Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Podo solicitar un avogado de oficio?

Poden pedir avogado de oficio as persoas sen recursos ou, aínda que os teñan, as vítimas de terrorismo ou violencia de xénero, estranxeiros, menores de idade e persoas con discapacidade
Por Blanca Álvarez 1 de Decembro de 2019
Abogado
Imagen: rawpixel

Un desafiuzamento, un despedimento ou un divorcio son situacións que, case sempre, fan necesaria a asistencia dun avogado para resolver o conflito xerado. Se non tes recursos e precisas contar con asistencia xurídica, podes solicitar un avogado de quenda de oficio. Pero non só se non dispós do diñeiro suficiente. Nesta reportaxe explicámosche en que casos podes pedilo, os requisitos para acceder a este beneficio, que prestacións outorga e como e ante quen debes esixilo.

Teño dereito a un avogado de oficio?

Calquera persoa que necesite a asistencia dun avogado e non teña recursos económicos suficientes para contratar un pode recorrer a un avogado de oficio. Grazas á asistencia xurídica gratuíta non terá que pagar os seus honorarios.

Os requisitos para o acceso a este dereito son “fundamentalmente económicos”, como sinalan desde o Ilustre Colexio de Avogados de Madrid (ICAM), e poder optar ou non dependerá da contía do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) no momento da solicitude (no ano 2019, o IPREM mensual estableceuse en 548,60 euros.).

Poden pedir un avogado de oficio quen non superen:

 • Dúas veces o IPREM para persoas non integradas en unidade familiar.
 • Dúas veces e media o IPREM para persoas integradas nalgunha unidade familiar con máis de catro membros.
 • Tres veces o IPREM para unidades familiares de catro ou máis membros.

Ley abogadoficioImaxe: succo

Na orde xurisdicional social, con independencia dos seus recursos, teñen dereito á asistencia xurídica gratuíta os traballadores e beneficiarios do sistema da Seguridade Social, tanto para a defensa nun xuízo como para a efectividade dos seus dereitos laborais nos procedementos concursais.

Ademais, como indican desde o Consello Xeral da Avogacía Española, hai casos especiais nos que se pode ter dereito a un avogado de oficio, independentemente da capacidade económica: as vítimas de terrorismo ou violencia de xénero, os estranxeiros, os menores de idade, persoas con discapacidade, etc.

Como se solicita avogado de oficio

Se tes intención de recorrer a un avogado de oficio, debes presentar unha solicitude “ante o Servizo de Orientación Xurídica do Colexio de Avogados ou ante o órgano xudicial do teu domicilio“, explican desde Avogacía Española. O Colexio de Avogados será o encargado de determinar o avogado da quenda de oficio correspondente e, unha vez designado, “leste posuirá as mesmas obrigacións que un avogado particular”.

Para pedir asistencia gratuíta, hai que achegar a seguinte documentación:

 • Copia do DNI e pasaporte do solicitante, cónxuxe ou parella de feito.
 • Copia do libro de familia.
 • Copia da sentenza de divorcio ou separación, no seu caso.
 • Certificado de inscrición da parella de feito, se é precisa.
 • Fotocopia completa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do último exercicio presentado ou certificado negativo expedido pola Administración Tributaria.
 • Certificado de bens expedido pola oficina de Catastro.
 • Certificado de empadroamento no que figuren todas as persoas que viven no domicilio do solicitante.
 • Informe de vida laboral expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Ademais, nos casos laborais, o traballador por conta allea deberá achegar o certificado da empresa onde conste o salario anual bruto e unha fotocopia do catro últimas nóminas. Pola súa banda, os traballadores por conta propia deben achegar unha fotocopia das últimas declaracións trimestrais de IVE e IRPF e resumo anual.

Turno oficioImaxe: diegoattorney

Podo escoller avogado?

É importante ter en conta que “non se pode escoller avogado, nin tampouco o avogado pode escusarse de asumir a defensa designada”, aclaran os expertos de Avogacía Española. Se se dá o caso de que se produza algún problema co avogado designado, tes que dirixirche ao Colexio de Avogados e presentar unha denuncia explicando o ocorrido.

É gratuíto total o avogado de oficio?

Unha vez que se recoñece o dereito á asistencia xurídica gratuíta, o interesado “non está obrigado a abonar ningún custo do procedemento xudicial“, apuntan desde o ICAM.

Con todo, se tres anos despois da causa a situación económica da persoa mellorou, deberá pagar. Así mesmo, como aseguran desde Avogacía Española, se ganas o preito, obtés beneficios económicos e a sentenza non ten un pronunciamento expreso sobre as costas, deberás abonalas, pero sen exceder nunca da terceira parte do beneficio obtido.

Xustiza gratuíta: non só un avogado de oficio

A xustiza gratuíta non só inclúe a posibilidade de defensa e procurador gratuítos. Ademais, ofrece aos cidadáns sen recursos os seguintes beneficios:

 • Asesoramento e orientación previa.
 • O pago de depósitos e taxas para a interposición de recursos.
 • Asistencia pericial no proceso.
 • Redución do 80 % dos aranceis correspondentes a escrituras públicas e obtención de copias e testemuños.
 • Redución do 80 % dos dereitos arancelarios correspondentes á obtención de notas, certificacións, anotacións e asentos e inscricións no Rexistro da Propiedade e Mercantil.