Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os concellos poderán emitir débeda pública si alcanzan o déficit cero

Apróbase un Real Decreto polo que se outorga a Facenda a potestade de autorizar as emisións.
Por mediatrader 20 de Xullo de 2002

O Goberno aprobou onte un Real Decreto polo que se outorga a Facenda a potestade de autorizar ou non as emisións de débeda pública que fan os concellos, segundo se cumpren co equilibrio das súas contas anuais ou déficit cero, segundo marca a Lei de Estabilidade Orzamentaria. Trátase precisamente dun desenvolvemento regulamentario do que postula esa norma, que persegue controlar dalgunha maneira que o equilibrio das contas públicas do conxunto das administracións non se poña en risco polo endebedamento das corporacións locais.

Este é, precisamente, un dos obstáculos que algúns partidos políticos han posto para o desenvolvemento desa norma, por entender que tal disposición vulnera a autonomía financeira dos organismos autonómicos e municipais.

O feito é que o actual modelo de equilibrio orzamentario baséase nun déficit cero por parte das administracións territoriais e un pequeno desequilibrio do Estado, que se compensa coa consolidación de contas da Seguridade Social, que leva varios anos con superávit.

Se nese contexto, os concellos, as autonomías ou a amálgama de sociedades instrumentais que durante os últimos anos crearon non se adaptarán ao equilibrio por lei das súas contas, todo o cálculo do déficit cero podería perderse. É por iso que o decreto aprobado regula de forma exhaustiva as emisións de débeda que as corporacións locais poden realizar e as condicións baixo as que poden chegar a incorrer en déficit.

En concreto, existen dous modelos: o dos concellos que emiten débeda de forma esporádica, por algunha necesidade puntual, e o dos que a emiten de forma periódica, que teñen máis de 200.000 habitantes. En ambos os supostos, ademais do enorme paquete de medidas e xustificacións a ter en conta, deberase presentar en Facenda un plan para emendar ese endebedamento no prazo máis breve posible, que en ningún caso superará o catro anos e cuxo seguimento correrá a cargo do Ministerio de Facenda.

No caso dos concellos que emitan débeda de forma esporádica, deben presentar ante o Ministerio de Facenda unha relación completa da documentación e as operacións que afecten o risco financeiro da entidad local. Deberán entregar liquidacións dos orzamentos, balances e contas de resultados dos últimos exercicios; copia do orzamento aprobado do ano en curso e estado de execución orzamentaria, entre outros documentos.

O segundo procedemento para a autorización de débeda denomínase abreviado, é voluntario e aplícase ás entidades locais de máis de 200.000 habitantes que realicen emisións de débeda pública de forma periódica. Deben elaborar e cumprir un plan de endebedamento que ten que ser aprobado polo Ministerio de Facenda.