Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Onde hai traballo para as mulleres?

Empregadas de farmacias, médicas, teleoperadoras e todo o relacionado coa área de humanidades, a moda e a cosmética son os traballos que máis se brindan a mulleres
Por Ana Palomo Trigo 8 de Marzo de 2013
Img mujer trabajando
Imagen: elvis santana

A idade, a formación e a experiencia previa son requisitos indispensables para acceder a un determinado posto de traballo. Con todo, a pesar de que os procesos de selección de persoal non se fan por cuestión de xénero, senón por cualificación, hai certos sectores de actividade que precisan dunhas aptitudes para os que as mulleres están, a miúdo, máis capacitadas. Aínda que as mulleres teñen que facer fronte aos mesmos problemas que os homes para acceder a un emprego, no Día Internacional da Muller, é conveniente dar un repaso aos postos de traballo nos que se solicita máis a presenza de mulleres.

A crise económica ha destruído en todo o mundo 13 millóns de empregos femininos, segundo alertou o informe de Tendencias Mundiais de Emprego para as Mulleres de 2012, elaborado pola Organización Internacional do Traballo (OIT). Aínda que as diferenzas entre profesións de homes e empregos para mulleres son cada vez máis difusas, e equipárase a presenza duns e doutras na maioría dos postos de traballo, aínda hai certos sectores de actividade onde se concentra un maior número de mulleres.

Algúns datos sobre as mulleres traballadoras

 • Sectores de actividade

  Segundo a Secretaría Confederal da Muller do sindicato Comisións Obreiras (CC.OO.), o 84% das mulleres da UE que traballan fano no sector servizos, mentres que, en comparación, son menos numerosas na industria, onde se sitúa o 11% das mulleres empregadas. Ademais, dentro do sector servizos, o 45% das traballadoras en Europa concéntranse no comercio, a educación, a saúde e o traballo social. Pola súa banda, os homes están ocupados no comercio, o transporte e a administración pública.

 • Salarios

  A brecha salarial segue existindo, xa que o soldo medio anual das mulleres é menor que o dos homes en todos os países da UE. Así, en España, o salario dos homes equivale ao 125% do salario feminino ou ao 132% en Alemaña. É dicir, en España o soldo medio anual das mulleres debería incrementarse un 25% para equiparase ao dos homes.

 • Xornada de traballo

  A maioría das mulleres asalariadas que traballan a tempo parcial en España fano porque ven obrigadas a iso. E é que só o 10% non pretende ter un emprego a xornada completa (fronte ao 6% dos homes). Entre os motivos para traballar a tempo parcial atópanse o coidado de persoas ao seu cargo e outras obrigacións familiares ou persoais, que teñen gran relevancia entre as mulleres (un 23% delas)/delas), pero son anecdóticas entre os homes (só un 2%).

  En cambio, os cursos de formación constitúen o motivo para traballar a tempo parcial dun 17% dos homes e dun 5% das mulleres. Este dato constata que, a pesar de que o emprego a tempo parcial é case sempre involuntario, os diferentes roles sociais de homes e mulleres seguen estando presentes.

 • Maternidade

  A maternidade continúa sendo un factor que adoita prexudicar ás mulleres á hora de acceder a un emprego. En cambio, a paternidade favorece aos homes, porque se tende a pensar que a familia e os fillos achegan ao home unha contorna de estabilidade, o que redunda nunha maior produtividade no seu medio de traballo.

Onde poden atopar traballo as mulleres

Aínda que as perspectivas laborais seguen sendo pesimistas e o Ministerio de Economía e Competitividade admitiu que non creará emprego ata finais de 2013, si hai algúns sectores onde as mulleres poden atopar traballo.

 1. As mulleres teñen unha alta presenza no sector sanitario, en áreas como a pediatría e a ginecología, e no sector farmacéutico, xa que, é común que as farmacias contraten a mulleres para a atención ao público. Ademais, as profesións relacionadas coa saúde están a ter un gran auxe: médicas, enfermeiras, auxiliares de enfermaría, persoal de hospital e de residencias da terceira idade, etc.

 2. Outras profesións nas que o sector feminino segue sendo maioría son as relacionadas coa área de humanidades como a psicoloxía, a filosofía e o dereito, así como a educación, sobre todo, a Infantil e Primaria.

 3. Na área de Internet destacan os postos de programadoras en tecnoloxías web, deseñadoras web, maquetadoras e deseñadoras en liña.

 4. As mulleres tamén empezaron a estar presentes con gran forza en campos como o transporte, a alimentación e a hostalaría (camareiras e restauración).

 5. Nos sectores relacionados coa beleza, a moda ou a cosmética, as mulleres supoñen máis do 80% dos persoais das empresas, posto que teñen un alto coñecemento do produto.

