Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Indemnizacións por apagamento eléctrico

As subministradoras eléctricas compensan aos afectados por un corte cun desconto nas facturas, pero este non pode superar o 10% da facturación media anual do consumidor
Por Mayra Bosada 26 de Xaneiro de 2008
Img apagon
Imagen: Petr Kovar

Suspender as clases dunha escola ou ter que aprazar numerosas intervencións cirúrxicas son algunhas das máis graves consecuencias dos apagamentos eléctricos. Pero hai moitas máis que afectan a miles de usuarios, como que por mor dun corte de subministración estráguese un electrodoméstico ou a comida gardada na neveira. As subministradoras eléctricas están obrigadas por lei a dar un servizo de calidade, polo que cando se orixinan cortes de luz por incidencias na infraestrutura, como a que acaba de ocorrer hai apenas uns días en Badalona, Sant Adriá de Besós e Santa Coloma de Gramanet, os abonados teñen dereito a reclamar e a recibir compensacións. Para conseguilas, é preciso acudir ou chamar ao servizo de atención ao cliente da compañía eléctrica, e facer unha reclamación por escrito coa maior prema posible.

Descontos e indemnizacións

A lexislación actual favorece ao usuario, xa que sinala con toda claridade que cando quen residan nunha zona urbana véxanse afectados por cortes eléctricos que somen máis de 6 horas ao ano ou 12 interrupcións no mesmo período, teñen dereito a recibir algún desconto na factura do primeiro trimestre do ano seguinte á incidencia. Ademais, poden solicitar outro tipo de compensación no caso de que algún dos seus bens resultase danado debido ao apagamento.

O monto da rebaixa que un consumidor pode obter por ser “vítima” dun apagamento determínase en función da duración do corte de luz ou o número de interrupcións ao ano, e do consumo habitual. Segundo o Real Decreto 1995/2000, calcúlase multiplicando a potencia que se ten contratada pola diferenza entre o número de horas que se interrompeu o servizo e o número de horas máximas de corte eléctrico que a lexislación permite ter á compañía subministradora. Devandito desconto non pode superar o 10% da facturación media anual do consumidor.

As indemnizacións son máis cuantiosas canto maior é o número de abonados afectados

O prazo que transcorre desde que se reclama ata recibir unha indemnización adoita ser moi dilatado, aínda que o proceso vai máis rápido -e a compensación adoita ser máis cuantiosa- cando o corte de enerxía eléctrica afecta a moitos usuarios, como ocorreu en Barcelona en xullo de 2007, con máis de 300.000 abonados prexudicados. Por aquel apagamento, Fecsa-Endesa tivo que ofrecer aos miles de afectados descontos nas facturas, e retribucións de entre 60 e 300 euros cuantificadas a partir do número de habitantes dos domicilios afectados, e das horas que pasaron sen ter enerxía eléctrica.

Preparar a reclamación

O primeiro paso para obter un desconto ou compensación tras sufrir un apagamento é reclamar á empresa subministradora de electricidade. Pódese facer de maneira presencial en calquera das súas oficinas de servizo a cliente, por teléfono ou por escrito (tanto por correo electrónico como postal). A maioría das compañías teñen sistemas de atención ao cliente por Internet, como é o caso de Iberdrola e Endesa, que desde as súas páxinas web reciben reclamacións e comprométense a responder en 48 horas.

O mellor é facer a reclamación por escrito e o máis detalladamente posible, segundo explican desde a Axencia Catalá de Consumo, que nos últimos meses tivo que aconsellar en numerosas ocasións aos consumidores debido aos continuos apagamentos que padeceu a rede eléctrica de Barcelona. As reclamacións deben incluír sempre:

  • Nome e apelidos do titular do contrato (se non coincide co da persoa prexudicada, é necesario demostrar a súa relación coa mesma); dirección do domicilio afectado e teléfonos de contacto.

  • Número de contrato, que se atopa no recibo da luz; así como o número de persoas afectadas pola falta de subministración.

  • Detalles do acontecido: Especificar as horas e os días específicos nos que non se tivo enerxía eléctrica.

