Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pensión compensatoria, como lle afecta a crise?

Si a pensión compensatoria tras un fracaso matrimonial fixouse cando a economía do pagador eran máis favorable, pódese acudir aos tribunais paira cambiar a súa contía
Por Elena V. Izquierdo 18 de Maio de 2012
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

A generalización dos despedimentos, a diminución dos salarios, a escaseza de ingresos e as predicións de que a situación non vai mellorar da noite para a mañá afectan á maioría das familias que viron como empeorou o seu nivel de vida. E peor o pasan aqueles que, ademais de perder o seu emprego, teñen que pasar una pensión compensatoria á súa expareja tras unha separación ou un divorcio. Se a contía da prestación fixouse nun momento en que as súas circunstancias económicas eran máis favorables, o pagador pode acudir aos tribunais para que se modifique a cantidade que abona ao seu antigo cónxuxe.

Modificación da pensión compensatoria

Cando se alteren de modo substancial as circunstancias persoais e, sobre todo, económicas dun dos dous cónxuxes, poderase modificar a compensación que percibe o beneficiario.

Esta é una das situacións que fai que os xulgados se enchan de persoas que solicitan pagar ás súas exparejas una pensión compensatoria de menor contía. Máis de cinco millóns e medio de persoas están paradas, moitas delas xa non cobran prestacións por desemprego , e quen as perciben viron minguados os seus ingresos.

Para que se poida rebaixar a contía, é necesario que o pagador cumpra uns requisitos. A nova situación -o desemprego, a diminución nos seus recursos, a baixada de soldo- non pode darse por vontade do pagador. Ademais, o empobrecimiento debe ser notorio e duradeiro. O feito de que lle baixen o soldo un 5% probablemente non se teña en conta, como tampouco se valorará que permaneza no paro un mes.

As medidas definitivas e, por tanto, o importe da pensión compensatoria, pódense cambiar, ben de mutuo acordo ou solicitándoo mediante unha demanda xudicial. Cando os dous cónxuxes conveñan alteralas, será necesario levar a solicitude de modificación de medidas acompañada polo convenio regulador no que se establecen as variacións que se queren efectuar, para que o xuíz apróbeo.

Si non hai acordo, a persoa que abona a pensión debe solicitar a modificación das medidas mediante unha demanda. Correspóndelle ao pagador achegar todas as probas e documentos que demostren que as circunstancias cambiaron. Tamén debe indicar en que termos han de alterarse as medidas definitivas.

A demanda trasládase ao beneficiario da prestación para que poida contestala e, una vez que o fixo, celébrase una vista na que o xuíz tentará que se produza un achegamento entre as partes. Se isto non sucede, estudará a documentación e decidirá si modifica ou non as medidas.

Que é a pensión compensatoria

O cónxuxe ao que a separación ou o divorcio prodúzalle un desequilibrio económico en relación coa posición do outro, que implique un empeoramento na súa situación anterior no matrimonio, terá dereito a unha compensación. Así o establece o Código Civil español no seu artigo 97. Quen deixou o seu traballo paira dedicarse ás tarefas do fogar ou ao coidado dos fillos ou colaborou nas actividades profesionais do seu consorte podería reclamar despois o dereito a unha prestación económica.

A Lei dispón que os cónxuxes contribuirán ao sostemento das cargas do matrimonio. A falta de convenio, farano de modo proporcional aos seus respectivos recursos económicos. O traballo paira a casa será computado como contribución ás cargas e dará dereito a obter una compensación que o xuíz sinalará, a falta de acordo, á extinción do réxime de separación.

O traballo de casa compútase como contribución ás cargas do matrimonio e pode dar dereito a obter una compensación

Esta compensación poderá consistir nunha pensión temporal ou por tempo indefinido, ou nunha prestación única, segundo determínese no convenio regulador ou na sentenza. O beneficiario podería, por tanto, contar cunha pensión compensatoria por un número de anos, revisable despois, gozar desta prestación sen unha data límite prefijada ou recibir nun só pago a contía que se estableza.

Ademais, segundo sinala o artigo 99 do Código Civil, en calquera momento poderá convirse a substitución da pensión fixada xudicialmente pola constitución dunha renda vitalicia, o usufructo de determinados bens ou a entrega dun capital en bens ou en diñeiro. O cónxuxe cuxa situación sexa peor podería recibir, por exemplo, una vivenda en propiedade ou o uso e goce da mesma como compensación.

Como se establece

Cando se produce una separación matrimonial ou un divorcio, os cónxuxes poden chegar a un acordo e fixar un convenio regulador, que logo se validará nos tribunais, ou ben acudir á vía xudicial.

No convenio regulador, os membros da parella establecen a súa vontade de separarse ou divorciarse e fixan aspectos como a custodia dos fillos se os teñen, o réxime de visitas, a atribución do uso da vivenda familiar ou a contía da pensión compensatoria. Tamén se pode renunciar por escrito á percepción desta prestación.