 6. No sector comercial e de vendas, hai empregos como comerciais, dependentas, aprendizas de dependentas e distribuidoras de produtos.

 7. Os restaurantes de comidas rápidas contratan a persoas con ou sen experiencia e, aínda que os soldos son baixos, as xornadas laborais adoitan estar entre catro e seis horas diarias, e pódense adaptar segundo a dispoñibilidade horaria da candidata.

 8. Para traballar como teleoperadora ou axente telefónica nunha empresa de telemarketing, non se necesita experiencia previa e a xornada laboral é de seis horas diarias de media. Con todo, hai que posuír fluidez verbal e boa dicción.

 9. No sector de oficina e administración ofrécense postos de auxiliar administrativa, axente telefónica, administrativa contable, atención ao cliente e empregadas para a área de seguros. Ademais, os recursos humanos, os medios de comunicación e as finanzas son disciplinas nas que destacan as mulleres.

 10. Hai traballos temporais nos que os principais requisitos son ter dotes de comunicación e boa presenza para realizar promocións de distintos produtos ou servizos (comerciais, azafatas, etc.).

 11. Optar polo autoemprego e establecerse como autónoma. O novo plan do Goberno para os mozos emprendedores ha acordado que as mulleres menores de 35 anos, que se dean de alta como autónomas, pagarán unha cota de 50 euros mensuais durante o seis primeiros meses de vida do seu negocio. Durante os 24 meses seguintes, custearán as cotas reducidas que aplica a maioría de comunidades autónomas (ao redor dos 175 euros ao mes) e, cando leven 30 meses de actividade, terán que abonar a cota normalizada (uns 250 euros mensuais como mínimo).

A que organismos han de acudir as mulleres para conseguir emprego

 • Rexistrarse en portais de Internet de institutos e asociacións dedicados á muller constitúen unha ferramenta fundamental para buscar traballo. Así, páxinas como www.activatenred.es (rede social para mulleres sobre emprego), www.inmujer.gob.es (Instituto Nacional da Muller), www.e-empresarias.net (web de apoio empresarial ás mulleres), www.ellas2.org (portal para as mulleres emprendedoras), etc. dispoñen de ofertas de traballo de diferentes categorías.

 • Darse de alta en redes sociais dedicadas ao emprego. Unha alta porcentaxe dos traballos conséguese a través de contactos. De feito, estas redes sociais permiten comunicarse con outros profesionais do mesmo sector a través de persoas de confianza. A súa utilidade depende de que a usuaria manteña o seu perfil actualizado e activo. Para iso, convén participar nos foros de recursos humanos, onde están presentes os responsables de recrutamento de persoal de moitas empresas. Algunhas destas redes sociais profesionais son: www.linkedin.com, www.xing.com ou www.viadeo.com.

 • Os centros de Formación da Muller, os sindicatos e os concellos contan, a miúdo, con bolsas de emprego ou taboleiros de anuncios con ofertas de traballo e brindan a posibilidade de inserir un propio. Entre eles pódese incluír o coidado de nenos, anciáns e persoas dependentes, a animación sociocultural, os servizos de catering, os labores domésticos, as clases particulares, o teletrabajo, etc.

 • As comunidades autónomas tamén están a pór a énfase á hora de ofrecer traballo ás mulleres. Así, a Xunta de Castela e León concedeu 52 millóns de euros de axudas para industrias agroalimentarias e ten entre os seus obxectivos a creación de 287 empregos para mulleres.

Procesos de selección sen discriminación por sexo

Ser muller non garante que se acceda de forma máis fácil que un home a un posto de traballo nun sector tradicionalmente feminino. De feito, na actualidade, os procesos de selección fanse sen discriminación por sexo tanto en consultoras e empresas de selección de persoal, como nos portais de emprego de Internet. É o caso do portal Infojobs, que para evitar a discriminación por cuestión de sexo, o candidato que se inscribe nunha oferta de traballo non dispón dun campo no que indicar se é home ou muller.

Da mesma forma, cando unha empresa publica unha oferta de emprego, non pode impor a preferencia dun home ou dunha muller para o posto, senón que debe deixar que se inscriban candidatos de calquera sexo. Neste sentido, xa non existen profesións propias para homes e para mulleres e debe ofrecerse a igualdade de oportunidades, excepto nos traballos que se caracterizan pola súa dureza ou por precisar dunha determinada forma física. En profesións que, ata hai uns anos, eran típicas de homes, como algunhas enxeñarías, a mecánica, o transporte, a condución de vehículos pesados, etc., as mulleres han ido gañando presenza e, a medida que han ido adquirindo formación, incorporáronse a eses empregos.