Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Profesións para traballar sen saír de casa

No fogar pódense realizar desde labores de atención telefónica ou programación ata costura ou repasado
Por Ana Palomo Trigo 28 de Setembro de 2011
Img adicto trabajo
Imagen: Flynn Wynn

Internet e as novas tecnoloxías multimedia irromperon en todos os sectores de actividade e contribuíron á proliferación dos empregos a distancia, desde o fogar. O teletrabajo favorece tanto ao empresario como ao traballador, posto que as empresas poden maximizar o seu aforro. Por outra banda, quen traballan desde casa dispoñen de maior comodidade e flexibilidade nos horarios, o cal permite a conciliación familiar e laboral e axuda a compatibilizar o traballo con outras responsabilidades. Con todo, na actualidade, os teletrabajadores españois só representan ao 8% do total dos empregados, a pesar de que desde o fogar pódense realizar labores tan dispares como a atención telefónica, a programación de computadores ou traballos de costura e pasado o ferro.

Infinidade de posibilidades

O teletrabajo é un sistema que se adapta tanto ás grandes empresas como ás pemes, a traballadores con cargas familiares ou a calquera empresario que queira rendibilizar o seu tempo. É unha nova forma de entender o mercado de traballo, que beneficia a empresarios e traballadores. Aínda que cada vez son máis frecuentes as empresas que apostan por estas solucións, aínda é baixa a súa utilización. Con todo, o teletrabajo pode ser unha solución en momentos de crises, xa que permite un gran aforro de custos ás empresas.

Os teletrabajadores españois só representan ao 8% dos empregados, fronte ao 17% nos países nórdicos

É unha modalidade de prestación de servizos de carácter non presencial, pola cal un traballador, mediante a utilización de medios telemáticos (a través do teléfono ou con sistemas informáticos), desenvolve de modo parcial ou total a súa xornada laboral desde unha localización distinta á empresa (pode ser o seu domicilio particular, centros de teletrabajo, oficinas satélites, sucursais, oficinas de clientes ou distribuidores, etc.).

É unha relación laboral específica que debe incluír un contrato onde se estipulen as condicións do empregado. Non se considera teletrabajo ao feito de consultar o correo electrónico da empresa desde casa ou fóra do horario laboral.

Grazas ao teletrabajo as empresas poden reducir custos en electricidade, teléfono ou limpeza

As profesións que se poden desempeñar desde a propia vivenda divídense en dous grandes grupos, segundo sexan por conta allea (contratados por unha empresa) ou por conta propia (autoemprego).

 • 1. Traballos por conta allea:

  Son empregos que se poden desenvolver desde o domicilio para unha empresa.

  • Na área de mercadotecnia e atención telefónica destacan os seguintes postos:

   • A atención telefónica a particulares ou relacionada con campañas de publicidade (servizo de atención telefónica de clientes, ou para atender chamadas masivas, como consecuencia dunha campaña publicitaria). Pódese realizar desde a propia vivenda, xa que a empresa só conecta o seu número telefónico ao aparello do seu empregado.
   • Enquisas telefónicas e campañas puntuais.

   • Especialista en soporte técnico: de maneira similar aos servizos de atención telefónica, hai moitos traballos de soporte técnico que se poden levar a cabo por teléfono e desde casa. Só necesítase ter as claves de acceso remoto á empresa e demais ferramentas tecnolóxicas.

  • No grupo pertencente aos traballos administrativos inclúense estes empregos:

   • A telesecretaría consiste na atención telefónica, recepción e emisión de fax, de correo electrónico e de correo ordinario, xestión de axenda, servizo de reclamacións e dirección comercial.
   • O servizo de contabilidade atende aos clientes que desexan que se lles leve a contabilidade ao día.
   • No servizo de xestoría confecciónanse as nóminas e os documentos da Seguridade Social, así como os contratos, baixas laborais, etc. Tamén se realiza e presenta todo tipo de documentación fiscal. Este servizo pódese realizar desde o propio domicilio e tamén desde unha oficina satélite.
   • Os servizos de mantemento e asistencia: atención telefónica de urxencias demandadas polos clientes, tanto particulares como empresas (avarías, guindastres, mecánicos, albaneis, fontaneiros, etc.).
 • 2. Traballos por conta propia (autoemprego):

