Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Fiscalidade de axúdalas anticrise

As axudas para comprar coche, alugar ou comprar vivenda tributan e deberán incluírse na Declaración da Renda de 2009 aínda que non consten nos borradores
Por roserblasco 30 de Abril de 2010
Img concesionario
Imagen: alfonsobenayas

No momento de preparar a Declaración do IPRF deste ano, non hai que esquecer unha máxima: todo pasa por Facenda. Convén facer un exercicio de memoria e lembrar todos os ingresos que se recibiron durante o ano xa que, polo xeral, calquera tipo de renda debe pasar polo tamiz do Fisco. Isto abarca, entre outras moitas partidas, as axudas dos plans “anticrises” que o Goberno puxo en marcha para estimular a economía, tanto familiar como empresarial. As axudas do PlanE, concedidas pola compra dun novo coche, a Renda Básica de Emancipación por aluguer ou as subvencións por instalación de placas solares deben achegarse na presentación da Renda correspondente a 2009.

PlanE para a compra de vehículos

Co ánimo de reactivar a industria da automoción, unha das de maior peso na economía española, en 2009 púxose en marcha un novo Plan de Axuda Anticrise, denominado PlanE, que contemplaba 2.000 euros de axuda directa pola compra dun vehículo (aínda que nalgunhas comunidades autónomas superou a cantidade de 2.500 euros): 500 euros achegados polo Estado, outros 500 euros por parte das comunidades autónomas que decidiron adherirse ao acordo e 1.000 euros máis por parte do fabricante.

No seu día, non se falou da fiscalidade destas axudas. Con todo, a Axencia Tributaria lembra agora que quen se beneficiaron delas deberán declaralas na súa presentación do IRPF. Os expertos do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF) aseguran que ao tratarse dunha axuda pública deberá figurar como ingresos, aínda que nos borradores da Axencia e nos datos fiscais non se especifique esta información. Deberán telo en conta mesmo os contribuíntes que non teñan obrigación de presentar declaración por ter ingresos inferiores a 22.000 euros.

Deberán telo en conta mesmo os contribuíntes que non están obrigados a presentar declaración por ter ingresos inferiores a 22.000 euros

Da axuda total recibida, na Declaración da Renda haberá que reflectir só os 1.000 euros outorgados polo Estado e as comunidades autónomas que participaron. Non haberá que computar os 1.000 euros de axuda recibidos por parte do fabricante. Ao Fisco só lle interesa controlar a subvención dependente dos organismos públicos estatais ou autonómicos.

Os 1.000 euros que si deben constar na Declaración de Facenda deberán incluírse na base xeral do IRPF (o mesmo apartado no que se computan as rendas do traballo). A axuda tributará ao tipo que lle corresponda ao contribuínte, entre o 24% e o 43%. En xeral, a maioría tributa a un tipo marxinal do 24%, polo que terán que devolver un de cada catro euros do Plan 2000E.

Como consecuencia do rexistro desta axuda na Declaración, pode suceder que un contribuínte incremente o tramo da súa base impoñible (a porcentaxe que debe pagar en impostos) e que deba soportar un tipo maior. Pode pasar do 24% ao 28% se coa axuda recibida supera 17.707,20 euros de base impoñible.

Posto que nalgunhas comunidades as axudas ascenderon a 1.000 euros e a maioría dos contribuíntes tributa ao 24%, os Técnicos de Facenda (Gestha) estiman que esta institución recadará vía IRPF máis de 100 millóns de euros por este concepto. Segundo estes cálculos, quen se acolleron a esta axuda para a compra dun coche, terán que pagar a Facenda entre 240 e 430 euros, en función do seu nivel de ingresos.

A maioría dos contribuíntes, que tributan a un tipo do 24%, terán que devolver un de cada catro euros do Plan 2000E

Madrid, A Rioxa, Navarra e Galicia decidiron manterse á marxe do Plan 2000E de axuda á compra de vehículos, pero propuxeron iniciativas de apoio propias. Nestes casos, tamén hai que incluír o monto total da axuda autonómica na Declaración. Haberá que destacar o importe na base xeral do IRPF. En Madrid, hai que declarar a rebaixa autonómica do 20% no imposto de matriculación.

Axudas ao aluguer e compra de vivenda

Unha das axudas máis notorias postas en marcha é a Renda Básica de Emancipación, a subvención ao aluguer para mozos de ata 30 anos. O programa abarca varios tipos de axudas:

  • Unha subvención mensual de 210 euros para o pago da renda do aluguer durante un máximo de catro anos consecutivos ou non, é dicir, 2.520 euros ao ano.

