Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Gaspar da Pena Velasco, presidente do Consello para a Defensa do Contribuínte

O trato recibido polos funcionarios, principal queixa dos contribuíntes
Por nuria 8 de Febreiro de 2008
Img gaspar

Desde o ano 1996, todos os contribuíntes españois contan coa posibilidade de remitir cantas queixas e reclamacións teñan relacionadas con asuntos tributarios ante unha institución creada especificamente para tal fin: o Consello para a Defensa do Contribuínte. A pesar de que esta entidade conta xa con máis de dez anos de vida, o certo é que aínda son poucos os que a coñecen e fan uso dela. En 2006, o organismo recibiu 9.150 queixas, unha cifra que pode resultar baixa se se compara coas máis de 14 millóns de Declaracións da Renda que tramitou a Axencia Tributaria. O presidente do Consello para a Defensa do Contribuínte e catedrático de Dereito Financeiro e Tributario na Universidade de Murcia, Gaspar da Pena Velasco, asegura que están a traballar para que a institución coñézase máis e os contribuíntes poidan sentirse máis protexidos. En calquera caso, Pena móstrase satisfeito coa evolución do Consello, xa que as prácticas administrativas incorrectas das que se queixan moitos contribuíntes corríxense, segundo apunta.

Os contribuíntes españois están suficientemente protexidos?

A protección outórgaa o Estado de Dereito, que recoñece os dereitos e liberdades dos cidadáns, concretados en dereitos específicos no ámbito tributario. Isto fai posible, se non hai máis remedio, que as discrepancias dos cidadáns coa Administración tributaria resólvanas os tribunais de xustiza.

Que servizos ofrece, entón, o Consello para a Defensa do Contribuínte?

O Consello para a Defensa do Contribuínte creouse polo Real Decreto 2458/1996 de 2 de decembro (BOE de 21 de decembro), e é un órgano asesor da Secretaría de Estado de Facenda para a defensa dos dereitos e garantías do cidadán nas súas relacións coa Administración Xeral do Estado. O Consello, fundamentalmente, atende as queixas, suxestións e reclamacións que presenten os obrigados tributarios, agarraches aos cidadáns no exercicio do dereito de petición en materia tributaria, elabora propostas e informes en relación cos dereitos dos contribuíntes, asesora á Secretaría de Estado de Facenda e realiza propostas de reformas normativas ou procedimentais para a mellor defensa dos dereitos dos contribuíntes.

Cantas queixas recibiron no último ano (2006)?

Recibíronse 9.150 queixas, e 94 suxestións. En concreto, 7.961 reclamacións corresponderon á Axencia Tributaria (AEAT) e 734 ao Catastro. Por áreas xeográficas, Madrid concentra o 24,46%, 2.110 queixas, mentres que Barcelona o 10,08%, 870 queixas. Un dato importante é que no 94,48% das queixas tramitadas e que foron contestadas o órgano competente, o contribuínte deuse por satisfeito coa xustificación ou explicación do órgano responsable do acto administrativo. Pola súa banda, soamente no 5,52% houbo desconformidade do contribuínte coa contestación realizada, polo que dita queixa foi analizada pola Comisión Permanente do Consello.

De que se queixan máis os contribuíntes?

Os contribuíntes quéixanse sobre todo da información e atención recibida á hora de facer xestións administrativas
Na actualidade, a gran maioría das queixas que chegan ao Consello refírense a a información e atención que recibe o cidadán á hora de facer xestións administrativas. No ano 2006, os contribuíntes queixáronse especialmente da atención que prestan os funcionarios, de ter que soportar excesivas colas, de recibir información e asistencia insuficiente, da dificultade para cumprimentar os impresos, do deficitario servizo de información telefónica na campaña do IRPF… Percíbese, ademais, que ano a ano, os contribuíntes vanse animando a presentar cada vez máis queixas. Así, desde o ano 1997, cando se presentaron un total de 3.778 queixas e suxestións, o número de expedientes recibidos no Consello incrementouse un 144%, ata alcanzar os 9.244 do ano 2006. Ademais, no Consello recibimos moitas queixas relacionadas coa aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

Cre que, en xeral, as queixas están xustificadas?

Hai de todo, tanto xustificadas como inxustificadas. Entre estas últimas podería destacarse a queixa relativa á imposibilidade de contactar telefonicamente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria na campaña do IRPF para obter cita previa. Realmente, isto ocorre non pola falta de medios da Axencia, senón porque nos días de inicio de campaña prodúcese unha saturación das liñas dos operadores telefónicos que fai que nin sequera poida establecerse a conexión. Polo que se refire a as queixas xustificadas, estas son en grao sumo variado, talvez a máis frecuente sexa a relativa á demora nos prazos de resolución dos expedientes por parte de Facenda.