  • Na área de artes gráficas e deseño, cabe destacar os seguintes postos:

   • Maquetación de libros e revistas: mecanografiar textos e a maquetación electrónica de libros ou publicacións periódicas son tarefas que as imprentas poden derivar cando teñen sobrecargas de traballo.
   • Deseño de folletos, dípticos, carteis e trípticos de campañas publicitarias.
   • Deseño e realización de publicidade en medios electrónicos: confección e deseño de todo tipo de publicidade en soporte CD, banners publicitarios para páxinas web, etc.
   • Deseño, realización e produción de CD.
   • Deseño de imaxe corporativa e publicidade en medios impresos: servizos de deseño de anuncios en prensa e revistas e confección de logotipos, publicidade, agasallos, etc.
  • No sector de Internet:.

   • Deseño de páxinas web: a través de encargos, tanto de particulares como de empresas, pódense deseñar páxinas web.
   • Documentación: é a procura de información en internet, comparación de produtos, recompilación de noticias, análises de sectores produtivos e estudo da competencia. Realízase a través de encargos, tanto de particulares como de empresas. Esta actividade pódese desenvolver como teletrabajo desde o propio domicilio ou desde un centro de teletrabajo.
   • Servizos de traducións na Rede: a través de Internet, pódese ser receptor de diferentes servizos de tradución en calquera idioma. É o que se denomina tradutor “freelance”, xa que non se traballa como empregado de empresa ou editorial, senón por conta propia.
   • Comercio electrónico na Rede: pódense recibir encargos que os clientes solicitan a unha empresa, mediante confirmación, xestión do pedido e pago do usuario (é máis adecuado realizar este servizo desde un centro de teletrabajo, pola complexidade que leva, aínda que tamén pode facerse desde o domicilio).
  • Na área de documentación e xornalismo:

   • Xornalistas e escritores: son encargos de artigos para xornais e traballos de autor ou publicacións para editoriais. Os traballos pódense realizar integramente desde o domicilio e remítense ás empresas vía Internet.
   • Servizo de elaboración de documentos: defínese como a transcrición de documentos (faxes, facturas, documentos comerciais, etc.), segundo as necesidades dos clientes.
   • Servizo de Arquivo: ofrécese a posibilidade de ordenar arquivos ou calquera outro tipo de documentación, segundo requírao o cliente.
   • Consultoría: elaboración de informes técnicos de profesións liberais, como son os avogados, economistas, etc. Todos os datos pódense transmitir por Internet e a comunicación coa empresa que fai o encargo realízase pola Rede ou por teléfono.
  • No sector da informática:

   • Un apartado importante é a programación, que constitúe a elaboración de programas e paquetes informáticos a medida, ademais de xogos para computador.
  • Outros traballos: son labores que se poden levar a cabo desde casa, para logo entregar os pedidos á empresa que os encargou. Entre estes traballos destacan a costura, o repasado de roupa ou o ensobrado de publicidade para enviala por correo, entre outros. Outra posibilidade é o traballo dos profesores que imparten clases particulares (idiomas, música, outras materias…) desde o seu domicilio.

Vantaxes e inconvenientes do traballo a distancia

Vantaxes:

 • Para os traballadores:
  • Os expertos aseguran que os traballadores senten máis satisfeitos, motivados e con menores niveis de tensións.
  • Elimínanse os desprazamentos entre o lugar de traballo e a residencia do traballador, polo que se reducen os atascos e o gasto en transporte público.
  • Diminúen os conflitos que o traballo ocasiona, a miúdo, na familia, posto que o traballador pode conciliar a súa vida persoal coa profesional.
  • Permite que o traballador elixa o seu lugar de residencia e concédelle uns horarios máis flexibles.
  • Reduce os gastos no coidado dos fillos, ao diminuír o tempo que se está fóra de casa.
  • Amplía a accesibilidade ao mercado de traballo.
 • Para as empresas:

