Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Medidas para aforrar impostos na declaración da renda

Os plans de pensións e hipotecas son os principais instrumentos para rebaixar a factura fiscal
Por Marta Molina 7 de Xaneiro de 2010
Img declaracion
Imagen: Juan Pablo Olmo

Ao iniciar un ano e nos últimos días do anterior, é habitual facer reconto de bos e malos momentos, compromisos cumpridos e propósitos aparcados, retos superados e novas metas. Pero tamén é o momento de facer contas, de planificar e de tomar decisións fronte á declaración que se presentará no segundo trimestre do ano. Sobre todo, cando en 2010 prevense modificacións que aumentarán algunhas tributacións. Convén aproveitar ao máximo as vantaxes fiscais, posto que non só hai que aforrar, senón tamén minimizar a carga de impostos durante este ano. É tempo de establecer os retoques fiscais para mellorar a situación fronte a Facenda.

Con tanto envurullo de facturas, ingresos e saídas, onde se debe concentrar o esforzo? Primeiro hai que revisar as declaracións da renda do catro anos anteriores, por se hai cantidades que compensar ou rendas pendentes de imputar. Preparar unha simulación axuda. Se as retencións e ingresos non saen a devolver, convirá analizar as diferentes posibilidades previstas na normativa para dar un golpe de temón á lousa de debes e haberes.

Para desgravar, convén contratar un plan de pensións ou achegar o máximo ao programa de xubilación, abrir unha conta de aforro vivenda, adiantar a venda dunha propiedade ou materializar plusvalías con accións de Bolsa. Xubilación e inmobiliaria son os dous apartados que máis contribuirán a alixeirar a carga fiscal do próximo exercicio, en especial, nun ano cativo da crise, no que a palabra “aforro” e os contidos do Pacto de Toledo, que regula as pensións españolas, imprimiranse en letras grandes.

Plans de pensións e plans de previsión asegurados

As achegas a plans de pensións, mutualidades, plans de previsión asegurados ou empresariais son algunhas ferramentas para reducir a contía que se debe pagar pola declaración da renda. Este ano non depara modificacións respecto da súa tributación pero, se antes de finalizar auméntanse as achegas a estes produtos, pódese alixeirar a carga.

Convén revisar as declaracións da renda do catro anos anteriores, por se houbese cantidades que se deben compensar ou rendas pendentes de imputar

En canto ao máximo que se debe declarar, a lei establece dous límites en función da idade do contribuínte: 10.000 euros anuais para os menores de 50 anos e 12.500 euros para quen teñan máis idade; ou ben o 30% da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas percibidos para menores de 50 anos, e o 50% dos rendementos para quen superen esta idade. No entanto, hai excepcións autonómicas. No País Vasco, os maiores de 50 anos poden gozar dunha redución da súa base impoñible de ata 8.000 euros anuais -do mesmo xeito que en Navarra-, máis 1.250 euros por cada ano de idade que exceda dos 52.

As deducións só rexen para as achegas pero, se se rescata o plan, a lei permite rebaixar un 40% as curmás satisfeitas antes do 1 de xaneiro de 2007. Tamén terá dereito a dedución o futuro pensionista que realice achegas a favor da súa parella ata un máximo de 2.000 euros e sempre que o cónxuxe gañe menos de 8.000 euros.

Dedución inmobiliaria

Outra forma de rebaixa consiste en deducir o investido na adquisición da vivenda habitual. A previsible subida de impostos en xullo fai recomendable adiantar a compra de vivenda. Para entón, as novas adquisicións estarán gravadas cun 8%, en lugar do 7% actual. Ademais, todo parece indicar que en 2011 a dedución suprimirase para contribuíntes con bases impoñibles superiores a 24.000 euros e reducirase para as que se atopen entre 12.000 e 24.000 euros.

