Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pódenme cobrar por facer un orzamento?

Só poden cobrarche por un orzamento no caso de que non o aceptes e tras o aviso previo por parte da empresa de que deberás pagar por este documento
Por Blanca Álvarez 11 de Febreiro de 2022
presupuesto reforma reparación

Antes de embarcarnos na reforma do baño ou a cociña, ou de reparar o coche ou una lavadora, tratamos de informarnos achega do gasto que nos suporá. Así, habitualmente solicitamos orzamento a unha ou varias empresas, co fin de comparar custos e escoller o que máis nos satisfaga. Ás veces, por realizar este traballo previo cóbrannos. Poden facelo? En realidade, as empresas guíanse polo que faga a competencia no seu sector, e o cobro ou non dun orzamento responde tamén á cantidade de traballo que requira elaboralo. Pero, en todo caso, só poden facelo si é rexeitado, deben obter o noso consentimento expreso e terán que acreditar documentalmente que se nos informou da obrigatoriedade deste desembolso.

Que é un orzamento e que debe cumprir paira ser válido

Si tes intención de facer una reforma en casa ou arranxar o coche, o habitual —e recomendable— é pedir un orzamento. É dicir, o documento no que a empresa che indique que servizos ofréceche e canto diñeiro cobrarache polos mesmos, explica a avogada Antonia Cortés.

Un orzamento debe ter un contido mínimo “que debe respectar en todo caso”. Adicionalmente, existen normas, nalgún caso autonómicas, que regulan pormenorizadamente devandito contido. Con carácter xeral, segundo sinala Miguel Anxo Sagredo, responsable do Departamento Xurídico da Asociación de Empresas do Sector das Instalacións e a Enerxía (Agremia), todo orzamento debe conter o seguinte:

 • Número de orzamento ou oferta.
 • Identificación completa da identidade do prestador do servizo (denominación legal, número de identificación fiscal, domicilio, etc.). No caso de que os traballos deban ser realizados por unha empresa cuxa actividade estea suxeita a rexistro industrial (por exemplo, a maior parte das empresas dedicadas ás instalacións), deberá figurar no orzamento o número de rexistro industrial.
 • Identificación do cliente ou solicitante do servizo.
 • Descrición do alcance do servizo que se ofrece (neste punto, o cliente debe verificar que se recollen todas as operacións ou traballos que requiriu).
 • Prezo desglosado dos materiais previstos e da man de obra (prezo unitario, unidades previstas, prezo total sen IVE).
 • No seu caso, autorización expresa paira utilizar pezas de reposto de segunda man nas reparacións.
 • Desglose dos impostos aplicables (en xeral o IVE).
 • Prezo total con impostos incluídos.
 • Período de vixencia do orzamento. Durante devandito prazo a empresa está obrigada a manter a oferta. Una vez transcorrido, é facultativo paira a compañía manter a oferta ou non, sen quedar por iso obrigado co cliente.
 • Prazo aproximado de realización dos traballos.
 • Prazos de garantía aplicables aos traballos ofertados (e si é posible, coa referencia legal á norma na que se regula).
 • Data e firma do prestador do servizo.

Ademais, convén ter en conta estas circunstancias:

 Un orzamento terá validez legal desde o momento en que  haxa acordo e aceptación polas dúas partes; é dicir, cando se asine.

 É esencial paira quen presta o servizo que o documento conteña todos os detalles, porque una vez asinado, é legalmente vinculante e deberá cumprir todo o que apareza nel.

 Si prodúcense modificacións, “deben tamén ser aceptadas e asinadas polas dúas partes”, advirte o asesor Diego Fernández.

 É importante ter en conta que a factura final sempre coincida co orzamento (ou, si houbo variacións, co orzamento máis estes cambios, especificados e asinados).

Recomendación: aceptar un orzamento de maneira verbal é legalmente vinculante, pero sempre é mellor que todo acordo quede reflectido por escrito.

Debo pagar por un orzamento?

Pagar por un orzamentoImaxe: Artem Podrez

Pedir orzamento ou non (e nunha ou en varias empresas) depende en gran medida da importancia da reparación que se queira realizar ou servizo que che dispoñas a contratar. Non é igual reformar un baño que reparar o frigorífico. Poden cobrarche?

 Deben avisar previamente

Si atémonos á Lei de Defensa dos Consumidores, sempre hai que informar a un consumidor antes de formalizar un contrato. E, segundo Cortés, no caso dun orzamento, a información é tamén a base: en xeral non estarás obrigado a pagar ningunha cantidade por un orzamento, “a non ser que che indicaron de maneira previa, clara e expresa que se cobra una tarifa pola elaboración deste documento”.

O experto de Agremia sostén que a lei “admite expresamente a posibilidade de cobrar a realización de orzamentos, a condición de que finalmente non sexan aceptados polo cliente”. E coincide coa avogada ao sinalar que paira poder cobralo a empresa debe informar previamente ao cliente desta circunstancia.

A pesar disto, a experta recomenda sempre “preguntar antes” de solicitar un orzamento se cobraranche e canto, “paira evitar desgustos” e ter que recorrer despois a reclamacións “ou outras vías máis contundentes paira poder  defender os teus dereitos como consumidor”.

 Canto poden cobrar?

A lei “só regula o importe máximo que se pode cobrar pola realización do orzamento no caso de aparellos electrónicos de uso doméstico”. En concreto, distingue tres supostos, segundo o experto xurídico:

 • No caso de reparación de aparellos de liña marrón e electrónica, o prezo máximo será o equivalente a unha hora de traballo.
 • No caso de electrodomésticos de liña branca, o importe correspondente a media hora de traballo.
 • En reparación de pequeno electrodoméstico, o importe de quince minutos do prezo da hora de traballo.

Neste sentido, a empresa debe dispor da súa propia tarifa de prezos de man de obra, sobre a cal se calcularán devanditos importes. Esta información debe ser posta previamente a disposición do cliente.

Fóra dos casos anteriores, tamén é posible cobrar o orzamento non aceptado, pero non está regulado o importe máximo, polo cal “a empresa deberá establecer un prezo e asegurar de que dita información é previamente coñecida polo cliente”, explica Sagredo.