Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Microcréditos: rebaixa nos tipos de interese

Sen comisións, aplican un tipo de interese entre o 4% e 7%, por baixo do crédito ao consumo e permiten una financiamento de até 20.000 euros
Por José Ignacio Recio 7 de Agosto de 2007

Os microcréditos son pequenos préstamos realizados a sectores da poboación con poucos recursos, e que están fóra doutras canles de financiamento das entidades financeiras, como no caso dos préstamos de consumo. Non se esixe avais, nin garantías reais, senón que é suficiente contar co aval moral emitido por entidades ou asociacións sociais, a empresa na que se traballa, etc. Outro aspecto que a diferenza, é que posibilitan que moitas persoas sen recursos poidan financiar proxectos laborais pola súa conta que lles revertan uns ingresos. Pero tampouco na actualidade son exclusividade deste segmento da poboación, senón que tamén se utilizan paira apoiar aos emprendedores con poucos recursos. En xeral, están destinados a inmigrantes, emprendedores sen recursos, fogares monoparentais, mulleres, parados de longa duración, persoas con discapacidade ou en risco de exclusión. A fórmula consiste en conceder pequenas cantidades de diñeiro a persoas que teñen una idea de negocio viable pero non poden solicitar un crédito a unha entidade financeira porque non dispoñen de avais. Nestes momentos son moitos os bancos e caixas de aforro españolas que ofertan mircrocréditos -moitas entidades mesmo rebaixaron o seu tipo de interese- un produto que non contempla ningunha comisión, pero que require comparar as condicións dos distintos bancos paira determinar cal é que máis se achega ás necesidades de cada un. Entre os aspectos a ter en conta antes de decantarse por un ou outro se achan: o tipo de interese, o tempo límite de devolución, a máxima cantidade que se pode pedir e os papeis necesarios que se deben cumprimentar.

Préstamos brandos e sen comisións

Préstamos brandos e sen comisións

Os emprendedores sen recursos poden dirixirse ás fundacións, asociacións, ONG, etc., que colaboran con programas de microcréditos para que estuden a súa proposta. Esas institucións colaboradoras analizan o plan de empresa e se o consideran viable derívano aos bancos e caixas que participan no programa, que en última instancia determinan a viabilidade do proxecto e deciden si outorgan ou non o financiamento. Son xa moitas as caixas de aforro que a través dos seus departamentos de ‘Obra Social’ contan con este produto social (Bancaja, BBK, Caixa San Fernando, CAM, Caixa Catalunya, Caixa Vital, Caixa Douro, Caixa Galicia, Caixa Segovia ou “a Caixa”, son algúns exemplos).

Os microcréditos non contemplan ningunha clase de comisión

As condicións do microcrédito, á hora de solicitalos, son máis suaves. O tipo de interese sitúase entre o 4% e o 7%, por baixo do crédito ao consumo, segundo datos da Confederación Española de Caixas de Aforro (CECA). Así por exemplo, o tipo de interese aplicado por BBK é o do Euribor máis 0,5%, mentres que en Caixa Douro é do 4,5%. No lado intermedio sitúanse os microcréditos de Caixa Galicia, cun interese fixo do 4% durante toda a vida da operación, cun prazo de amortización de cinco anos e seis meses de carencias opcionais. Outro aspecto que hai que ter en conta paira a súa contratación é que non contemplan ningunha clase de comisión. Polo que respecta ás cantidades que se conceden, a media sitúase e torno aos 10.000 euros, e de cando en cando superan os 20.000 euros, aínda que nalgúns casos pode alcanzar os 60.000 euros, como o que proporciona o ‘Microcrédito Emprendedor’ de Caixa Douro.

Dous novos microcréditos

Os microcréditos que dispoñen as caixas de aforro vaise renovando continuamente, e van aparecendo no mercado novos préstamos destas características que teñen uns destinatarios moi concretos: inmigrantes, emprendedores sen recurso, parados de longa duración, etc. É o caso da Caixa de Aforros do Mediterráneo (CAM)e “A Caixa” que acaban de lanzar senllos produtos destas peculiaridades. Por unha banda, a ‘Obra Social’ da CAM desenvolveu, en colaboración co Centro de Desenvolvemento de Iniciativas Empresariais (MITA), un programa de microcréditos paira financiar proxectos de autoemprego de colectivos que teñen dificultades paira acceder ao financiamento por medios tradicionais, como son as mulleres, os inmigrantes, os mozos, os maiores de 45 anos, as persoas con discapacidade e parados de longa duración.