Como pode reclamar o contribuínte?

Á marxe das reclamacións en sentido estrito (recurso de reposición ou reclamación económico-administrativa ante o Tribunal rexional ou local), pódense presentar queixas por escrito ante o propio Consello, aínda que abonda con que deposite a queixa en calquera administración ou delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Serven de verdade as queixas para que a Axencia Tributaria, o Catastro, a Dirección Xeral de Tributos… melloren as súas actuacións cos contribuíntes?

Eu creo que si. De feito, podemos percibir no Consello como as prácticas administrativas incorrectas que este comunica á Axencia corríxense.

Pode pór algún exemplo de prácticas que mellorasen grazas á presión das reclamacións?

Recentemente, estableceuse normativamente a obrigación de presentar a declaración do Imposto de Matriculación de Vehículos (o imposto que hai que pagar cando adquirimos un vehículo novo) a través de Internet. A partir dese momento, a Administración tributaria non admitía que se presentase a declaración en soporte papel e non ofrecía alternativa algunha para aquelas persoas que non teñen conexión a Internet ou que non saben utilizalo a eses efectos. O Consello, tras recibir varias queixas dos contribuíntes, trasladou á Axencia Tributaria a necesidade de dar solución a ese problema e como consecuencia diso agora pódese ir directamente ás oficinas da Axencia e presentar a declaración coa axuda dos funcionarios.

En que terreos relacionados coa protección dos contribuíntes avanzouse máis nos últimos anos?

Na efectividade dos dereitos dos obrigados tributarios que se contemplan no artigo 34 da Lei Xeral Tributaria. Entre outros, por exemplo, o dereito a ser informado e asistido pola Administración tributaria sobre o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigacións tributarias; o dereito a obter as devolucións derivadas da normativa de cada tributo, e as devolucións de ingresos indebidos que procedan; o dereito a ser reembolsado do custo dos avais e outras garantías achegados para suspender a execución dun acto ou para aprazar ou fraccionar o pago dunha débeda, se devandito acto ou débeda é declarado total ou parcialmente improcedente por sentenza ou resolución administrativa firme.

Tamén, o dereito a coñecer o estado de tramitación dos procedementos nos que sexa parte; o dereito a coñecer a identidade das autoridades e persoal ao servizo da Administración tributaria baixo cuxa responsabilidade se tramitan as actuacións e procedementos tributarios nos que teña a condición de interesado; o dereito a solicitar certificación e copia das declaracións por el presentadas, así como dereito a obter copia selada dos documentos presentados ante a Administración, sempre que a acheguen xunto aos orixinais para o seu cotejo, e dereito á devolución dos orixinais dos devanditos documentos, no caso de que non deban obrar no expediente…

Que iniciativas porán en marcha para que os cidadáns coñezan máis a existencia deste órgano e sírvanse dela?

Na páxina web do Ministerio de Economía e Facenda pódese atopar toda a información necesaria para coñecer as funcións, composición, procedemento, etc. do Consello.

Coñece a existencia de organismos similares noutros países europeos? Funcionan de forma similar? Son efectivos?

En Italia, existe unha figura similar (o garante do contribuínte), pero non existe un de ámbito estatal senón que existe un en cada rexión e funciona de maneira similar.

COMO PRESENTAR UNHA QUEIXA

Ante o Consello para a Defensa do Contribuínte poden presentar queixas todas as persoas físicas e xurídicas sempre que se refiran a procedementos administrativos de natureza tributaria da competencia da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos. É dicir, pódense presentar queixas contra actuacións da Axencia Tributaria, o Catastro e Tribunais Económico Administrativos, entre outras institucións. As queixas e suxestións deben estar relacionadas coa actuación dos servizos dependentes de cada institución.

Poden ser presentadas a elección do interesado en todas as oficinas dependentes da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos, que non dependen jerárquicamente do Consello aínda que si a efectos de tramitar as queixas e suxestións. Para que o trámite sexa correcto, na oficina pertinente deberán entregar ao interesado a copia da correspondente inscrición no libro de queixas e suxestións. No caso de tramitar a reclamación por correo, deberán recibir a contestación de que o expediente foi xestionado correctamente por esta mesma vía (correo ordinario).