  • Unha subvención de 120 euros destinada a cubrir os gastos de tramitación por constituír un aval como garantía do arrendamento.

Quen recibiron algunhas destas axudas o exercicio pasado deberán facelo constar na súa Declaración da Renda.

O público obxectivo desta axuda son os mozos con idades comprendidas entre 22 e 30 anos, titulares dun contrato de arrendamento da vivenda na que residan con carácter habitual e permanente. A contía da prestación divídese entre o número de inquilinos titulares do contrato. Cada un deles pode solicitar a renda básica de emancipación. En todos os casos, deben dispor dunha fonte regular de ingresos que lles reporte uns ingresos brutos anuais inferiores a 22.000 euros.

A subvención ao aluguer considérase ganancia patrimonial e ten que tributar co resto da renda xeral

Do mesmo xeito que a axuda para a compra dun coche, a subvención ao aluguer considérase ganancia patrimonial e ten que tributar co resto da renda xeral (ao tipo do contribuínte, de entre o 24% e o 43%). Neste caso, posto que son contribuíntes de rendas baixas, o tipo aplicado é do 24%.

Outras axudas que deben constar son as concedidas pola Administración, central ou autonómica, para a compra dunha vivenda. Con carácter xeral, todas as subvencións obtidas para a adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual deben considerarse como ganancias patrimoniais.

Placas solares subvencionadas

Desde o ano 2000, houbo un auténtico “boom” de investimentos en placas solares, tanto de particulares como de empresas. En gran parte, estaba motivado polas suculentas subvencións que outorgan os organismos públicos para fomentar o uso desta enerxía renovable e limpa. No entanto, ao cumprimentar a Declaración da Renda, estas axudas tamén tributan.

Na Declaración da Renda deben constar os importes das axudas a fondo perdido

As subvencións son moi numerosas e variadas. En principio, o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), dependente do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, outorga dous tipos de axudas: a fondo perdido e créditos a baixo interese. Na Declaración da Renda, deben constar os importes das axudas a fondo perdido. No caso dos equipos prefabricados de enerxía solar térmica, outórganse axudas de ata o 30% do investimento, con límites segundo o tipo de equipo. Para as instalacións de placas de enerxía solar fotovoltaica, a axuda ascende ao 20% do investimento (tamén con límites en función das características e a potencia das placas).

No ámbito autonómico, as subvencións son dispares, pero hainas en todas as comunidades autónomas. Ao presentar a Declaración da Renda, este tipo de subvencións para placas solares tamén se consideran ganancia patrimonial e tributan ao tipo marxinal do contribuínte.

Precaucións ao facer a Declaración

Os técnicos da Axencia Tributaria han advertido de que son abundantes as dúbidas e consultas dos contribuíntes respecto das axudas recibidas. En moitos casos, a confusión débese a que non aparecen no borrador que fornece Facenda ou, aínda que se alude a elas no documento informativo, numerosos contribuíntes descoñecen que tratamento fiscal outórgaselles.

Antes de facer a Declaración da Renda deste ano, en relación coas axudas recibidas, convén ter en conta os seguintes consellos:

  • Revisar o borrador con coidado. Se se recibiron axudas, a pesar de que non figuren no documento que envía Facenda, o contribuínte está obrigado a tributar por elas. O seu descoñecemento non exime do cumprimento da normativa e pode levarlle ao pago da súa correspondente sanción.

  • Todas as axudas recibidas forman parte das ganancias patrimoniais dun contribuínte e deben declararse como tal. Tributará nunha escala do 24% ao 43% no IRPF. A lei define o termo de ganancia patrimonial como “as variacións no valor do patrimonio do contribuínte que se poñan de manifesto con ocasión de calquera alteración na súa composición, salvo que sexan rendementos”.

  • Se non se acreditan estas axudas na Declaración da Renda, Facenda pode solicitar unha paralela no próximos catro anos. A Axencia Tributaria podería pedir unha modificación da Declaración, coa súa correspondente sanción, ou mesmo paralizar o abono da axuda ata que a situación fiscal do cidadán normalizar e non pese ningún tipo de carga.

  • O abono da correspondente tributación para determinadas axudas poderá prorratearse durante catro anos, para aliviar aos contribuíntes.