Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Parados de longa duración, que saídas teñen?

As persoas que leven desempregadas máis dun ano poden apurar as súas opcións a través de ofertas de traballo, plans de formación, prestacións e programas de axuda laboral
Por José Ignacio Recio 8 de Maio de 2014
Img preocupado hd
Imagen: ramzi hashisho

Parado de longa duración é a persoa inscrita como demandante de emprego, de forma ininterrompida, durante un período superior a un ano. Estes desempregados son os principais damnificados da crise económica, xa que lles custa máis volver atopar un traballo tras estar afastados durante varios meses, ou mesmo anos, do mundo laboral, tal e como constatan os últimos datos sobre desemprego. E non hai perspectivas moi halagüeñas porque, segundo a Enquisa de Poboación Activa (EPA) do primeiro trimestre de 2014, o número de parados de longa duración segue aumentando, ao incrementarse neste período en 9.900 persoas que perderon o seu traballo hai un ano. Nesta difícil situación que poden facer estas persoas?, que axudas teñen? ou poden beneficiarse dalgúns contratos? Ao longo deste artigo sinálanse algunhas solucións e con que axudas poden contar.

Os desempregados de longa duración dispoñen de varias canles para paliar a súa situación. A solución pasa, sobre todo, por ofertas de traballo, plans de formación para a súa reinserción laboral, prestacións e programas de axuda laboral.

1. Ofertas de emprego

Aínda que non hai ningún tipo de contrato destinado especificamente a estas persoas, si se conta cunha iniciativa para incentivar a súa volta ao mundo laboral, como a presentada a través da reforma laboral: as empresas terán unha bonificación na cota da Seguridade Social de ata 4.500 euros, se contratan a maiores de 45 anos que leven 12 dos últimos 18 meses en paro. A esta subvención sumaranse 1.300 euros anuais ata tres anos, e 1.500, se é muller en sectores sen presenza feminina.

2. Axudas extraordinarias

Os parados que non teñan a oportunidade de obter un traballo nos próximos meses, e esgotar as prestacións e os subsidios por desemprego, non terán máis remedio que recorrer ás axudas extraordinarias, que están representadas pola Renda Activa de Inserción e o “Plan Prepara”.

Quen esgotasen as prestacións e os subsidios por desemprego non terán máis remedio que recorrer ás axudas extraordinarias

  • A primeira está destinada para parados de longa duración, que sexan maiores de 45 anos. Cobrarán o 80% do indicador público de renda de efectos múltiples, que durante este ano equivale a 426 euros ao mes, e poden acceder a esta cantidade durante 11 meses como máximo, solicitándose ata tres veces.

    Quen desexen formalizar esta axuda social, ademais de ser maiores de 45 anos, deberán esgotar antes unha prestación contributiva ou subsidio por desemprego e estar inscritos de forma ininterrompida na oficina de emprego como demandantes de emprego durante 12 ou máis meses, entre os principais requisitos.

  • O “Plan Prepara”, pola súa banda, está vixente mentres o paro non baixe do 20%. É unha axuda extraordinaria que se concede durante seis meses improrrogables, a cambio do compromiso da persoa parada de recibir formación, e está aberta a todos os segmentos sociais, non só aos maiores de 45 anos.

    Con todo, os requisitos para recibir esta axuda se han ido endurecendo de maneira progresiva. Concédese unha subvención de 2.400 ou 2.700 euros por desempregado, que se cobra en seis pagas de 400 ou 450 euros mensuais, e sen a posibilidade de prórrogas. Tamén neste caso figura como requisito ser parado de longa duración e estar inscrito como demandante de emprego polo menos 12 dos últimos 18 meses e ter carencia de rendas, aínda que, pola contra, esixirase que o solicitante acredite buscar traballo de forma activa durante polo menos 30 días desde a perda doutras prestacións ao longo do prazo de solicitude.

3. Subsidios por desemprego

Outra das posibilidades ás que poden acollerse estas persoas é aos subsidios por desemprego, e a través da “axuda familiar”, disporán de 426 euros ao mes. Os seus beneficiarios serán os parados que carecen de rendas, con responsabilidades familiares e que esgotasen a prestación por desemprego, ou ben non poden cobrala porque teñen cotizacións superiores a tres meses, pero non chegan ao ano necesario.

Para os maiores de 55 anos hai outra axuda de similares características e de idéntica contía, que o traballador recibirá ata alcanzar a idade de xubilación. A diferenza doutros modelos, leste é o único dos subsidios nos que ao mesmo tempo se segue cotizando por xubilación. No entanto, as esixencias endurécense, e ás propias dos seus destinatarios, únenselles, entre outras: estar inscrito como demandante de emprego e non rexeitar oferta de traballo nin cursos de formación; non dispor de rendas de calquera natureza superiores ao 75% do Salario Mínimo Interprofesional (483,98 euros ao mes); e cotizar por desemprego un mínimo de seis anos ao longo da súa vida laboral.

Programas de inserción laboral

Quen se atope en situación de paro de longa duración e non poida acceder ás axudas estatais, poderá acudir a algún dos “Programas de inserción laboral” cos que contan algunhas comunidades autónomas, como a de Madrid ou o País Vasco. Os seus destinatarios son desempregados de longa duración que esgotasen as prestacións, e os citados programas configúranse como unha medida de emprego e formación, pero de carácter temporal.

Durante a súa participación, o parado recibirá:

  • Experiencia profesional na obra ou servizo mediante a subscrición dun contrato de traballo a xornada completa de polo menos seis meses de duración.
  • Formación impartida en modalidade presencial ou en teleformación.
  • Orientación profesional para a procura activa de emprego e, no seu caso, para o desenvolvemento dunha iniciativa emprendedora, a través da Oficina de Emprego, durante o mes posterior á finalización do contrato.

Poderán participar nos proxectos os demandantes de traballo inscritos nas oficinas de emprego de cada comunidade autónoma, sempre que esgotasen tanto as prestacións por desemprego de nivel contributivo, como os subsidios por desemprego de nivel asistencial, así como a Renda Activa de Inserción.