  • A empresa, pola súa banda, contribúe a evitar as emisións de CO2 e aforra en electricidade, servizo de limpeza, vehículos de empresa, teléfono ou dietas.
  • As empresas poden reducir os seus custos ao alugar oficinas máis pequenas.
  • Amortízase o investimento en informática e auméntase o uso do computador.
 • Sociais:

  • Facilítase a integración no mundo laboral de persoas con dificultades de desprazamento (discapacitados, nais con bebés, fillos ao coidado de persoas maiores, etc.).
  • Evítase a concentración da poboación en grandes núcleos urbanos e pódese conseguir poboar zonas rurais.

Inconvenientes:

 • Para os traballadores:
  • Os postos de traballo poden ser máis precarios.
  • Ao traballar en soidade, non hai contacto con compañeiros de traballo e cos xefes. Os expertos aconsellan teletrabajar un máximo de tres días á semana, para non alterar demasiado as rutinas e non desvincularse do todo do ambiente laboral.
  • Non ter contacto cos superiores pode prexudicar ao empregado ao obter un ascenso. Os anglosaxóns definen este feito coa frase “out of side, out of mind” (fóra da vista, fóra da mente).
  • A familia pode interferir no bo desenvolvemento da xornada laboral (nenos correndo, discusións de parella…), sobre todo, cando o teletrabajador non dispón dun espazo propio onde exercer a súa tarefa.
 • Para as empresas:

  • Hai menos control sobre o teletrabajador, pérdese a comunicación e é difícil crear un ambiente de traballo.
  • Diminúe a seguridade nas transmisións de datos a través do computador.
  • Non todas as empresas poden afrontar os custos dunha tecnoloxía adecuada para o teletrabajo: intranet, Internet, computador portátil, teléfonos móbiles, etc.
 • Sociais:

  • O teletrabajo favorece unha sociedade moderna, pero illada, formada por individuos e non por colectivos.
As orixes do traballo a distancia

Nos anos setenta do século pasado, durante a crise do petróleo, o físico estadounidense Jack Nilles comezou a pensar en novas formas de optimizar os recursos non renovables. O seu gran logro foi “levar o traballo ao traballador, e non o traballador ao traballo”, para o que ideou os conceptos “telework” e “telecommuting”. Con todo, neses momentos, a tecnoloxía non estaba aínda tan desenvolvida como para que o teletrabajo fose unha realidade masiva.

O salto tecnolóxico rexistrouse nas décadas seguintes, cando o aumento da velocidade das redes de comunicación, a baixada dos prezos dos equipos informáticos e a difusión de Internet puxeron a disposición de gran número de persoas os recursos necesarios para o teletrabajo. O outsourcing ou externalización de servizos nas empresas fomenta o crecemento do teletrabajo, tanto para os traballadores autónomos como para os empregados por conta allea en empresas tecnolóxicas.

As experiencias en España

A empresa pioneira que aproveitou as vantaxes do teletrabajo en España foi IBM. O xigante informático comezou co teletrabajo en 1994, cando os seus responsables comprenderon que, grazas ao computador portátil, non era necesario que os empregados se trasladasen á oficina. A finais de 1999 traballaba a distancia case un 60% do seu persoal.

Outras empresas que apostaron polo teletrabajo son a firma de alimentación Kellogg España, o ONCE (Organización Nacional de Cegos Españois) e o banco BBVA nas súas áreas de banca corporativa e de servizos centrais. Ademais, algunhas administracións públicas han seguido o exemplo das empresas privadas. É o caso do Departamento de Xustiza do Goberno Vasco, onde se levou a cabo unha experiencia piloto que combina traballo presencial con teletrabajo, para conciliar a vida laboral e a familiar. Pola súa banda, o Goberno de Cataluña tamén valora na actualidade este proxecto.