Non se esixen avais, sendo os seus destinatarios os inmigrantes, discapacitados, parados de longa duración e emprendedores sen recursos

Esta entidade, en xeral, financia proxectos laborais ou empresariais que fomenten a autoocupación e a creación de microempresas a persoas con dificultades de acceso ás canles habituais de financiamento. Entre os seus beneficiarios atópanse microempresas ou persoas físicas, tendo preferencia aquelas que se encadren dentro dos grupos de poboación seguintes: maiores de 45 anos, fogares monoparentais, inmigrantes, mulleres, discapacitados e parados de longa duración. O importe financiable é do 95% do investimento a realizar cun máximo de 25.000 euros, cun prazo de até sete anos, sen carencia. Ten un tipo de interese fixo do euribor a un ano do último día do trimestre natural anterior á formalización, máis dous puntos.

Outra das entidades que actualizou o seu programa de créditos sociais é “A Caixa”, que xunto ao Instituto da Mocidade (Injuve), a Confederación Española de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica (COCEMFE) e outras entidades puxeron en marcha o primeiro “programa de microcréditos dirixido a mozos” que ofrece até seis millóns de euros de financiamento a este segmento con escasos recursos que queiran pór en marcha o seu proxecto empresarial. Desta forma, as entidades intermedias asesoran tecnicamente ao mozo que quere desenvolver o seu microempresa. Entre ambos se desenvolve a idea empresarial e proponse á entidade financeira o apoio económico paira desenvolver o proxecto. Esta será quen determine finalmente se se lle concede ou non apoio económico ao proxecto. A porcentaxe máxima do financiamento é o 95% do custo total do proxecto, tendo cada préstamo una contía máxima de 15.000 euros. O prazo de amortización é de cinco anos e o tipo de interese que se aplica é do 5%, que se manterá fixo durante toda a vida da operación.

A entidade catalá dispón dunha dobre modalidade de microcréditos, por unha banda os sociais, que son operacións de préstamo persoal de até 15.000 euros que se utilizan paira financiar proxectos de autoemprego promovidos por persoas que padecen exclusión financeira e precisan asesoramento paira concretar e desenvolver a súa idea de negocio. E, doutra banda, os financeiros, que son operacións de préstamo persoal de até 25.000 euros que se dirixen a financiar pequenos negocios promovidos por persoas que teñen certa dificultade paira acceder ao sistema crediticio tradicional e concédense a través das oficinas de “A Caixa”.

Rebaixa nos tipos de interese

Outra das novidades no campo concreto dos microcréditos provén de Caixa Douro que acaba de mellorar as condicións destes produtos, rebaixando o tipo de interese a Euribor máis 0,25% e a un prazo de seis anos. Trátase do ‘Microcrédito Emprendedor’, un produto dirixido a mozos menores de 35 anos con iniciativa empresarial. Finánciase un máximo de 60.000 euros por solicitante, cun interese de Euribor máis 0,25% e un período de devolución de seis anos. Paralelamente, a caixa ten no mercado outro minipréstamo paira persoas físicas con dificultades de acceso ao sistema financeiro convencional e que conten cun proxecto de investimento viable, que xere novas fontes de ingresos en forma de autoemprego. En concreto, ofrécense até 18.000 euros, tamén a Euribor máis 0,25%, e durante un prazo de seis anos. Está destinado á adquisición de bens materiais e inmateriais ou a creación de servizos xeradores de autoemprego.

