Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pagas dun traballador

O número de pagas varía en función das características do contrato e o convenio ao que se acolla
Por Pablo Pico Rada 15 de Outubro de 2011
Img prestamos

En España, o máis habitual é que os empregados por conta allea reciban 12 ou 14 pagas anuais, aínda que tamén hai empresas que abonan 15, 16 ou mesmo 24 pagos ao ano. O número de pagas que percibe un empregado varía e faino en función das características do contrato e o convenio ao que se acolla. Agora ben, o feito de cobrar máis ou menos pagas non interfere na cantidade final percibida, e o total ha de cotejarse en termos de salario bruto anual.

12 pagas máis dous extras

A lexislación establece que o mínimo a percibir por un empregado é de 12 pagas, unha por cada mes traballado. A elas hai que sumar as dúas pagas extraordinarias, unha fixa de Nadal, que se deveña de xullo a decembro, e outra no mes que se fixe por convenio colectivo ou por acordo entre o empresario e os representantes legais dos traballadores.

O feito de percibir só 12 mensualidades débese a que as dúas pagas extra son prorrateadas no salario, ao tratarse dunha parte máis do salario anual. En moitas ocasións, e segundo o convenio, as compañías non ofrecen a posibilidade de seleccionar o número de pagas, pero noutras tantas, o traballador pode elixir como prefire recibilo.

A lexislación establece un mínimo de 12 mensualidades, pero non contempla un máximo anual

No momento de asinar o contrato, o traballador debe ter moi claro se as cantidades que vai percibir cada mes inclúen as dúas pagas extra prorrateadas ou non, xa sexa segundo o convenio ou de acordo ao contrato individual convido.

Como se determina o número de pagas

As actividades de todos os asalariados están reguladas polo Estatuto dos Traballadores, que no seu artigo 31 recolle o dereito a percibir o cobro das pagas extra. Estas gratificaciones extraordinarias forman parte do total de soldo percibido polo traballador segundo o contrato acordado. Algunhas empresas, ademais das dúas extras de decembro e de xullo, entregan outras gratificaciones semestrais, ou de beneficios, case sempre en marzo.

A lexislación sobre o número de pagas establece ese mínimo citado de 12 mensualidades, pero non contempla un máximo anual. É o convenio colectivo vixente o que determina a súa cantidade, ou ben un acordo alcanzado entre o empresario e o traballador no momentoda firma do contrato. É neste tipo de situacións, ou ante a ausencia de especificacións concretas nun convenio, cando os empregados poden decidir como recibir a súa remuneración.

Poden cobrar o soldo completo equivalente a cada mes -prorratear unha porcentaxe da paga na nómina mensual-, ou ben percibir esa parte do salario en dúas pagas extra.

Que convén máis, 12 ou 14 pagas?

O número de pagas non inflúe no total que se percibe a final de ano, na cantidade bruta anual acordada.

O número de pagas non inflúe no total que se percibe a final de ano

  • 12 pagas: desde un punto de vista financeiro, se se pagan aparte as extras, o empresario retén unha parte do soldo do traballador durante ese seis meses.

    Ademais, a soa existencia da inflación nese período fará que o soldo retido perda valor. Ao tratarse de cantidades pequenas -se se toma como referencia a media salarial española- a perda de capacidade adquisitiva é escasa, pero tamén hai que ter en conta o custo de oportunidade de non dispor dese diñeiro ata seis meses despois.

  • 14 pagas: os argumentos en favor deste sistema céntranse nunha maior posibilidade de aforro. Esas gratificaciones concretas permiten facer fronte mellor aos gastos inherentes á época estival e o Nadal sen ter que recorrer ao endebedamento por unha mala planificación.

    En termos financeiros, se a frecuencia de cobro é moi alta, mesmo por día, os intereses serían maiores ao ter unha parte do soldo remunerando de maneira constante. Pero a cantidade sería moi pequena, e os intereses menores.

    Ademais, habería que considerar a liquidez extra deses dous meses e o valor subxectivo dunha paga dobre.

Por que a extra é maior que a mensualidade

Facenda aplica as retencións no número de pagas que teña o traballador, mentres que a Seguridade Social faino en 12.

Esta menor retención explica o feito de que a paga extraordinaria poida ser maior que o soldo mensual. Pero a retención faise sobre o salario bruto total.