario.

Ata o ano 2006, se as accións mantíñanse en carteira máis dun ano, o investidor só debía pagar impostos polo 15% das ganancias obtidas e só se as vendía antes de que pasase o ano estaban gravadas co seu tipo marxinal (que depende dos ingresos totais que declare), entre o 15% e o 45% entón (agora sitúase entre o 24% e o 43% con carácter xeral). A partir de 2007, todos os produtos de aforro, entre os que se inclúen non só as accións senón tamén os fondos de investimento, os depósitos, as contas correntes, os seguros de aforro, etc., tributan ao tipo único do 18%, independentemente do tempo que se manteñan en carteira. Coa nova reforma fiscal, eliminouse a distinción das ganancias en función de que o seu período de xeración sexa superior ou inferior ao ano. Por tanto, todos aqueles que vendesen as súas accións en 2008 deberán pagar a Facenda por un 18% das súas ganancias. Este exercicio deberá recollerse na Declaración da Renda que presentará este ano 2009, pero que corresponderá ao ano 2008.

O investidor deberá pagar impostos por un 18% das ganancias obtidas en Bolsa, consideradas rendementos de capital mobiliario

A fiscalidade do investimento en accións inflúe, por tanto, na rendibilidade neta que obtén o investidor. Desde o punto de vista fiscal, as accións son valores nominativos, xa que os titulares dos mesmos están identificados e os intermediarios bolsistas teñen a obrigación tributaria de comunicar ao fisco os nomes dos adquirentes e vendedores.

Exemplo práctico: un investidor comprou 6.000 euros en accións de Telefónica en outubro de 2002, a un prezo de 7,03 euros, co que se compuxo unha carteira de 853 accións. En decembro de 2008, vendo que a Bolsa cambiara de tendencia pero comprobando que o seu investimento acumulaba ganancias, decidiu vender os seus títulos. O investidor vendeu todas as accións o 15 de decembro a un prezo de 16,04 euros, o que supuña unha revalorización do 128%. Os 6.000 euros que investiu en xaneiro convertéronse en 13.689. É dicir, as ganancias da operación bolsista ascendían a 7.689 euros. Coa nova lei fiscal, o investidor terá que pagar un 18% a Facenda por esas ganancias: 1.384 euros.

Dividendos bolsistas

Ademais das ganancias que se obteñen polas accións, tamén deben renderse contas a Facenda polos dividendos obtidos ao longo do exercicio 2008. A rendibilidade por dividendo, de feito, converteuse nos últimos anos nun dos maiores atractivos das accións, sobre todo para investidores conservadores, que buscan ganancias seguras. Algúns títulos bolsistas, como Telefónica, os grandes bancos ou as eléctricas destacan tradicionalmente polo pago de dividendos periódicos, que poden alcanzar ata un 7%-8% do investido, co que os investidores se aseguran unhas zumentas ganancias.

Os dividendos tamén tributan no IRPF como rendementos do capital mobiliario, e intégranse na base do aforro do contribuínte. A partir de 2007 os dividendos tributan ao 18%, aínda que os primeiros 1.500 euros obtidos a través desta vía están exentos fiscalmente, é dicir non hai que pagar a Facenda por eles. Na nova norma fiscal fixouse esa cantidade de 1.500 euros exentos de tributar, xa que os beneficios obtidos pola sociedade, e que se reparten aos accionistas en forma de dividendo, tributan en primeiro lugar no Imposto sobre Sociedades. Coa exención trátase de eliminar a dedución por dobre imposición; con todo, esta exención non se aplicará respecto dos dividendos e participacións en beneficios procedentes de valores ou participacións adquiridos dentro dos dous meses anteriores á data en que se satisfagan os dividendos cando nos dous meses posteriores procédase á transmisión de valores homoxéneos.

Os dividendos tributan ao 18%, aínda que os primeiros 1.500 euros obtidos a través desta vía están exentos fiscalmente

Coa reforma fiscal, a tributación dos dividendos é máis favorable para os accionistas de rendas máis altas, xa que antes cada contribuínte debía pagar impostos en función do seu tipo marxinal. Por exemplo, un contribuínte cun tipo marxinal do 45% debía pagar impostos por un 27% das ganancias obtidas vía dividendo, mentres que na actualidade é do 18%. Os investidores deben saber tamén que na fiscalidade actual mantense a dedución por dobre imposición internacional no caso de dividendos procedentes de valores estranxeiros, aínda que persiste a dobre retención que sofren os mesmos no país de orixe e en territorio español.

Exemplo práctico: un investidor que comprou 6.000 euros en accións de Santander en xaneiro de 2008, a un prezo de 13 euros, terá que pagar na súa próxima Declaración da Renda polos dividendos obtidos, que ascenden a 420 euros (o que supón unha rendibilidade por dividendo do 7%). Como as ganancias non superan os 1.500 euros, o investidor X está exento de pagar a Facenda polo conseguido cos dividendos de Iberdrola. Se, por exemplo, investise 60.000 euros e as ganancias vía dividendo fosen de 4.200 euros, do mesmo xeito que ocorre coas ganancias obtidas pola venda das accións, debería pagar en impostos un 18% do conseguido vía dividendo, é dicir, 756 euros.