Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pasos legais para montar unha tenda en Internet

Abrir un negocio na Rede é fácil, pero convén coñecer antes os requirimentos legais e fiscais necesarios para montalo
Por Carlos Astorelli 27 de Decembro de 2012
Img hombre onlinelistado
Imagen: wgreller

Hoxe todo pode comprarse e venderse a través de Internet: desde servizos diversos ata produtos tanxibles. Xa sexa a través dun blogue, mediante a contrataciónn dun hosting (pór un sitio web nun servidor da Rede para que poida ser vista en calquera lugar do mundo con acceso a Internet) ou co deseño dunha páxina desde cero, a rede de redes ofrece unha oportunidade de negocio que require baixo investimento, reducidos custos de funcionamento e é compatible con outras actividades. Pero, a pesar da relativa facilidade que implica montar un negocio en liña, unha empresa deste tipo non está exenta de requirimentos que haberá que observar para que o éxito non se vexa deslucido por incumprir a lei e as obrigacións fiscais. A continuación descríbese paso a paso como crear un negocio en Internet.

Pasos comúns para montar un negocio

Montar unha tenda en Internet implica dispor unha arquitectura de venda virtual que substitúa ao ladrillo e á tanxibilidade dos escaparates para ofrecer e comercializar bens. Para isto, a Rede ofrece múltiples ferramentas, blogues e tutoriales que poden facilitar o inicio da empresa. Esta arquitectura deberá contar, como mínimo, cun produto, unha páxina web, un medio de pago seguro e un plan de mercadotecnia para darse a coñecer tanto no mundo real como no virtual.

Ao montar un negocio por Internet hai que asumir unha identidade xurídica, responsabilidades fiscais e legais

Pero máis aló de que mesmo cun coñecemento rudimentario das tecnoloxías da información (Tics), sexa posible deseñar un blogue ou abrir unha conta PayPal para unha tenda virtual, a intangibiliad do comercio dixital non comprende o plano legal. Desde o punto de vista da lei, comerciar de maneira electrónica equivale a asumir unha identidade xurídica, responsabilidades fiscais e unha serie de obrigacións relacionadas co dereito propio da sociedade da información e o comercio electrónico.

 1. Crear unha empresa ou darse de alta como autónomo (RETA)

  Pódese crear unha sociedade de feito ou unha sociedade anónima para abrir unha tenda virtual, aínda que o máis común é darse de alta como autónomo, xa que na maioría dos casos trátase de negocios unipersonales. No entanto, hai xurisprudencia e doutrina que entende que se os rendementos do administrador dunha tenda en liña son menores que o Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual, non cumpriría co requisito de habitualidad necesario para dar alta no RETA.

  Isto implica que podería exercer de maneira legal a súa actividade de venda en tenda en liña, cumprindo coas obrigacións fiscais e outras que se detallan a continuación. Iso si, haberá que saber que se a Seguridade Social comproba a situación e entende que debese existir o alta, poderá reclamar o debido desde a apertura da tenda.

 2. Alta na Seguridade Social

  Despréndese da obrigación anterior, xa que a lei española di que toda persoa que realice de maneira habitual, persoal e directa, algunha actividade económica lucrativa (comercial, industrial ou profesional), deberá de darse de alta no Réxime Especial de Autónomos da Seguridade Social.

 3. Obrigacións fiscais

  Alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE), declaración censal, declaración previa de inicio de actividade e IVE. Como inscrito no RETA, débese pagar o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

Obrigacións específicas para abrir un negocio en Internet

Ata aquí, os requisitos mencionados son comúns para toda actividade comercial. Pero tamén hai que cumprimentar os pasos correspondentes ás obrigacións específicas do comercio electrónico:

 1. Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico en España (LSSICE)

  Está en vigor desde o ano 2002 e vai dirixida aos propietarios de sitios web ou tendas virtuais, a quen obriga a cumprir cunha serie de requisitos específicos. Determina a publicación dunha serie de datos e información, para a protección dos clientes: nome ou denominación social, domicilio social da empresa, dirección de correo electrónico, número de identificación fiscal, datos de inscrición no rexistro mercantil ou profesional, códigos de condutas aos que se adhire a empresa e o seu acceso.

  Ademais, a LSSICE prohibe enviar correos electrónicos publicitarios non solicitados ou consentidos (spam) e obriga a facilitar ao cliente información detallada sobre o proceso de contratación electrónica mediante o cal se adquire o ben vendido.

 2. Lei Orgánica de Protección de datos de Carácter Persoal (LOPD)

  Obriga a todas as empresas, profesionais, etc., que dispoñan de arquivos de carácter persoal, a darse de alta ante a Axencia de Protección de Datos. Isto incumbe ás tendas virtuais en tanto que utilizan o pago electrónico, ademais de sistemas de rexistro en liña, etc.

  Establece auditorías periódicas, redacción dun documento de seguridade para os datos persoais, e dos contratos, formularios e cláusulas necesarias para a recollida de datos.

 3. Lei de condicións xerais de contratación

  En virtude desta lei, hai que que inscribir no rexistro correspondente os contratos e as condicións xerais vixentes para a tenda.

 4. Lei de ordenación do comercio comerciante polo miúdo

  Regula as vendas a distancia, sen presenza física simultánea entre ambas as partes. Refírese a os prazos de execución das transaccións e pagos, ao dereito a desistir da operación e regula os pagos con cartón de crédito.