Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Instalacións eléctricas en bo estado, aforro seguro

Un correcto mantemento das instalacións eléctricas aforraría aos fogares españois preto de 2.400 millóns de euros anuais
Por Carlos Astorelli, Laura Sali 15 de Maio de 2010
Img empalmeslist

Por seguridade, pero tamén por economía. Manter en bo estado os interruptores, enchufes, chaves de paso e todos os aparellos domésticos que funcionan con electricidade, pode aforrar aos españois preto de 2.400 millóns de euros ao ano. Estas instalacións precisan un control e a normativa é cada vez máis esixente: é obrigatorio realizar unha revisión periódica da instalación eléctrica, polo menos, cada 10 anos no caso dunha vivenda nova, ou cada cinco se a casa ten máis de 25 anos de antigüidade.

Instalacións inseguras

O bo estado das instalacións eléctricas debido a un correcto mantemento pode traducirse nun aforro anual de 2.400 millóns de euros. Así o sostén a Plataforma para a Rehabilitación da Instalación Eléctrica (PRIE), que agrupa a miles de empresas do sector desde 2003. A isto súmase a seguridade que supón revisar os enchufes e as chaves, entre outros elementos da instalación, para que estean sempre como o primeiro día.

A realidade en España é que as instalacións eléctricas das casas non están en bo estado. Estes instaladores e empresarios sinalan que preto de 15 millóns de vivendas no noso país (dous terzos do total) necesitan reformas, xa sexa por motivos de seguridade ou por eficiencia enerxética:

 • Sete millóns teñen un baixo nivel de inseguridade (son propensas a incendios, descargas eléctricas ou curtocircuítos) e o problema poderíase liquidar cun investimento medio de 1.000 euros.

 • Ao redor de oito millóns de vivendas son moi inseguras e demandarían un gasto medio de 3.500 a 4.000 euros para adecualas ás normas de seguridade.

O prezo medio dos servizos dos instaladores eléctricos é de 30 euros por hora

O mantemento correcto da instalación de electricidade depende do propietario da vivenda, xa que a responsabilidade da empresa provedora ten efecto ata a entrada da rede eléctrica no fogar. Toda adecuación eléctrica por ampliación de ambientes ou debido ao desgaste de materiais corre por conta do particular.

O prezo medio dos servizos das empresas de instalación eléctrica é de 30 euros por hora. Se se decide contratar a unha destas compañías para adecuar a rede ás necesidades de seguridade ou eficiencia enerxética, sempre debe solicitarse un orzamento da obra. Tras dar o visto e prace, hai que asinar un contrato no que consten:

 • Os arranxos concretos que se van a realizar.

 • Se o traballo ten en conta os materiais ou non. O habitual é que o gasto de insumos cárguese por separado.

 • O prezo da man de obra.

Os principais traballos que se realizan nas vivendas son reparacións de iluminación, cambio de interruptores queimados, substitución de cableado, colocación de limitadores de intensidade ou termomagnéticos, interruptores diferenciais ou pequenos dispositivos de corte para cada circuíto interno. As empresas instaladoras aseguran que estas avarías son pequenas e non xustifican plans especiais con tarifa plana, como sucede no caso de talleres e industrias. En ocasións, as comunidades autónomas conceden subvencións para o mantemento correcto das redes eléctricas domésticas, pero son sumas moi pequenas que cobren unha mínima parte do investimento necesario.

Normativa estrita

A normativa española sobre electricidade é bastante estrita, en especial, desde 2003. Ese ano entraron en vigor algunhas reformas substanciais. Con anterioridade a esa data, ante calquera fallo eléctrico -previsible ou non- que ocasionase danos nunha vivenda ou a terceiros, bastaba con demostrar un erro no deseño da instalación para aclarar responsabilidades. Hoxe, o Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión ordena que as vivendas novas teñan unha instalación eléctrica verificada por un técnico competente, autorizado polo concello. Á súa vez, calquera modificación debe levala a cabo un técnico autorizado pola Administración.

Isto implica que se arde unha vivenda por un fallo eléctrico, a compañía de seguros do técnico que certifica a instalación terá que pagar todos os prexuízos primeiro e, despois, analizar se o fallo orixinouse por un erro no deseño ou execución da instalación ou ben por unha manipulación indebida por falta de mantemento, sobrecarga, etc. No primeiro caso, faise cargo a administración competente, pero pola contra, será o propietario da casa, ou o seu seguro de responsabilidade civil ou do fogar se o ten, quen pague os danos provocados a terceiros.

Sen prazos concretos de inspección

O Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión, que establece as condicións técnicas e garantías que deben reunir as instalacións eléctricas conectadas a unha fonte de subministración desde 2003, non predetermina prazos de inspección. As empresas do sector demandan a obrigatoriedade das revisións e prazos concretos, como sucede co gas ou cos vehículos de motor (ITV).

A normativa sinala que os organismos de control estatais que aproban a execución de obras e as empresas instaladoras deben determinar:

 • As instalacións e as modificacións, reparacións ou ampliacións de instalacións que deberán inspeccionarse antes da súa posta en servizo.

 • As instalacións que deberán inspeccionarse de maneira periódica.

 • Os criterios para a valoración das inspeccións, así como as medidas que se adoptarán como resultado das mesmas.

 • Os prazos das inspeccións periódicas.

A nova lei española é aplicable ás obras novas, executadas desde 2003. Pero as obras que se realicen sobre instalacións anteriores, sempre que impliquen unha reforma superior ao 50%, deben tamén aterse ás novas medidas de seguridade.

Elementos que se deben revisar

No baño, as tomas de corrente, interruptores e aparellos de iluminación deben estar, polo menos, a un metro da bañeira ou ducha

Non todos os ambientes da casa esixen a mesma estrutura de instalación. No cuarto de baño, é necesario aplicar normas de seguridade específicas: as tomas de corrente, interruptores e aparellos de iluminación deben estar, polo menos, a un metro da bañeira ou ducha.

Algúns compoñentes esenciais da instalación eléctrica non deben deixar de revisarse para determinar o estado da rede interna:

 • Limitadores de intensidade: protexen a instalación de curtocircuítos e sobrecargas por exceso de intensidade na liña.

 • Interruptor diferencial: se ao pulsar o interruptor córtase a corrente eléctrica, significa que funciona ben.

 • Pequenos interruptores automáticos: Deben contar con elementos de corte e protección para cada circuíto.