Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pasos para pagar unha multa a Facenda

En numerosas sancións, se non se recorre a liquidación provisional, aplícase unha redución do 30%, e se se abona a multa en prazo, hai unha rebaixa adicional dun 25%
Por Ana Palomo Trigo 21 de Febreiro de 2013
Img euros
Imagen: Shutter-muse

Unha infracción de tráfico, non atender a unha notificación ou requirimento, liquidar fóra de prazo un imposto ou inscribir un dato erróneo na Declaración do IRPF son situacións comúns entre os contribuíntes, que levan o pago de multas a Facenda, que serán máis ou menos cuantiosas, en función da gravidade da falta. Desde o comezo da crise, as débedas dos cidadáns coa Administración han ido en aumento e as sancións minguan aínda máis os petos dos contribuíntes. Por iso, como se indica na seguinte reportaxe, convén ter presentes os pasos que hai que percorrer para abonar unha multa a Facenda e evitar un posible embargo.

Sancións tributarias

Evitar a fraude fiscal é un dos obxectivos primordiais que se marcou a Axencia Tributaria desde que entrou en vigor a Lei Antifraude (Lei 7/2012, de 29 de outubro, de Prevención e Loita contra a Fraude). Para iso, prevé multas e sancións, tipificadas na Lei Xeral Tributaria, para todos os contribuíntes que non fagan a súa declaración do IRPF, aos que non a presenten en prazo (segundo estipúlase no artigo 27 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria) e, mesmo, a quen a enchan de forma incorrecta. Así mesmo, unha sanción de tráfico, non liquidar un imposto ou taxa a tempo (como o IBI ou o IAE) ou non atender un requirimento ou unha notificación que chega ao domicilio poden traer consigo gravosas multas de Facenda.

Atrasarse no abono dunha sanción pode motivar a aplicación de recargas executivas

O prazo de prescrición para impor sancións tributarias é de catro anos e cóntase desde o momento en que se cometeron as correspondentes infraccións. Con todo, entre as novas medidas antifraude, hai que apuntar que os incrementos de patrimonio non declarados, que sexan descubertos polos inspectores de Facenda, impútanse ao último período impositivo de entre o non prescritos. A Axencia Tributaria considera que estes incrementos de patrimonio non declarados producíronse, a efectos de tributación e sanción fiscal, catro anos antes, aínda que o contribuínte poida demostrar que tiñan unha antigüidade superior. Por iso, convén ter en conta certas consideracións á hora de abonar ao fisco unha sanción.

Como se abona unha multa a Facenda

 1. Esclarecer o motivo da sanción

  O envío por parte da Axencia Tributaria da notificación dunha sanción pode supor unha desagradable sorpresa para o contribuínte. O máis apropiado é personarse, con toda a documentación que se posúa sobre o asunto, na Delegación de Facenda da localidade de que se trate, co obxecto de coñecer cal é o motivo da multa e onde se atopa o fallo cometido.

  Como medida preventiva, é esencial ter presentes as datas de vencemento de pagos, xa que un atraso no abono dun imposto ou unha falta de pagamento poden motivar que a Administración proceda á aplicación de recargas executivas ou, mesmo, o embargo dos bens do contribuínte ata satisfacer por completo a débeda.

  Se non se logra entender o motivo da sanción, o contribuínte pode solicitar unha xustificación na mesma delegación. Aínda así, se as explicacións que lle dan non lle satisfán ou non son do todo claras, o máis conveniente é que o cidadán acuda a unha xestoría ou asesoría especializada en xestións tributarias, onde lle ofrecerán a solución máis adecuada en cada caso.

 2. Tipos de sanción

  Segundo a súa importancia, hai tres tipos de sanción:

  • Leves: nestas infraccións o importe non ingresado é inferior a 3.000 euros ou, sendo superior a esta cantidade, non hai ocultación de datos. Consisten nunha multa equivalente ao 50% da cantidade que se deixou de pagar a Facenda.

  • Graves: prodúcense cando a contía non ingresada supera os 3.000 euros e hai ocultación de datos. Neste caso, o contribuínte deberá pagar unha sanción de entre o 50% e o 100% da cantidade que deixou de abonar ao fisco.

  • Moi graves: cométense cando se incorreu en fraude (falsear facturas, levar unha dobre contabilidade, etc.), polo que hai que pagar unha multa de entre o 100% e o 150%, ademais do importe que se tería que abonar.