Ao lado da adquisición, quen compren a través de crédito hipotecario deberán estudar se lles convén amortizar de maneira anticipada unha parte para aproveitar a base máxima de dedución por contribuínte, fixada en 9.015 euros, incluídos intereses. Quen dispoña de cota suficiente aforrará o 15% das cantidades investidas. No caso de contratos asinados antes do 20 de xaneiro de 2006, a dedución será do 20% para os primeiros 4.507 euros e do 15% para o resto. Se no canto de solicitar unha hipoteca comprouse con diñeiro prestado por un familiar, hai que presentar un contrato privado e a autoliquidación polo Imposto de Transmisións para obter a dedución.

Os novos propietarios obteñen unha rebaixa en nómina do 2% do IRPF se o solicitan ao seu empregador e o seu salario non supera 33.007,2 euros en 2010

Este exercicio, como os anteriores, os novos propietarios gozarán dunha rebaixa en nómina do 2% do IRPF, sempre que o soliciten ao seu empregador e cando o salario bruto non vaia a superar os 33.007,2 euros. Esta medida non rexe para os contratos inferiores a un ano nin para os tipos fixos de retención. Á marxe de excepcións, recibir parte do soldo en especie abarata o imposto sen custo para a empresa.

Quen adquirisen casa en 2006, 2007 ou 2008 e pensaban pagala co obtido pola venda da súa anterior vivenda, dispoñen ata o 31 de decembro deste ano para pechar a operación se queren que a ganancia quede exenta. Obras e reformas representan tamén unha ampla xanela de rebaixas. Parece boa idea aproveitar o ano para acometer os traballos que dan dereito a dedución.

Para quen teñan pensado ser propietarios nun prazo medio, unha conta vivenda constitúe un excelente instrumento de planificación do aforro inmobiliario, que tamén axuda á rebaixa da carga impositiva. Ao contratar este produto financeiro, o contribuínte terá dereito a descontarse o 15% do achegado, ata un límite de 9.015 euros por exercicio, e unha dedución máxima de 1.352,25 euros. En venda, a ganancia aumentará ao 19% para os primeiros 6.000 euros e ao 21%, para os 21.000 restantes desde o 18% ao que tributa na actualidade, a partir de xullo de 2010. A subida fai recomendable adiantar a venda á entrada en vigor da medida.

Cando se trate de alugar, o arrendador ten dereito a unha redución do 50% do rendemento. O beneficio dobra ao 100% cando o inquilino ten menos de 35 anos e goza de ingresos superiores ao IPREM (6.326,86 euros anuais). Se os arrendatarios son varios, aplícase de maneira proporcional. No caso de que o inquilino non pague algunha mensualidade, o propietario poderá deducila, sempre que pasasen seis meses desde a primeira xestión do cobro. Os gastos derivados do arrendamento, salvo os de financiamento e de reparación e conservación, que se atopan limitados polo importe dos ingresos, tamén descontan. Se se adiantan os gastos proxectados, o billete fiscal baixará.

As vantaxes esténdense aos alugados. Por segundo ano consecutivo, os inquilinos cunha base impoñible igual ou inferior a 12.000 euros teñen dereito a descontar o 10,05% das mensualidades ata un máximo de 9.015 euros. Esta desgravación varía en cada comunidade autónoma. Os alugados madrileños chegarían a rebaixarse máis de 1.700 euros se se suman ambos os descontos.

O Xacobeo tamén desgrava

A efectos fiscais, o Ano Santo Xacobeo 2010 está declarado como acontecemento de excepcional interese, polo que todas as actividades económicas que se desenvolvan baixo o seu paraugas terán unha rebaixa do 30% no IRPF, e doutro tanto no Imposto sobre a Renda do non Residentes.

Ademais, descontarase un 40% no Imposto sobre Sociedades polas doazóns e achegas que se realicen.

Deducións autonómicas

Á marxe dos descontos estatais, a normativa das comunidades autónomas ofrece outras vantaxes fiscais:

Andalucía

 • As axudas familiares.
 • A adopción internacional.
 • As familias monoparentais.
 • Os contribuíntes discapacitados e dependentes.
 • As axudas a vivenda protexida.
 • O aluguer de vivenda habitual.
 • As axudas a mulleres e mozas emprendedoras.

Aragón

 • Nacemento ou adopción.
 • Coidado de dependentes.
 • Doazóns ecolóxicas.

