Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Liberalización postal: como lle afecta ao usuario?

Calquera empresa poderá ofertar as prestacións que desexe e ao prezo que queira mentres que Correos garante o servizo postal universal
Por roserblasco 15 de Xuño de 2010
Img sobre carta
Imagen: 아침꿀물

O 31 de decembro o mercado postal se liberalizará, tras un longo proceso que en España se iniciou coa Lei 24/1998, de 13 de xullo, do Servizo Postal Universal e de Liberalización dos Servizos Postais. A apertura do mercado a empresas privadas ten por obxecto aumentar a competencia, coa confianza de que esta repercuta en melloras de servizos, calidade e prezos ao consumidor. Pero ademais hai que garantir o servizo postal universal, e en España é Correos quen o presta. E así o fará durante polo menos 15 anos máis, polo que o usuario do montón non apreciará diferenzas destacables nese intervalo temporal. A institución postal será tamén quen velle polo bo funcionamento da libre competencia.

Que é o servizo postal universal?

Trátase do conxunto de servizos postais de calidade prestados de forma permanente en todo o territorio nacional, e a un prezo alcanzable para todos os usuarios. Calquera empresa pode ofertar as prestacións que desexe e ao prezo que queira, mentres que Correos resérvase uns determinados dereitos en réxime de exclusividade, con tarifas fixadas polo Goberno.

É unha consecuencia da Lei 24/1998 de 13 de xullo, que regula os servizos postais para garantir o servizo postal universal a todos os cidadáns, satisfacer as necesidades de comunicación postal en España, e asegurar tamén a libre competencia.

Que inclúe?

 • O servizo de xiro.

 • A prestación ordinaria de servizos postais nacionais e transfronteirizos para envíos postais que incorporen unha dirección indicada polo remitente sobre o propio obxecto ou sobre a súa embalaxe. Pode tratarse de:

  • a) Cartas e cartóns postais que conteñan comunicacións escritas en calquera tipo de soporte, de ata 2 quilogramos de peso.

  • b) Paquetes postais, con ou sen valor comercial, de ata 10 quilogramos de peso.

  • c) Os envíos nacionais e transfronteirizos de publicidade directa, de libros, de catálogos, de publicacións periódicas, e os restantes cuxa circulación non estea prohibida, cando o envío se realice como carta ou como paquete postal de ata 2 e 10 quilogramos, respectivamente.

Ata o momento, e con carácter exclusivo, corresponde a Correos o servizo de xiro, a recollida, admisión, clasificación, entrega, tratamento, curso, transporte e distribución de envíos interurbanos, certificados ou non, de cartas e de cartóns postais, de ata 50 g de peso. Tamén o servizo postal transfronteirizo de entrada e saída de cartas e cartóns postais, cos mesmos límites de peso. E a recepción, como servizo postal, das solicitudes, escritos e comunicacións que os cidadáns dirixan a órganos das Administracións Públicas.

Cales son os dereitos dos consumidores?

Os do remitente, que son os seguintes:

 • A protección contra os riscos que poidan afectar á súa saúde e seguridade.

 • A posta á súa disposición e a divulgación de toda a información relativa aos servizos postais, en especial sobre as condicións xerais da súa prestación, a forma de acceso, as tarifas e o sistema de reclamacións para facilitar o coñecemento sobre o seu adecuado uso.

 • A indemnización por incumprimento na prestación dos servizos.

 • A utilización das linguas oficiais no territorio da súa comunidade autónoma, cando se trate de servizos postais que circulen só no seu ámbito.

 • O servizo de comunicación postal dentro do conxunto do territorio nacional, comunitario e internacional, de acordo cos compromisos asumidos polo operador.

 • A calidade e dispoñibilidade dos servizos, e dos envíos incluídos dentro do ámbito do servizo postal universal.

 • A identificación do operador postal ou operadores postais que van realizar o servizo solicitado polo usuario.

 • Deben garantirse o segredo e a inviolabilidade das comunicacións postais, a honra, a intimidade persoal e a familiar dos usuarios

Os destinatarios dunha carta:

 • Poden solicitar a reexpedición dos envíos postais, cando se ausenten da localidade de destino, mediante o pago dunha contraprestación económica.

 • Teñen a posibilidade de rexeitalos antes de abrilos ou examinalos interiormente.

 • No suposto de envíos con valor declarado, pode examinalos só de maneira exterior antes de asinar a súa recepción.

Cal é a responsabilidade dos operadores postais?

Deben responder os seus usuarios no caso de incumprimento das súas condicións.

 • Para envíos certificados están obrigados a indemnizar (salvo causa de forza maior ou por razóns imputables aos servizos aduaneiros) por extravío, destrución ou deterioración. A cantidade máxima é de 30 euros.

 • En caso de envío con valor declarado, salvo causa de forza maior, os operadores postais deben pagar ao remitente unha indemnización equivalente, polo menos, á cantidade declarada, sen prexuízo doutras indemnizacións. En caso de destrución total ou parcial do contido, será equivalente, como mínimo, á cantidade declarada no primeiro caso e ao valor do contido desaparecido no segundo, sen que se poida superar a cantidade establecida para a desaparición total.

 • Non hai indemnización para as cartas ordinarias non certificadas.

Como se reclama?

Hai que facelo por escrito en calquera das oficinas comerciais do operador correspondente, no prazo de catro meses desde a data de admisión do envío. En dous anos, se a reclamación é con motivo dun xiro.

Para os servizos rápidos, o prazo é por lei dun mínimo de 20 días pero é ampliable (Correos indica na súa web un prazo de entre 21 días por atraso e 90 por extravío). Se se formulou a reclamación e non se obtén unha resposta satisfactoria do operador no prazo dun mes, pódese acudir ás Xuntas Arbitrais de Consumo.

Se se trata de servizos incluídos no ámbito do servizo postal universal o usuario pode dirixirse, no prazo dun mes desde a resposta do operador ou desde a finalización do prazo para responder, á Secretaría Xeral de Comunicacións. Neste caso, non debe someter a reclamación ás Xuntas Arbitrais.

Correos en liña

O cambio vai máis aló da liberalización. O Comisario Europeo Michel Barnes apuntaba nunhas declaracións recentes que a revolución dixital provocará o declive da forma tradicional de correspondencia. Pero xurdirá un novo modelo. Pódese atopar xa en Correos En liña.

Desde o computador de casa, basta con acceder á Oficina Virtual para enviar cartas ordinarias e certificadas, e mesmo postais. Hai que rexistrarse, de maneira gratuíta, na oficina virtual de Correos, que se encarga de imprimir as cartas, ensobrarlas e facelas chegar aos seus destinatarios.