  O artigo 190 da Lei Xeral Tributaria determina que as sancións tributarias extínguense polo pago ou cumprimento, pola prescrición do dereito para esixir o seu pago, por compensación, por condonación e polo falecemento de todos os obrigados a satisfacelas.

 3. Redución do importe da multa

  Nalgúns tipos de sancións, como as debidas a certas infraccións de tráfico, o contribuínte pode beneficiarse dunha redución no importe. Esta rebaixa, a miúdo, aplícase cando o pago da multa realízase de forma inmediata e implica a renuncia a formular alegacións. De feito, o procedemento abreviado da Lei de Seguridade Viaria permite que o infractor abone unha multa cunha redución do 50% do importe, no prazo de quince días naturais, contados a partir do seguinte á recepción da notificación. Así, o día que se realice o pago da multa termínase o procedemento.

  Por outra banda, na maioría das sancións, se o contribuínte non recorre a liquidación provisional que lle envía a Axencia Tributaria, pódese aplicar unha redución do 30% no importe da multa.

  Ademais, se tampouco se reclama a sanción e ingrésase a súa contía no prazo que se indica na notificación, pódese conseguir unha redución adicional do 25%.

 4. Tramitación da sanción

  Cando Facenda enviou ao contribuínte a liquidación provisional e a notificación da proposta de liquidación e non se fan alegacións, ou estas desestímanse, a Administración notifica a sanción definitiva.

  Se, unha vez enviada, non se paga nin se recorre, a Administración Tributaria pode esixir a sanción íntegra, máis os intereses de demora e unha recarga de ata o 20%.

 5. Adiamento do pago da multa

  Se no momento de abonar o importe da sanción non se dispón de diñeiro, cabe a posibilidade de aprazar os pagos. Para iso, hai que acreditar que a situación financeira impide, de forma transitoria, efectuar o abono nos períodos establecidos, acompañada dunha orde de domiciliación bancaria e do compromiso expreso da entidade de crédito de formalizar un aval solidario ou certificado de seguro de caución, salvo para as débedas de importe inferior a 5.000 euros.

  Nestes casos, pódese solicitar un adiamento, sen perder o dereito a gozar da redución do 25% (a rebaixa do 30% non se perde mentres non se recorra a liquidación), sempre que se cumpra cunha serie de requisitos:

  • O contribuínte ha de pedir a demora antes de que finalice o tempo voluntario de ingreso que se indica na notificación.

  • Unha vez concedido, debe cumprir con todos os prazos de pago.

  • Ten que achegar como garantía de pago un aval ou un seguro de caución. Se non presenta estas garantías, non terá dereito a redución.

  Aínda que a débeda pola sanción non supere os 18.000 euros e póidase solicitar o adiamento do pago sen ofrecer garantías, é conveniente presentalas. Doutro xeito, Facenda aceptará o atraso, pero non aplica a redución do 25%.

 6. Como se abona a sanción

  • A multa ten que facerse efectiva nos órganos de recadación da Administración, ou a través das entidades financeiras, dentro dos 15 días hábiles seguintes á data de facerse firme, o que constitúe o pago da sanción en período voluntario.

  • Vencido o prazo sen satisfacerse a multa, a súa cobro levará a cabo en período executivo, a través do procedemento de prema, cunha recarga do 20%, máis gastos e intereses legais. Este procedemento iníciase mediante a notificación dunha providencia de prema que é, segundo recóllese no artigo 70 do Regulamento Xeral de Recadación, o acto da Administración que ordena a execución contra o patrimonio do debedor.

  • Se, unha vez finalizado o tempo estipulado na providencia de prema, o contribuínte non abona a súa débeda tributaria, dítase unha providencia de embargo dos seus bens para proceder ao cobro das cantidades que debe, máis os intereses e, no seu caso, as costas do procedemento de prema ocasionadas.

  O pago das sancións pode realizarse nas caixas dos organismos competentes, nas entidades financeiras que, no seu caso, presten o servizo de caixa, ou por vía telemática, cando estea previsto na normativa vixente (a Administración establece, no seu caso, as condicións para utilizar este medio de pago).

  O abono que se faga nas entidades de crédito que presten o servizo de caixa pode efectuarse mediante cheque, con cartón de crédito ou débito, a través de transferencia bancaria ou mediante domiciliación bancaria.

  En calquera caso, ao realizar o pago da sanción a través dunha entidade de crédito, o debedor ten que recibir un xustificante de ingreso que lle liberará, desde a data que se consigne e polo importe que figure nel, quedando obrigada dita entidade fronte á Facenda pública desde ese momento e polo devandito importe.