Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Economía doméstica

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Os autónomos xa poden cobrar o paro

Desde o 6 de novembro pódese pedir prestación por desemprego, que se recibirá durante un máximo de 12 meses

A lei 32/2010, de 5 de agosto, que establece por primeira vez un sistema de protección por cesamento de actividade para os traballadores autónomos, supón un paso na equiparación destes cos empregados por conta allea. É unha antiga reivindicación de todas as organizacións e asociacións destes profesionais que xa se fixo realidade. A duración da prestación variará en función dos períodos de cotización realizados nos 48 meses anteriores ao cesamento de actividade. Deles, polo menos 12 deben ser continuados e inmediatamente anteriores á inactividade.

Requisitos para solicitar a prestación

Os autónomos que cesen a súa actividade e soliciten o seu dereito ao cobro do desemprego deberán requirilo á súa Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, os organismos responsables de xestionar estas prestacións. A duración das mesmas varía en función dos períodos de cotización realizados nos 48 meses anteriores ao paro (polo menos 12 deben ser continuados). Cobrarán a prestación durante o máximo de 12 meses quen cotizasen máis de 48 meses, mentres que o prazo reducirase a oito para quen teñan un período de cotización de entre 43 e 47 meses. Baixará ata os dous para quen cotizasen entre 12 e 17 meses.

No entanto, establécense melloras nos prazos de percepción da prestación para os traballadores autónomos que cumprisen 60 anos, ata a idade en que poidan causar dereito á pensión de xubilación.

O prazo de cobro redúcese a oito meses para quen cotizasen entre 43 e 47 meses

Para poder solicitar a prestación, o cesamento de actividade debe ser total. Ademais, débense cumprir outros requisitos:

 • Estar afiliado e en situación de alta: débense ter cubertas as continxencias profesionais no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, no seu caso.

 • Ter cuberto o período mínimo de cotización: segundo a lei, o período mínimo de cotización por cesamento de actividade é de 12 meses.

 • Atoparse en situación legal de cesamento de actividade: estar dispoñible para a reincorporación ao mercado de traballo a través das actividades formativas, de orientación profesional e de promoción da actividade emprendedora ás que poida convocarlle o Servizo Público de Emprego da correspondente comunidade autónoma ou, no seu caso, o Instituto Social da Mariña.

 • Non cumprir a idade ordinaria para ter dereito á pensión contributiva de xubilación, salvo que o traballador autónomo non tivese acreditado o período de cotización requirido para iso.

 • Acharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social: no entanto, se na data do cesamento de actividade non se cumprise con este requisito pero tivésese cuberto o período mínimo de cotización para ter dereito á protección, poderanse ingresar as cotas pendentes nun prazo improrrogable de 30 días naturais ou nos termos que estableza a lei.

Como acreditar o cesamento da actividade

A lei non contempla a quen cesan ou interrompen de maneira voluntaria a súa actividade

Non todas as situacións por cesamento de actividade en que estea un autónomo danlle dereito a cobrar a prestación por desemprego. A lei non contempla a quen cesan ou interrompen de maneira voluntaria a súa actividade, nin aos traballadores autónomos economicamente dependentes que, tras cesar na súa relación co cliente e percibir a prestación por cesamento de actividade, volvan contratar co mesmo cliente nun prazo dun ano, a contar desde o momento en que se extinguiu a prestación. Se o fan, deberán reintegrar a prestación percibida.

Con todo, si contempla a todos os traballadores autónomos que cesen no exercicio da súa actividade polos seguintes motivos, a condición de que o acrediten de forma conveniente:

 • Por motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos determinantes. Para iso, o traballador debe xustificar a nula viabilidade do seu negocio e concorrer algún dos seguintes motivos, como ter unhas perdas derivadas do exercicio da súa actividade, nun ano completo, superiores ao 30% dos ingresos ou superiores ao 20% en dous anos consecutivos e completos. En ningún caso o primeiro ano de inicio da actividade computará a estes efectos. Entre outros motivos, estaría o feito de ter débedas recoñecidas polos órganos xudiciais que comporten, polo menos, o 40% dos ingresos da actividade do traballador autónomo correspondentes ao exercicio económico anterior.

  Para acreditar estes motivos, será necesario que o solicitante, mediante unha declaración xurada, entregue os documentos de carácter contable, profesional, fiscal, administrativo ou xudicial e deixe constancia da data na que ocorreron estes motivos.

 • Por forza maior (incendio, catástrofe, etc.). A forza maior, mediante declaración expedida polos órganos xestores onde se sitúe o negocio ou a industria afectados polo acontecemento causante de forza maior. A ela debe acompañar unha declaración xurada do solicitante do cesamento temporal ou definitivo da mencionada actividade. Na mesma farase constar, ademais, a data en que se rexistrou.

