Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Fiscalidade dos plans de pensións

As percepcións recibidas teñen a consideración de rendementos do traballo e tributan ao tipo marxinal, entre o 23% e os 43%
Por José Ignacio Recio 20 de Abril de 2009
Img abuelos
Imagen: Sergio

Como cada ano, chega a hora de render contas ao fisco, e son moitos os usuarios que teñen contratado un plan ou fondo de pensións e descoñecen os beneficios fiscais das súas achegas, ou como tributan as prestacións percibidas.

Como regra xeral, a lei 35/2006 establece que as cantidades achegadas a un plan de pensións, por un mesmo partícipe e nun mesmo ano, non poden superar o límite de 10.000 euros, tope cuantitativo que se incrementa ata unha cantidade de 12.500 euros para os maiores de 50 anos. Os excesos que se produzan sobre a achega máxima establecida poderán ser retirados antes do 30 de xuño do ano seguinte sen aplicación das sancións establecidas na Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións. Ademais, desaparece a posibilidade de duplicar na práctica o límite de 10.000 euros cando existan achegas do contribuínte e achegas do promotor, pois os límites de ambas xa non van operar independentemente. O límite conxunto de redución por achegas a plans e fondos de pensións será a menor das dúas cantidades seguintes:

  • O 30% (50% para contribuíntes maiores de 50 anos) dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas percibidas individualmente no exercicio.
  • 10.000 euros anuais (12.500 euros para contribuíntes maiores de 50 anos).

Prestacións percibidas

A Lei 35/2006 do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas considera como rendementos do traballo as prestacións percibidas polos beneficiarios de plans e fondos de pensións. Segundo establécese na lei específica para estes produtos, as prestacións poderán ser percibidas polos partícipes da seguinte forma:

  • En forma de capital: unha percepción de pago único, incluíndose neste pago as achegas realizadas e os rendementos obtidos. O pago desta percepción poderá ser inmediato á data da continxencia, ou diferido a un momento posterior.
  • En forma de renda: a percepción de dúas ou máis pagos sucesivos, con periodicidade regular, incluíndo polo menos un pago en cada anualidade. A contía das percepcións poderá ser constante ou variable. Isto permite planificar a percepción dos rendementos dunha maneira máis flexible.

    As achegas realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2007 non se beneficiarán de ningunha redución

  • Prestacións mixtas: permiten cobrar parte das prestacións en forma de capital, e outra parte en forma de renda segundo as regras establecidas no apartado anterior.

A forma en que se perciban as prestacións determinará unha tributación diferente. No caso de percepción das prestacións en forma de capital, pola parte correspondente ás achegas realizadas ata 31 de decembro de 2006 beneficiaranse dunha redución do 40% sempre que transcorresen mais de dous anos desde a primeira achega, ou se trate dunha prestación por invalidez. O resto das achegas, as realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2007, non se beneficiarán de ningunha redución. Doutra banda, todas as percepcións terán a consideración de rendementos do traballo e tributarán ao tipo marxinal (entre o 23% e o 43%). No caso de percepcións en forma de renda, seguirase tratando como un rendemento regular do traballo dependente, coa súa correspondente retención a conta.

Achegas á unidade familiar

Nalgúns casos, os usuarios achegan cantidades a plans e fondos de pensións a favor de membros da unidade familiar que non obteñen rendas… Poden deducirse estas en a Declaración? Desde 1 de xaneiro de 2000, os contribuíntes cuxo cónxuxe non obteña rendementos netos do traballo nin de actividades económicas, ou que os obteña nunha contía inferior a 8.000 euros, poderán reducir na base impoñible xeral as achegas realizadas a plans de pensións e mutualidades de previsión social dos que sexa partícipe ou mutualista devandito cónxuxe, co límite máximo de 2.000 euros anuais.

Outra cuestión de especial relevancia é a fiscalidade das achegas realizadas aos plans de pensións a favor de persoas con discapacidade. Neste caso, desde o 1 de xaneiro de 1999 pódense realizar achegas a favor de persoas cun grao de minusvalía superior ao 65%, ou (desde o 1 de xaneiro de 2000) discapacitados cuxa incapacidade se declare xudicialmente, aínda que non alcance devandito grao. As achegas aos citados plans poderaas realizar tanto o propio discapacitado, como as persoas que teñan con el unha relación de parentesco en liña directa ou colateral ata o terceiro grao inclusive. Tamén desde 1 de xaneiro de 2000 poden realizar achegas o cónxuxe ou quen teñan ao seu cargo á persoa discapacitada en réxime de tutela. As persoas con discapacidade deben ser designadas como beneficiarias de maneira única e irrevogable para calquera continxencia.

Respecto das achegas máximas que se poden realizar nun mesmo ano a un plan de pensións a favor dun discapacitado, hai que destacar os seguintes aspectos:

  • As achegas anuais máximas realizadas polos discapacitados partícipes non poderán pasar a cantidade de 24.250 euros.
  • As achegas anuais máximas realizadas por familiares a favor dunha persoa con discapacidade non poderán pasar a cantidade de 10.000 euros, todo iso sen prexuízo das achegas que poida realizar ao seu propio plan de pensións.
  • As achegas anuais máximas a plans de pensións realizadas conxuntamente polo discapacitado e por familiares teñen o límite máximo de 24.250 euros.

A efectos de aplicación destes límites, cando concorran varias achegas a favor dun discapacitado, entenderase que o límite de 24.250 euros cóbrese, primeiro, coas achegas do propio discapacitado e cando estas non superen devandito límite, coas restantes achegas en proporción á súa contía.

Do exposto anteriormente dedúcese que unha persoa que teña subscrito un plan de pensións, ao que estea a realizar achegas ata o límite máximo permitido, e polo que se estea aplicando a redución na base impoñible do IRPF cos límites establecidos pola normativa vixente, pode, ademais, subscribir outro plan de pensións a nome do familiar discapacitado sempre que este sexa designado como beneficiario de maneira única e irrevogable, e realizar achegas ata a cantidade máxima de 8.000 euros. Por estas achegas tamén se aplicará a correspondente redución na base impoñible do IRPF.