Caixa Vital Kutxa é outra das entidades que ofrece a posibilidade de acollerse a esta opción, para o que dispón dunha liña de microcréditos destinada a axudar a persoas que non dispoñen de bens económicos e que, como consecuencia, atopan moitas dificultades paira acceder ao sistema financeiro tradicional. “Son pequenos préstamos, a baixos tipos de interese e a devolver até en cinco anos, destinados especialmente a facilitar o acceso ao autoemprego, pagar débedas contraídas no país de orixe (no caso de inmigrantes) ou atender outras necesidades”, explican desde a caixa vasca. A Obra Social de Kutxa (Caixa Guipúzcoa San Sebastián), pola súa banda, pretende con este produto facilitar aos colectivos en risco de exclusión social o dispor dun financiamento específico que lles permita resolver problemas de primeira necesidade, pagar as débedas contraídas no país de orixe dos inmigrantes ou acceder ao autoemprego. Esta opción vai dirixida a inmigrantes, persoas con discapacidade, minorías étnicas, persoas maiores de 40 anos, mulleres demandantes de emprego, persoas en rehabilitación por consumo de drogas ou alcol e ex-recluídas. Os microcréditos teñen una contía máxima de até 6.000 euros e un prazo máximo de devolución de tres anos, e o seu tipo interese é o referenciado ao TAE do ICO (Instituto de Crédito Oficial) paira esta clase de préstamos.

Precisamente, o Instituto de Crédito Oficial, neste caso en colaboración con Bancaza ten un acordo paira financiar, a través de microcréditos, os proxectos laborais ou empresariais paira pequenas e medianas empresas que, por carecer de garantías en historial crediticio, atopen dificultades paira acceder ás canles habituais de financiamento. Teñen un importe máis elevado que a media, dun máximo de 25.000 euros, en que o beneficiario pode financiar até o 95% do investimento que vaia realizar e a devolver en 5 anos, cun tipo de interese do 5,5%. Os préstamos han de ser solicitados por persoas físicas que acheguen e xustifiquen o financiamento paira un proxecto común levado a través de una microempresa. Así mesmo, debe tomar, polo menos, o 20% de capital social e ser, necesariamente, traballador da mesma. O financiamento que concede o ICO e Bancaja vai dirixido a todas as persoas aínda que terán una preferencia os maiores de 45 anos, os fogares monoparentais, inmigrantes, mulleres, discapacitados e persoas en paro de longa duración.

Paira persoas en risco de exclusión financeira

Os microcréditos de Caixa Segovia son “préstamos de pequena contía que se entrega a persoas vulnerables en risco de exclusión financeira, paira facilitarlles o acceso a unha actividade produtiva e paira cuxa concesión non se esixen nin garantías reais nin avalistas”, tal e como afirman desde esta caixa. Teñen dúas modalidades: una é a creación de empresa, e a outra é o investimento paira ampliar ou potenciar un negocio xa existente. Entre os seus beneficiarios atópanse: inmigrantes, discapacitados, novos, parados de longa duración, desempregados maiores de 45 anos, fogares monoparentais necesitados ou emprendedores, entre outros. A contía máxima é de 12.000 euros, cun tipo de interese do 4%, cun prazo de cinco anos, e cunha carencia optativa de seis meses a un ano. O destino do diñeiro é amplísimo, desde comprar as ferramentas necesarias paira establecerse como profesional, até adquirir un vehículo comercial ou reformar un local paira abrir un comercio, operacións que chegan a ser una misión imposible paira moitas persoas situadas en grupos desfavorecidos, ben por razóns económicas, sociais ou de procedencia, como pode ser o caso da poboación inmigrante.

Outra alternativa proporciónaa o microcrédito de ‘BBK solidaria’, que é un préstamo destinado a persoas en risco ou situación de exclusión social (pobreza, inmigrantes, etc.). Trátase de persoas que non dispoñen de bens económicos, polo que non poden acceder ao sistema financeiro tradicional. Desde esta entidade claran que o obxectivo deste financiamento é cubrir as distintas necesidades, por exemplo, situacións persoais ou de familia (mantemento da familia, viaxe de familiares paira inmigrantes, etc.), vivenda (aluguer, acondicionamento, fianzas, etc.), cancelación de débedas no país de orixe (con tipos de interese de usura), ou a posta en marcha de actividades económicas.