Asturias

 • Acollemento de maiores de 65 anos.
 • Reforma de vivenda para acceso a discapacitados.
 • Vivendas protexidas.
 • Aluguer de vivenda habitual.
 • Mozos emprendedores.
 • Doazón de leiras rústicas.

Baleares

 • Libros de texto.
 • Menores de 36 anos: rehabilitación de vivenda.
 • Discapacidade.
 • Adopción.
 • Autoemprego.

Canarias

 • Nacemento ou adopción.
 • Discapacidade.
 • Maiores de 65 anos.
 • Familia numerosa.
 • Gastos de gardaría.
 • Doazóns ecolóxicas.
 • Menores de 25 anos: gastos de estudos.
 • Traslado de residencia a outra illa.

Cantabria

 • Coidado de familiares.
 • Doazóns ao Fondo Cantabria Coopera.
 • Adquisición ou rehabilitación de segunda vivenda.

Castela e León

 • Familia numerosa.
 • Nacemento ou adopción.
 • Discapacitados maiores de 65 anos.
 • Mozos: adquisición de vivenda habitual en zonas rurais.
 • Autoemprego de mulleres e novas.
 • Doazóns para a recuperación do Patrimonio Histórico-Artístico e Natural.

Castela A Mancha

 • Nacemento ou adopción,
 • Discapacidade.
 • Coidado de maiores de máis de 75 anos.
 • Donativos.

Cataluña

 • Nacemento ou adopción.
 • Donativos ao fomento da lingua catalá.
 • Préstamos para estudos universitarios.
 • Viuvez.
 • Tramo autonómico da dedución por adquisición de vivenda diferente.

Estremadura

 • Familiares discapacitados.
 • Vítimas do terrorismo: compra de vivenda.
 • Traballo dependente.
 • Doazóns ao patrimonio de Estremadura.

Galicia

 • Familia numerosa.
 • Nacemento ou adopción.
 • Pago a coidadores de persoas dependentes.
 • Autoemprego de mulleres e novas.
 • Fomento de novas tecnoloxías.

Madrid

 • Nacemento ou adopción.
 • Coidado de maiores discapacitados.
 • Donativos a fundacións.
 • Tramo autonómico da dedución por adquisición de vivenda diferente.

Murcia

 • Menores de 36: compra ou rehabilitación de vivenda.
 • Gardaría.
 • Instalación de recursos de enerxías renovables.
 • Dispositivos domésticos de aforro de auga.

A Rioxa

 • Nacemento ou adopción.
 • Segunda vivenda no medio rural.
 • Compra de computadores persoais.

Comunidade Valenciana

 • Nacemento ou adopción.
 • Familia numerosa.
 • Gardaría.
 • Conciliación da vida laboral e familiar.
 • Familiares discapacitados.
 • Labores non remunerados no fogar.
 • Donativos con finalidade ecolóxica e ao patrimonio cultural valenciano.
 • Instalación de fontes de enerxía renovable.

País Vasco

 • Compra de vivenda: límite de crédito fiscal de 36.000 euros, incluídos amortización e intereses. Poderase deducir o 18% das cantidades investidas. Para menores de 35 anos, sobe ao 23%.
 • Aluguer: os inquilinos poden deducirse o 20% das cotas ata 1.600 euros, ata 2.000 se son menores de 35 ou familia numerosa.
 • Fillos: desde 479 euros polo primeiro ata 1.561 euros anuais polo quinto e sucesivos. Desconto do 30% das cotas anuais de alimentación.
 • Coidado de maiores: ata 3.000 euros do achegado.
 • Ganancias patrimoniais: exentas para maiores de 65 anos e persoas en situación de gran dependencia.
 • Coidado de ascendientes: 250 euros.
 • Dedución por idade: 300 euros para maiores de 65 anos e 550 para maiores de 75 anos.
 • Discapacitados: desde 625 a 1.428 euros, en función do grao da súa minusvalía.
 • Fomento de actividades económicas: os socios que adquiran accións das empresas nas que traballan poderán deducirse o 10% das cantidades abonadas. Tamén gozan de dedución os donativos realizados a organizacións sociais.