Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Non podo pagar as miñas facturas, que me pode pasar?

O corte da subministración e a inclusión do debedor en ficheiros de morosos son algunhas das posibles consecuencias
Por Elena V. Izquierdo 2 de Setembro de 2011
Img facturas
Imagen: Icrontic

Cada vez son máis as familias que teñen grandes dificultades para facer fronte ao pago de servizos como a electricidade, o gas ou o teléfono. Coa crise, a pesar dos intentos por chegar a fin de mes, abonar os recibos supón un problema e, polo xeral, dáse prioridade aos grandes desembolsos como o da hipoteca ou o aluguer da vivenda, de maneira que se relega a un segundo plano o pago de facturas menores como a luz, a auga quente ou o móbil. Pero a falta de pagamento destes recibos pode traer consigo efectos negativos como cortes na subministración ou a inclusión do consumidor en listas de morosos. No entanto, aínda que non se fixo fronte ao pago, en determinadas circunstancias a suspensión do servizo non é posible.

A mala situación económica provocou un aumento dos atrasos e da falta de pagamentos das facturas vencidas por parte dos consumidores. Pero a crise non é a única causante: aínda que a morosidade débese na maioría dos casos á falta de liquidez, outras veces é un erro na tramitación por parte do banco o factor que xera os desagradables resultados que trae consigo non pagar as facturas das principais subministracións. Que sucede en caso de falta de pagamento?

Electricidade

Do mesmo xeito que ocorre con outros servizos, o abono das facturas da luz pódese realizar por domiciliación bancaria, co pago na entidade ou se se acode á empresa coa que se ten contratado a subministración, unha opción cada vez menos utilizada.

O prazo para ingresar o diñeiro é duns 20 días desde que se emite a factura, o que dá ao usuario a posibilidade de non facer coincidir este desembolso con outros como o da hipoteca ou a comunidade de veciños.

A falta de pagamentos débense, en ocasións, a un erro na tramitación por parte do banco

Pero aínda que se conte con certa flexibilidade, non sempre é posible pagar no tempo establecido e o abono faise con atraso ou nin sequera realízase. Que ocorre neste caso? Se o cliente deixa de pagar a factura, aínda que sexa só un mes, a compañía eléctrica ten dereito a suspender a subministración do usuario, pero antes é necesario que dea unha serie de pasos.

  1. En primeiro lugar, antes de cortar a luz, a empresa coa que o cliente ten contratado o servizo ha de porse en contacto con el para avisarlle das consecuencias da falta de pagamento.
  2. O requirimento debe enviarse á dirección do usuario por vía postal e a través dun medio que permita ter constancia do seu envío e recepción, como pode ser unha carta certificada con acuse de recibo.

  3. Neste documento, a compañía deberá indicar a data na que vai proceder á suspensión da subministración no caso de que o usuario non abone o diñeiro que debe.

  4. Para que a empresa distribuidora poida cortar a luz no domicilio do consumidor, é necesario que pasen polo menos dous meses desde que se efectúa o requirimento.

  5. A interrupción non pode facerse en xornadas festivas, naquelas en que non estea operativo o servizo de atención ao cliente, nin nas súas vésperas.

Os gastos da desconexión asúmeos a empresa, pero para volver ter servizo eléctrico, o usuario ten que pagar o diñeiro que debe á compañía e, ademais, unha recarga polo reenganche. No momento en que faga efectivo o abono, a distribuidora ten un día para devolver a iluminación á vivenda.

Cando lles cortan a luz, os usuarios teñen que pagar polo restablecemento do servizo

Algunhas fontes sinalan que o corte da subministración é un negocio moi rendible para as eléctricas debido, entre outros aspectos, ao importe que teñen que pagar os usuarios polo restablecemento do servizo e ao elevado número de clientes que teñen que someterse a este procedemento se desexan ter de novo luz na súa vivenda.

En Cataluña, segundo o Código de Consumo, desde o 23 de xullo de 2011, a empresa non pode cortar a subministración eléctrica ao seu cliente, aínda que este deixase de pagar un recibo, se hai unha reclamación en marcha en relación con esta factura. Deste xeito, o usuario non ten que abonar un importe que considera inxusto, como sucedía antes, e despois pór a queixa. Agora ten a posibilidade de paralizar o procedemento mediante a reclamación.

Gas

Algo similar pasa cando o falta de pagamento se relaciona coa factura do gas. Ao deixar de abonar un recibo, o usuario ten 20 días para facelo efectivo. A empresa pode suspender a subministración aos consumidores mediante un requirimento como o que han de facer as eléctricas e no mesmo prazo. Cando a notificación se rexeita, especifícanse as circunstancias do intento de aviso e enténdese por efectuado o trámite.

O único que cambia con respecto á enerxía eléctrica son os prazos de restitución do servizo, que no caso do gas amplíanse a un máximo de 48 horas, fronte ás 24 da iluminación. Ademais da cantidade debida, tamén hai que abonar a reconexión da subministración. Este importe, segundo establece o Real Decreto 1434/2002, equivale ao dobre do abonado polo dereito de enganche vixente, como compensación polos gastos de desconexión.