Una vez asinado polos aínda cónxuxes o convenio regulador, preséntase ante o xuíz xunto coa demanda de separación ou divorcio. No caso de que o xuíz estime que non lesiona os dereitos de ningunha das partes, cita aos esposos para que ratifiquen tanto a demanda como o convenio e dita sentenza. Se se fixa una pensión compensatoria, o cónxuxe con máis poder adquisitivo terá que pasar ao outro a contía establecida polo xuíz, previamente fixada por eles.

Tamén é posible que os cónxuxes estean en desacordo desde o principio e acudan á vía xudicial para que os tribunais estimen se algún deles ten dereito a cobrar una pensión compensatoria.

Que ten en conta o xuíz

En España non hai un baremo fixo conforme ao cal os tribunais poidan establecer a contía da prestación que percibirá o beneficiario. Por tanto, o xuíz determina na súa sentenza o importe tendo en conta as seguintes circunstancias:

  • Os acordos aos que chegasen os cónxuxes.
  • A idade e o estado de saúde.
  • A cualificación profesional e as probabilidades de acceso a un emprego.
  • A dedicación pasada e futura á familia.
  • A colaboración co seu traballo nas actividades mercantís, industriais ou profesionais do outro cónxuxe.
  • A duración do matrimonio e da convivencia conxugal.
  • A perda eventual dun dereito de pensión.
  • O caudal e os medios económicos e as necesidades dun e outro cónxuxe.
  • Calquera outra circunstancia relevante.

Na resolución xudicial fixaranse as bases paira actualizar a pensión e as garantías paira a súa efectividade.

O xuíz ten en conta circunstancias como a idade, o estado de saúde ou a duración do matrimonio paira fixar a contía da pensión compensatoria

Por tanto, non terá a mesma pensión un cónxuxe sen apenas formación con grandes dificultades paira atopar un traballo que outro con máis posibilidades de obtelo. Se o pagador conta con moitos recursos económicos, pasará máis diñeiro que aquel que, en circunstancias similares, teña un soldo máis baixo. O mesmo ocorre si o matrimonio dura 15 meses, a contía sería en principio menos elevada que a que percibirá una persoa que permaneza casado 20 anos.

Separación de bens

Una das preguntas que xorde é, tras o divorcio, en que posición quedaría un cónxuxe cunha situación desfavorecida se casou en réxime de separación de bens. Cabería pensar que ao ser cada membro da parella propietario do seu parte, ao que menos gañou durante o matrimonio non lle correspondería una pensión compensatoria.

Pero o Tribunal Supremo ha ditaminado recentemente o contrario e dá a razón a unha muller que solicitaba esta prestación porque traballara durante anos como ama de casa. O alto tribunal estima que os labores domésticos son una maneira máis de contribuír ao levantamento do fogar e, por tanto, correspóndelle una pensión compensatoria.

Extinción

O dereito a percibir una pensión extínguese si cesa a causa que o motivou, se o beneficiario contrae matrimonio ou convive maritalmente con outra persoa.

O falecemento do pagador non conduce en por si á extinción do dereito ao cobro da prestación

Pero non está moi claro cando se considera que una persoa convive maritalmente con outra sen mediar matrimonio. Algunhas sentenzas, como a ditada pola Audiencia Provincial de Barcelona en maio de 2007, consideran que si se dá cando hai “una relación sentimental de parella con visos de certa estabilidade sen necesidade de convivir de forma permanente e menos na mesma vivenda”. É dicir, pode residir cada un no seu propio domicilio ou compartir a casa só uns días, pero si existen elementos de sentimento de exclusividade afectiva e estabilidade emocional con vocación de continuidade, pódese entender que hai convivencia marital e por tanto, o beneficiario podería perder a prestación.

E si falece o cónxuxe que paga a pensión? Este feito non conduce en por si á extinción do dereito ao cobro da prestación e o beneficiario, en principio, seguiría recibíndoa. Pero os herdeiros poderán solicitar ao xuíz que reduza a contía ou que suprima a prestación, si coa herdanza non se satisfán as necesidades da débeda ou si afectase aos seus dereitos na lexítima.

Consecuencias de non abonar a pensión

Se as circunstancias económicas dunha persoa empeoraron de forma notoria e resúltalle moi complicado abonar a pensión compensatoria á súa expareja, é mellor que tente modificar canto antes a contía que lle pasa, pero non é aconsellable deixar de pagarlle.

A Lei establece que si durante dous meses seguidos ou catro non consecutivos non abona a pensión, enfróntase a penas de prisión de tres meses a un ano, e ademais pode ser sancionado cunha multa de seis a 24 meses por abandono de familia. No entanto, no momento de ditar sentenza, adóitase diferenciar entre o feito de non querer pagar, incumprir reiteradamente as obrigacións e non poder facelo.

Para que o delito sexa perseguido, é necesario que antes a persoa agraviada ou o seu representante legal presenten una denuncia.