Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pagar o segundo prazo de Facenda

O segundo abono fiscal non ten interese nin recarga algún sempre que o primeiro pago cubra o 60% da débeda tributaria
Por Rosa M. López-Maroto 20 de Setembro de 2008
Img cola
Imagen: Fleeting Shadow

Imagen: Fleeting ShadowAqueles contribuíntes que decidisen no seu día fraccionar o pago da súa declaración ante a Axencia Tributaria dispoñen de mes e medio aínda para abonar o segundo prazo, ben a través de domiciliación bancaria, ben ingresando o importe na conta que ten habilitada para tal fin o máximo órgano fiscal español. Pero, á marxe de datas, o realmente importante para os intereses dos cidadáns é saber en que condicións pódese realizar o abono fiscal. Se a autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do contribuínte é positiva, é dicir, “sae a ingresar”, pódese pagar en dúas veces sen interese nin recarga algún, sempre que o primeiro pago cubra o 60% da débeda tributaria e fágase efectivo no preciso momento de presentar a declaración; o segundo abono fiscal deberá cubrir o 40% restante e pode formalizarse ata o día 5 de novembro do exercicio en que se efectuei a autoliquidación.

Tamén se permite que os contribuíntes poidan pagar mediante domiciliación bancaria nunha conta aberta ao seu nome nun banco, caixa de aforro ou cooperativa de crédito. É o caso daquelas persoas que presenten a declaración por Internet ou a través dos servizos de axuda prestados nas oficinas da AEAT (Axencia Tributaria) para a súa inmediata transmisión telemática, ou quen confirmen o borrador por medios telemáticos, telefónicos ou nas oficinas colaboradoras coa entidade tributaria. É importante lembrar que se se fracciona o pago en dous e se domicilian ambos os prazos, deberá usarse a mesma conta nas dúas ocasións; sempre se remitirá un xustificante da operación realizada.

Se o pago se fracciona e se domicilian ambos os prazos, deberá usarse a mesma conta nas dúas ocasións

Moitos contribuíntes recorren ao adiamento da débeda, pero cales son aprazables? O son todas as débedas tributarias e demais de dereito público cuxa titularidade corresponda á Facenda Pública, fóra das que se deban de ingresar mediante efectos timbrados e as derivadas daquelas cantidades que debían ser retidas a terceiros a conta do IRPF ou do Imposto sobre Sociedades. Con todo, tamén son aprazables este tipo de débedas, no caso de que a esixencia do pago puidese comprometer a capacidade produtiva, o nivel de emprego da actividade económica ou puidese supor graves quebrantos para os intereses da Facenda Pública.

Para poder aprazar o pago débese facer unha solicitude formal que se instrumentaliza a través dun escrito dirixido á Administración Tributaria correspondente no que se fará constar o domicilio fiscal do solicitante. Tamén é posible facelo por medio de presentación telemática, se se dispón de certificado de usuario, no que se incluirán os datos identificativos do contribuínte, da débeda que se desexa aprazar, e demais condicións do adiamento ou fraccionamento que se solicita.

Outros impostos do último trimestre

O calendario fiscal do último trimestre do ano sinala outras datas nas cales os contribuíntes teñen que abonar o pago doutros tributos. É o caso do imposto da renda e sociedades, que ten como límite o 20 de outubro deste ano. Está destinado para retencións e ingresos a conta de rendementos de traballo, actividades económicas, premios e determinadas imputacións de renda, ganancias de transmisións ou reembolsos de accións e participacións das institucións de investimento colectivo ou de aproveitamentos forestais de veciños en montes públicos e rendas de arrendamento de inmobles urbanos e capital mobiliario.

Doutra banda, e polo que respecta ao Imposto sobre Actividades Económicas (Modelo 840), os contribuíntes afectados polo abono desta taxa deben tamén lembrar as datas en que deben efectuar as declaracións de alta, variación e baixa, e que son as seguintes:

  • Declaración de alta:

    Un mes desde o inicio da actividade. É aplicable aos suxeitos pasivos que viñesen aplicando algunha das exencións establecidas no imposto e deixen de cumprir as condicións esixidas para a súa aplicación, e que se realizará durante o mes de decembro anterior ao ano no que o suxeito pasivo resulte obrigado.

  • Declaración de variación:

    Un mes desde a data na que se produciu a circunstancia que motivou a variación.

  • Declaración de baixa:

    Un mes desde a data na que se produciu o cesamento. Para os suxeitos pasivos do tributo que accedan á aplicación dalgunha das exencións establecidas nel, aplícase durante o mes de decembro anterior ao ano no que o suxeito pasivo quede exonerado de tributar por este imposto.

CRÉDITOS ESPECÍFICOS

Para axudar aos contribuíntes que teñen problemas para abonar a súa débeda a Facenda, algunhas entidades financeiras han decidido crear créditos específicos para facer máis fácil a realización deste pago. Aínda que non é unha oferta moi estendida no panorama bancario nacional, pode cubrir as necesidades destas persoas para facer fronte coa súa obrigación tributaria. Caixa Burgos, por exemplo, dispón do “Crédito Impostos” cuxa finalidade é o financiamento para o pago do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, e cuxa contía máxima é ata o importe da cota da declaración deste imposto que resulte a pagar e que se pode amortizar nun prazo máximo de 12 meses a través de cotas periódicas constantes.

Outra das propostas provén de Caixa España, que elaborou unha dobre modalidade de financiamento do IRPF. Por unha banda, a través do “Anticipo Devolución”, que adianta unha cantidade máxima de ata o 80% do importe a devolver, cun límite de 9.000 euros, e un prazo máximo que alcanza o oito meses. O “Pago Impostos”, pola súa banda, financia o abono deste imposto por un importe máximo de ata o cento por cento do total que se ha de pagar -cun límite de 18.000 euros-, e cun prazo máximo que se amplía ata os 12 meses nos que a amortización e a liquidación realízanse por medio de cotas mensuais iguais.