Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Guía para reclamar á Administración Pública

A Administración debe responder os danos e prexuízos que ocasionen aos cidadáns polo funcionamento dos servizos públicos
Por Blanca Álvarez Barco 21 de Xaneiro de 2016
Img reclamar administracion hd
Imagen: Syda_Productions

Un accidente ocorrido en plena rúa como consecuencia dunha mala conservación do pavimento, un erro producido nun centro de saúde… Todo cidadán ten dereito a reclamar ante a Administración e tamén a que esta lle indemnice, se lle causa un prexuízo. Pero en moitas ocasións isto non é fácil e, ao final, hai que acudir á Xustiza. Nas seguintes liñas explícase cando e como reclamar ou ir aos tribunais para interpor un recurso contra a Administración Pública.

1. Podo reclamar ante calquera administración pública?

Si. Os cidadáns, como indica a Constitución española no seu artigo 106.2, teñen dereito a reclamar e ser indemnizados polo dano que sufran (en bens ou dereitos) polo funcionamento dos servizos públicos. E a obrigación recae sobre calquera tipo de administración pública, xa sexa Administración Xeral do Estado, comunidades autónomas, deputacións, concellos e calquera entidade vinculada ou dependente doutras administracións públicas.

2. Cando podo reclamar?

Se unha persoa lesiónase na rúa ou nun edificio público como consecuencia do seu mal estado de conservación, pode reclamar. Tamén debe emitir a súa queixa, se sofre algún dano como consecuencia da execución de obras públicas, etc. Os prexuízos que pode causar a Administración son de moi diversa índole e teñen a consideración dun “funcionamento anormal” dun servizo público. Cando se produce e a acción ou a inactividade da Administración Pública afecta a bens materiais da persoa, os seus dereitos ou a súa integridade física, o cidadán debe reclamar e, ademais, ata pode chegar a recibir unha indemnización.

Os cidadáns deben dirixir a reclamación contra o órgano administrativo que lles prexudicou, xa sexa o concello, a deputación, etc.

3. Que pasos debo dar para reclamar?

 • O primeiro que se ten que facer é presentar unha reclamación de responsabilidade patrimonial ante o organismo administrativo que se crea que é responsable do dano. Só se este denega a indemnización, poderase pasar a solicitala ante a Xustiza.
 • O prazo para presentar a reclamación é dun ano desde que se produce o feito. Se hai un dano físico ou psíquico, este período empeza a contarse desde a curación ou desde o momento en que se determine o alcance que teñen as secuelas do dano.

 • Na reclamación débese identificar con claridade á persoa que sufriu a lesión e especificar cal foi o dano ou lesión concretos que padeceu. Xunto á reclamación hai que achegar todas as probas das que se dispoña, segundo o tipo de dano que causase a Administración. Se, por exemplo, alguén rompeu unha perna ao caer porque a beirarrúa estaba en mal estado, debe incluír fotografías, o parte médico de urxencias, a declaración dalgunhas testemuñas presenciais… é dicir, todas as probas posibles que demostren as malas condicións da calzada.

 • A Administración ten que resolver o expediente no prazo máximo de seis meses desde que o escrito da reclamación entra no rexistro. É moi importante ter en conta que se a Administración non resolve o expediente neste prazo, débese entender que a pretensión da persoa foi desestimada, polo que se denomina silencio administrativo (é dicir, non hai contestación da Administración).

 • Se desde a Administración denégase a indemnización, pódese interpor un recurso ante os xulgados e tribunais da xurisdición contencioso-administrativa. Esta interposición require que o interesado estea representado e asistido tecnicamente por un avogado. O prazo para facela será de dous meses desde que se produciu a notificación da resolución.

4. Onde presento a reclamación?

Pódese presentar unha reclamación contra a Administración Pública nos rexistros de calquera órgano administrativo da Administración Xeral do Estado. Tamén nos de calquera administración das comunidades autónomas ou dunha entidade integrante da Administración local (se subscribiron un convenio coa Administración do Estado). Ademais é posible presentar a reclamación nas oficinas de Correos e, desde fóra de España, nas representacións diplomáticas ou nas oficinas consulares no estranxeiro.

5. Requisitos para reclamar á Administración

 • O dano ou prexuízo sufrido por un cidadán ten que ser avaliable economicamente e individualizado nunha persoa ou grupo de persoas. Debe producirse un dano no patrimonio, nos dereitos ou a integridade física do cidadán, incluíndo os danos morais. E é necesario que se poida valorar e cuantificar para poder indemnizar ao afectado.
 • Debe proceder directamente dunha actuación neglixente da Administración Pública.

 • Para ter dereito a unha indemnización, sempre se ten que probar a relación de causalidade entre o dano e a Administración Pública. Isto leva presentar partes médicos, fotografías, testemuñas… toda clase de documentos que poidan probar a conexión entre o dano e o funcionamento da Administración.

Como reclamar unha débeda á Administración?

A crise provocou un incremento da morosidade e da falta de pagamentos entre as empresas, pero tamén entre as empresas e a administración pública. A pregunta é, como podemos reclamar unha débeda cando a administración nos debe diñeiro?

 • As administracións deben pagar nun prazo máximo de 30 días, e pasado o mesmo prodúcese formalmente a falta de pagamento da administración
 • Debemos reclamar por escrito á administración debedora para que pague, incluíndo os intereses de demora.
 • A administración en cuestión debe contestar o prazo dun mes. Se contestase nese prazo, finaliza o procedemento.
 • Se a Administración non contesta nun mes, enténdese recoñecido o vencemento do prazo de pago e pódese formular un recurso contencioso-administrativo contra a inactividade da administración.
 • Podemos solicitar como medida cautelar o pago inmediato da débeda, medida que o xuíz adopta case sempre. Non o fará se a administración acredita que non concorren as circunstancias que xustifican o pago ou que a contía reclamada non corresponde á que é esixible.
 • Se o recurso chega ao seu final e a sentenza é favorable ao acredor, a administración demandada deberá pagar as costas do proceso.