 • Por perda da licenza administrativa. O autónomo poderá expor este motivo de cesamento de actividade sempre que esta licenza constitúa un requisito para o exercicio da actividade económica ou profesional. Non debe estar motivada por incumprimentos contractuais ou pola comisión de infraccións, faltas administrativas ou delitos imputables ao autónomo.

 • Por violencia de xénero. A traballadora autónoma deberá presentar unha declaración escrita na que fará constar que cesou ou interrompeu a súa actividade económica ou profesional por este motivo. Debe achegar a orde de protección ou, na súa falta, o informe do Ministerio Fiscal que indique que hai indicios sobre a condición de vítima de violencia de xénero.

  De tratarse dunha traballadora autónoma economicamente dependente, a declaración pode substituírse pola comunicación escrita do cliente do que dependa, na que se fará constar o cesamento ou a interrupción da actividade. Tanto a declaración como a comunicación teñen que ter a data a partir da cal tiveron lugar.

 • Por divorcio ou acordo de separación matrimonial. Debe achegarse a correspondente resolución xudicial, nos supostos en que o autónomo divorciado exercese funcións de axuda familiar no negocio do seu ex cónxuxe ou da persoa da que se separou.

Finalización de contrato

Os traballadores autónomos economicamente dependentes poderán solicitar prestación de desemprego por cesamento de actividade ante a extinción do contrato subscrito co cliente do que dependan. Isto será posible cando se dea algún dos seguintes supostos:

 • A terminación da duración convida no contrato ou conclusión da obra ou servizo. Deberá comunicalo ante o rexistro correspondente do Servizo Público de Emprego coa documentación que así o xustifique.

 • O incumprimento contractual grave do cliente, acreditado. Deberá comunicalo nun escrito no que conste a data a partir da cal tivo lugar o cesamento de actividade, xa fóra mediante conciliación previa ou mediante resolución xudicial.

 • Unha causa xustificada do cliente, a través dunha comunicación escrita por parte deste nun prazo de 10 días desde que se xestiona o fin do traballo do autónomo. No escrito deberá constar o motivo alegado e a data a partir da cal é efectivo o cesamento. En caso de non haber comunicación por escrito, o traballador deberá pedir ao cliente que cumpra con este requisito. Se transcorren 10 días sen resposta, o autónomo poderá acudir ao órgano xestor e informar desta situación. Debe achegar copia da solicitude realizada ao cliente e pedir que se lle recoñeza o dereito á protección por cesamento de actividade.

 • Unha causa inxustificada, mediante comunicación expedida polo cliente nun prazo de 10 días desde o fin do traballo do autónomo. Deberá figurar a indemnización abonada e a data a partir da cal tivo lugar o cesamento, mediante a acta resultante da conciliación previa ou mediante resolución xudicial, con independencia de que o cliente recorra a mesma. Como no caso anterior, se non hai comunicación por escrito, o autónomo deberá pedir ao cliente este requisito e, se este non responde, poderá dirixirse ao órgano xestor para solicitar a protección por desemprego.

 • A morte, a incapacidade ou a xubilación do cliente, sempre que impida a continuación da actividade.

Cumprir os prazos

Para poder cobrar a prestación, o autónomo debe cumprir unha serie de prazos. O recoñecemento da situación legal de cesamento de actividade poderase solicitar ata o último día do mes seguinte ao que se rexistrou. No entanto, nas situacións legais de cesamento de actividade causadas por motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos, de forza maior, por violencia de xénero, por vontade do cliente fundada en causa xustificada e por morte, incapacidade e xubilación do cliente, o prazo comezará a computar a partir da data en que se fixo constar nos correspondentes documentos que acrediten a concorrencia das propias situacións.

Se o dereito solicítase fóra do prazo establecido pola lei, sempre que o traballador autónomo cumpra co resto de requisitos previstos, descontaranse do período de percepción os días que medien entre a data en que debería presentar a solicitude e a data en que a presentou.

CALCULAR A CANTIDADE QUE SE COBRARÁ

A base reguladora da prestación económica por cesamento de actividade será a media das bases polas que se cotizou durante os 12 meses continuados e inmediatamente anteriores á situación legal de cesamento.

A contía da prestación, durante todo o seu período de goce, determinarase ao aplicar á base reguladora o 70%. Esta cantidade, no entanto, está suxeita a uns máximos e uns mínimos que terán en conta o Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples, un índice utilizado en España para a concesión de axudas, bolsas, subvencións, etc.:

 • A contía máxima da prestación. Será do 175% do Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM) mensual, salvo cando o traballador autónomo teña un ou máis fillos ao seu cargo. En tal caso, a contía será do 200% ou do 225% deste indicador.

 • A contía mínima da prestación. Será do 107% ou do 80% do Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples, en función de que o traballador autónomo teña ou non fillos ao seu cargo.

Etiquetas:

autónomos paro-gl

RSS. Sigue informado

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións