Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plans de pensións: a súa fiscalidade

Quen invistan o seu diñeiro nestes produtos obteñen un gran aforro fiscal na Declaración da Renda
Por Elena V. Izquierdo 28 de Xuño de 2011
Img jubilados
Imagen: Monica Arellano-Ongpin

O envellecemento da poboación nos países desenvolvidos é un feito. A esperanza de vida aumentou e o futuro dos sistemas públicos de pensións non está tan claro como hai uns anos. Co obxectivo de que os cidadáns poidan ter tras a súa xubilación unha prestación similar á que obtiñan mediante os seus salarios cando traballaban, incentívase o desenvolvemento dos plans de pensións privados como complemento aos que ofrece a Seguridade Social. Deste xeito, quen invistan o seu diñeiro neste tipo de produtos poden obter un gran aforro fiscal na Declaración da Renda e dispor dun capital ou unha renda cando cheguen á xubilación.

Achegas máximas

Os titulares dun plan de pensións poden facer cada ano unha achega máxima de ata 10.000 euros, que dá dereito a reducións na base impoñible xeneral. Esta cantidade ascende a 12.500 euros cando quen a realiza ten máis de 50 anos. Este é o límite conxunto que se establece para as contribucións realizadas aos plans de pensións, os de previsión asegurados, social empresarial, os seguros que cubran o risco de dependencia e as mutualidades de previsión social.

O límite fiscal conxunto de redución polas contribucións realizadas aos sistemas de previsión social está constituído pola menor das seguintes cantidades:

Cando o titular perciba o diñeiro nun pago único, só tributará polo 60% que obteña

  • O 30% da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas percibidos no exercicio 2010, no caso dos contribuíntes menores de 50 anos. Para quen cumprisen esta idade, a porcentaxe será do 50%.
  • 10.000 euros anuais, ampliables a 12.500 para os contribuíntes maiores de 50 anos.
  • Os partícipes, mutualistas ou asegurados que fixesen achegas aos sistemas de previsión social e non se poidan reducir a base impoñible porque esta é insuficiente, ou polo límite do 30% ou o 50%, poderán aplicarse esta redución no cinco exercicios posteriores a leste.

Fiscalidade das prestacións

Cando unha persoa se xubila -ou noutros casos, como enfermidade grave, incapacidade ou paro de longa duración- pode recuperar o seu plan de pensións. Hai diversas maneiras de recibir o diñeiro aforrado. Se o perceptor opta por obtelo en forma de capital, cobra nun pago único o saldo acumulado. Se prefire ter unha renda financeira, pode recibir con periodicidade mensual, trimestral ou semestral, segundo decida o beneficiario, o importe que estableza ata que se termine o capital acumulado.

Esta alternativa permite solicitar unha liquidación total ou parcial do saldo que quede pendente, de maneira que o titular deixa de recibir as rendas ata que compense o anticipo percibido. Aplícase unha fórmula mixta que consiste en cobrar unha parte en forma de capital e outra como renda financeira.

As achegas a plans de pensións do cónxuxe poden reducir a base impoñible do contribuínte

Cando o titular perciba o diñeiro en forma de capital (nun pago único), só tributará polo 60% que obteña. Poderá beneficiarse dunha redución do 40% polas achegas realizadas antes do 1 de xaneiro de 2007, sempre que pasasen máis de dous anos entre a primeira achega ao plan de pensións e a data de xubilación. No resto dos casos tributa ao 100%. Se o diñeiro percíbese en forma de renda financeira, enténdese como un rendemento íntegro do traballo e como tal tributa ao IRPF.

No caso de que o titular do plan de pensións falecese, os seus beneficiarios non terían que pagar o Imposto sobre Sucesións e Doazóns, pero o importe que reciben si está suxeito ao IRPF en concepto de rendementos do traballo.

Achegas a plans de pensións do cónxuxe

Ademais dos beneficios fiscais aos que ten dereito o cidadán polas achegas que faga ao seu propio plan de pensións, se realiza contribucións a un sistema de previsión social do seu cónxuxe tamén pode reducir a súa base impoñible cun límite máximo de 2.000 euros anuais. Para iso é necesario que o marido ou a muller partícipe, mutualista ou titular dalgún dos sistemas de previsión que dan dereito ás reducións careza de rendementos netos do traballo ou de actividades económicas ou sexan inferiores a 8.000 euros.

Segundo establece a lei, as transmisións entre cónxuxes como consecuencia deste réxime especial de redución non están suxeitas ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns, ata o límite de 2.000 euros anuais.

Outro aspecto destacado é a compatibilidade das reducións que se pode aplicar a persoa que fai a Declaración. En ningún caso pode haber unha dobre redución para o contribuínte e o seu cónxuxe polas mesmas achegas. No entanto, non hai limitación en canto a quen aplica a redución.

Sistemas de previsión en favor de persoas con discapacidade

É posible reducir a base impoñible xeral a través das achegas e contribucións realizadas a sistemas de previsión social constituídos en favor de persoas con discapacidade. Enténdense como tales os afectados por un grao de minusvalía física ou sensorial do 65% ou superior, ou psíquica de polo menos o 33%. Tamén están comprendidos neste grupo os cidadáns cuxa incapacidade fose declarada por un xuíz, con independencia do seu grao.

Pode realizar achegas a propia persoa con discapacidade, nese caso darán dereito a reducir a base impoñible xeneral na súa Declaración da Renda, e tamén quen sexan parentes da persoa discapacitada. A relación será en liña directa ou colateral ata o terceiro grao. Tamén terán beneficios fiscais quen lles tivesen ao seu cargo en réxime de tutela ou acollemento e os cónxuxes.

O límite máximo das achegas ascende a 24.250 euros anuais se é a persoa con discapacidade quen as realiza; a 10.000 euros para as que faga cada un dos parentes, cónxuxes ou quen tivesen a cargo á persoa discapacitada, sen prexuízo das achegas que estes puidesen facer ao seu propio plan de pensións. O límite total, tras sumar as contribucións efectuadas pola persoa con discapacidade e as doutros contribuíntes, será de 24.250 euros ao ano.

Cando se fixeron achegas en favor dunha mesma persoa e non se poidan deducir este ano por insuficiencia de base impoñible, é posible beneficiarse da redución no cinco exercicios seguintes.