Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novidades en microcréditos

Deseñados como plans de autoemprego para persoas en risco de exclusión social, financian entre 10.000 e 25.000 euros
Por José Ignacio Recio 1 de Outubro de 2008
Img billetes

Están destinados a persoas en risco de exclusión social, e non son moitas as entidades que ofrecen un servizo de microcréditos; as que o teñen -xeralmente, caixas de aforro- xestiónano a través do seu departamento de Obra “Social”. Inmigrantes, parados de longa duración, discapacitados…, estas persoas con dificultades para acceder á concesión de préstamos son os principais beneficiarios dos pequenos créditos, cuxa contía oscila entre 10.000 e 25.000 euros cun prazo de amortización de cinco anos, e sen comisións. Con todo, a pesar da “bondade” do produto, algunhas caixas aplican intereses que poden alcanzar o 4,5% ou o Euribor +0,50%.

Baseados na confianza

A oferta de entidades que ofrecen pequenos créditos é aínda minoritaria no sistema financeiro español, e cínguese a unhas poucas caixas de aforro:

  • BBK lanzou o microcrédito “Solidarioa”, un préstamo destinado a persoas “que non poden acceder ao sistema financeiro tradicional”. Este microcrédito concédese a baixo interese, e está baseado na confianza. É dicir, a garantía que se solicita para conceder o préstamo é o coñecemento que da persoa e o seu itinerario de inserción social e laboral ten a entidade social que propón a operación. O obxectivo deste financiamento abarca distintas necesidades como, por exemplo, situacións persoais ou familiares (mantemento da familia, viaxe de familiares para inmigrantes, etc.), vivenda (aluguer, acondicionamento, fianzas, etc.), cancelación de débedas no país de orixe (con tipos de interese de usura), ou para a posta en marcha de actividades económicas.
  • Caixa Astur dispón tamén de produtos para axudar á posta en marcha de proxectos viables de autoemprego, ou destinados a quen teñen dificultades para obter un préstamo polas canles tradicionais, ao carecer de garantías. Ofrece un microcrédito sen avais que financia ata 10.000 euros para proxectos de autoemprego para un prazo de amortización de ata cinco anos, e aplica un interese equivalente ao Euribor a seis meses +0,50%.
  • A Caixa lanzou unha dobre modalidade de microcréditos a través de Microbank , os sociais e o financeiro, cuxo beneficiario pode ser calquera persoa que, co obxectivo de desenvolver un proxecto empresarial de autoemprego, teña dificultades para acceder aos créditos habituais do sistema financeiro por falta de garantías. Presta especial atención aos grupos con maior risco de exclusión: fogares monoparentais, poboación inmigrada, persoas maiores de 45 anos, discapacitados, ou parados de longa duración.

    1. Os microcréditos sociais son as operacións de préstamo persoal de ata 15.000 euros que se utilizan para financiar proxectos de autoemprego promovidos por persoas que padecen exclusión financeira e precisan asesoramento para concretar e desenvolver a súa idea de negocio. A xestión dos microcréditos sociais está dirixida por entidades sociais, entidades con experiencia en accións de asistencia económica ou social coas que se asinaron convenios de colaboración para o asesoramento e seguimento dos proxectos. As entidades sociais actúan, por tanto, “como ligazón entre os posibles beneficiarios dos microcréditos sociais e MicroBank”.
    2. A entidade denomina microcréditos financeiros ás operacións de préstamo persoal de ata un máximo de 25.000 euros que se dirixen a financiar pequenos negocios e que promove para persoas con recursos económicos limitados e que desexan obter autonomía laboral. Para acceder a estes pequenos préstamos financeiros deben cumprirse os seguintes requisitos: o solicitante debe ter capacidade para desenvolver un proxecto de negocio e o proxecto presentado debe promover a economía social e potenciar a creación de valor económico.
  • A Caixa de Canarias ten no mercado os “Microcréditos Sociais”, préstamos de pequena contía concedidos a baixo interese, exentos de comisións e con prazos de devolución flexibles. Están dirixidos a financiar proxectos de autoemprego ou a posta en marcha de actividades económicas por parte de persoas que se atopan con dificultades para acceder ás liñas de financiamento tradicional. Os beneficiarios finais do Programa de Microcréditos Sociais son aquelas persoas que, carecendo de garantías e historial crediticio, desexan desenvolver un proxecto de autoemprego. A disposición do importe deste pequeno préstamo queda condicionada á demostración fidedigna de que foi destinado para o proxecto viable de fomento do emprego.

Financian a creación de proxectos de autoemprego viables a persoas sen garantías nin historial crediticio

Considéranse grupos de especial interese as mulleres con cargas familiares non compartidas, os inmigrantes, os desempregados de longa duración, as persoas discapacitadas ou con emprego precario, e os emprendedores sen avais e garantías. O financiamento de cada proxecto será como máximo de ata un 95% do investimento que se deba realizar, e só daqueles de nova creación ou que teñan unha antigüidade inferior a seis meses, tal e como aclaran desde esta entidade. O importe máximo desta fonte de financiamento alcanza 20.000 euros para amortizar nun prazo máximo de cinco anos e un de carencia, e cun tipo de interese do 4,5%.

MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES

No mercado financeiro tamén é posible contratar un microcrédito para emprendedores, como ocorre no caso concreto de Caixa Astur que, en colaboración co Instituto de Desenvolvemento Económico do Principado de Asturias (IDEPA), facilita o acceso ao financiamento a emprendedores e microempresas con domicilio social en Asturias, e que inicien a súa actividade ou a iniciaron nun período inferior a un ano.

O financiamento que se concede destinarase ao inmobilizado material (reforma e acondicionamento de locais, bens de equipo, elementos de transporte..), ao activo inmaterial (aplicacións informáticas, propiedade industrial ou intelectual, canons…) e ao activo circulante (gastos de posta en marcha, existencias iniciais…). Está destinado para empresas con menos de dez traballadores e cuxo volume de negocio anual non sexa superior aos 600.000 euros, ou ben teñan un balance xeral anual que non exceda do millón de euros.