  • Peticións particulares: Explicar os danos e prexuízos sufridos a causa do apagamento, e solicitar unha compensación económica de acordo ao valor estimado da comida ou os aparellos eléctricos que resultasen danados a causa do corte. Pódese facer unha lista cos bens danados e o seu prezo estimado.

  • Toda a documentación que acredite os danos: No caso dos alimentos hai que achegar os comprobantes de compra, ou fotografías do estado no que se atoparon tras o corte. Tamén hai que especificar as características da neveira (marca, modelo e capacidade). En canto aos bens danados, débense incluír copias das súas facturas e, se é posible, certificados técnicos ou informes periciais dos danos.

  • Datos da conta corrente onde se pode ingresar a indemnización, no caso de que esta sexa autorizada.

Tras recibir unha reclamación, as compañías contan cun mes de prazo para revisala, e realizar o peritaxes que estimen oportuno nos fogares ou comercios co fin de avaliar os supostos danos. Despois deste período, deben informar por escrito aos seus clientes sobre a aceptación ou rexeitamento da reclamación. Se a empresa acepta indemnizar ao usuario, realizará directamente a transferencia bancaria á conta do abonado prexudicado.

Sen resposta

En numerosas ocasións, con todo, e a pesar do esforzo dos usuarios, a compañía eléctrica non responde as súas peticións. Tamén pode suceder que o afectado non considere adecuada a indemnización recibida. En ambos os casos, o Instituto Nacional de Consumo recomenda interpor unha reclamación nas Oficinas Municipais de Información ao Consumidor, as Xuntas Arbitrais, ou a Dirección Xeral de Consumo da localidade en que se resida.

Para realizar este tipo de trámite é necesario cumprimentar as follas oficiais de reclamación que debe ter e proporcionar a empresa. Estas son un xogo unitario de impresos autocalcables composto por un folio orixinal destinado ás autoridades competentes, unha primeira copia de cor rosa para a empresa, e unha segunda copia verde para o consumidor. O reclamante debe enviar o orixinal ao organismo que corresponda (que pode ser calquera das OMIC) e a partir dese momento iniciarase a actuación pertinente, cunha mediación entre o usuario afectado e a empresa para lograr un acordo satisfactorio entre ambas as partes. Tamén, se non hai máis remedio, pódese interpor unha demanda xudicial contra o subministrador.

No caso de que sexa Endesa a compañía eléctrica que non responde a unha reclamación nun prazo superior a dous meses, ou se non se está conforme coa súa resolución, pódese acudir a www.defensordelcliente.endesa.es antes de facelo ás autoridades competentes. Trátase dunha entidade única no seu tipo creada pola empresa, pero independente desta, para resolver este tipo de casos, sempre que non se levaron a unha xunta arbitral ou a unha instancia xudicial.

Sen dereito a indemnización

Non todos os apagamentos teñen dereito a unha compensación, xa que as compañías ampáranse nalgunhas situacións especiais referidas no Real Decreto 1995/2000, para non indemnizar aos seus clientes. Por exemplo, non se fan responsables de interrupcións eléctricas provocadas polas accións de terceiros ou por causas de forza maior, como poden ser os fenómenos atmosféricos que non sexan habituais na zona xeográfica onde se produza o apagamento.

Tampouco se indemnizará aos afectados nos casos en que o corte durase menos de 6 horas, segundo a regulación actual, aínda que pode haber excepcións se se demostra que houbo danos cuantiosos por un apagamento de menor duración. Así mesmo, a interrupción da subministración non levará indemnización algunha se esta produciuse por tarefas de mantemento da rede, para as que a empresa ten a obrigación de avisar aos usuarios con polo menos 48 horas de antelación a través de carteis, cartas ou medios de comunicación.

Segundo a lei, as subministradoras non poden ter ao ano máis de 20 microcortes (aqueles de duración menor a un minuto) en zonas urbanas, nin máis de 40 nas semiurbanas. No caso de que a empresa non cumpra, e realice cortes de luz sen avisar, o usuario ten dereito a que se lle apliquen rebaixas, dentro do primeiro trimestre do ano seguinte ao incumprimento, cuxa contía varía en función da duración da interrupción e o número de cortes breves.