Teléfono fixo e Internet

Se un abonado deixa de pagar o teléfono de maneira total ou parcial durante máis dun mes desde que recibe a factura, a compañía pode cortarlle o servizo, sempre que haxa un aviso previo á suspensión temporal. Unha vez que se realice, o cliente só poderá recibir chamadas entrantes, fóra das realizadas a cobro revertido, pero non terá a posibilidade de facer chamadas, salvo as efectuadas a servizos de emerxencias.

As compañías telefónicas poden cortar o servizo de forma definitiva se non se paga durante máis de tres meses

Cando a interrupción se execute por deixar de abonar a factura correspondente ao acceso a Internet ou a servizos de tarificación adicional, só suspenderanse estes servizos. Unha gran parte das reclamacións ás compañías telefónicas débese a chamadas que figuran no recibo do teléfono a prezos superiores aos habituais -como os números que empezan por 905-, que a miúdo o usuario nega facer. A falta de pagamento destas chamadas non ameaza a continuidade da liña telefónica.

En ocasións, os atrasos no pago do recibo do teléfono non ocorren de maneira puntual por un esquecemento ou pola imposibilidade de realizar o desembolso nun momento determinado. Cando a demora no abono é superior a tres meses, ou se realizou unha suspensión temporal do contrato por moura no pago dos servizos correspondentes en dúas ocasións, o operador pode interromper de forma definitiva a liña e proceder á resolución do contrato.

Telefonía móbil

O protocolo que seguen as principais compañías de telefonía móbil por unha falta de pagamento é similar entre elas, aínda que pode variar o prazo que dan para pagar as facturas. Tamén é semellante ao que se emprega na rede fixa.

Cando un recibo non se abona ao seu vencemento, o cliente terá que pagar un interese equivalente ao legal do diñeiro, máis un 2%, ademais dos gastos ocasionados pola falta de pagamento. As empresas de telefonía resérvanse a posibilidade de efectuar o cobro de forma inmediata de toda a cantidade debida, con cargo aos cartóns de crédito ou débito que facilitase o cliente.

Se o consumidor non abona as cantidades que debe, a compañía pode restrinxir as chamadas saíntes, a conexión de datos ou suspender a prestación dos seus servizos. O usuario só poderá chamar ao 112, número de emerxencias válido en todos os países da UE, onde poderán recibir información sobre a posición xeográfica do emisor. Tamén se interromperá o envío de SMS, aínda que poderán recibirse, do mesmo xeito que sucede coas chamadas entrantes.

Se o cliente paga a débeda, a empresa restablece o servizo no día laborable seguinte ao do pago

Se o cliente paga a débeda, a empresa restablece o servizo dentro do día laborable seguinte ao mesmo no que se teña constancia de que o importe debido satisfíxose. Como ocorre coa telefonía fixa, a falta de pagamento dos servizos de tarificación adicional ou Internet non dá lugar ao corte da liña, co que se poden facer chamadas que non supoñan un custo adicional e enviar mensaxes.

No caso de Vodafone, deixa constancia nos seus contratos de que se o cliente interpuxo unha reclamación ante a Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, a compañía non suspenderá nin interromperá o servizo mentres a reclamación se sustancie, “sempre que o cliente consigne fidedignamente o importe debido entregando o correspondente resgardo a Vodafone”.

As compañías poden cortar o servizo de forma definitiva se o cliente non paga por un período superior a tres meses ou xa suspenderon o contrato de maneira temporal por falta de pagamento en dúas ocasións.

Inclusión en ficheiros de morosos

Algunhas empresas de telefonía móbil informan os seus clientes de que, en caso de non abonarse o pago do servizo no prazo previsto para iso, a operadora poderá comunicar os datos da falta de pagamento a ficheiros relativos ao cumprimento ou incumprimento de obrigacións dinerarias, é dicir, aos arquivos de morosos. Antes de facelo, realízase polo menos un requirimento de pago ao cliente da cantidade debida.

Esta é unha consecuencia máis da falta de pagamento dos recibos da luz, o gas ou o teléfono. A inclusión da persoa na lista de morosos pode levar aparellada a denegación da concesión dun préstamo, dunha hipoteca, e mesmo, dun cartón de crédito, xa que antes de tramitalo, bancos e caixas de aforro consultan estes ficheiros para coñecer a solvencia dos seus clientes.

Aínda que a Lei establece que a débeda ha de ser certa, vencida e esixible para que unha persoa pase a formar parte deste tipo de arquivos, nalgúns casos as compañías telefónicas dan os datos de clientes que se cambiaron de empresa sen respectar a permanencia e incumpren así a lexislación, posto que non abonar esta contía non supón unha débeda certa. Cando o usuario se ache inmerso nunha reclamación xudicial, arbitral ou administrativa, tampouco se lle pode incluír na lista de morosos por esta falta de pagamento.