Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Préstamos sociais

Os créditos destinados aos sectores máis desfavorecidos da sociedade ofrecen un importe medio de 3.000 euros, sen interese en moitos casos, nin comisións de contratación
Por José Ignacio Recio 22 de Xaneiro de 2008
Img prestamos sociales portadilla
Imagen: Nick Bobby

Os créditos sociais son unha das últimas solucións que ofrecen bancos e caixas de aforros para paliar os problemas de liquidez que teñen determinados segmentos sociais da poboación española. Van dirixidos desde a persoas dependentes maiores de 65 anos, por exemplo, ata a persoas que pediron unha excedencia para prestar máis atención á vida familiar.

Características

Estes créditos tan particulares caracterízanse porque o importe máximo concedido non é excesivamente elevado -sitúase ao redor dos 3.000 euros-, aínda que pola contra contan con condicións financeiras inmellorables, sen ningún tipo de interese, na maioría dos casos, nin comisións de contratación. O prazo de amortización vira ao redor dos 3 e 5 anos, en consonancia co do resto de préstamos persoais que ofrecen as entidades financeiras.

Pero o que verdadeiramente fai destes créditos un produto financeiro diferente é o destinatario: maiores de 65 anos, pais de familia que necesitan conciliar a súa vida familiar, recluídos, ou persoas que necesitan financiar os seus pagos a Facenda, entre outros. Salvo este último caso, para o que existe unha ampla oferta, a comercialización dos créditos sociais non está aínda fortemente implantada en bancos e caixas de aforros españois, e BBVA, Caixa Madrid, Caixa Navarra e a Caixa de Aforros do Mediterráneo son, polo momento, as únicas entidades que inclúen estes produtos na carteira de servizos que ofrecen aos seus clientes. Algúns destes produtos, ademais, están integrados dentro de proxectos máis ambiciosos destas entidades financeiras, como os plans familiares.

Unha oferta variada

Préstamo Dependencia: Segundo os últimos datos facilitados polo Instituto Nacional de Estatística, en España existen case 13 millóns de persoas (10,6 millóns de persoas maiores de 65 anos e 2,3 millóns de persoas de entre 16 e 64 anos con algún tipo de discapacidade), que necesitan afrontar gastos elevados derivados da súa dependencia, debido á súa idade ou discapacidade. Unha das vías de financiamento máis rechamantes do sistema financeiro español é a que ten como destino a este sector, como é o caso do “Préstamo Dependencia”, comercializado polo BBVA, cuxa principal achega aos usuarios é a concesión dun crédito a un tipo de interese cero, e exento de comisións. O límite máximo é de 3.000 euros, e ten un prazo de amortización de tres anos. O préstamo está destinado ás persoas dependentes e aos maiores de 65 anos, e inclúese dentro do “Plan Familias” que desenvolve este grupo financeiro desde hai varios anos.

Excedencia: Outros créditos eminentemente sociais son tamén os relacionados coa vida familiar dos solicitantes. Unha das ideas máis orixinais da banca española é a desenvolvida por Caixa Navarra a través do denominado “Can Crédito Excedencia”, un préstamo dirixido ás persoas que deciden acollerse á situación de excedencia para coidar e atender aos seus fillos. O crédito, que permite dispor mes a mes do importe da súa nómina pagando unicamente intereses durante ese tempo, está dirixido a persoas que teñen fillos menores de tres meses. O importe máximo que se pode cobrar é de 2.000 euros por mes, cun período de carencia máximo dun ano e un prazo de amortización de 5 anos. O cliente pode dar por finalizado o período de carencia e de disposición no momento que queira. O tipo de interese que se aplica é do 5,95%, e está exento de comisións.

Non é o único produto destas características que comercializa Caixa Navarra, xa que dentro da súa carteira dispón así mesmo do “Crédito Gardaría”, destinado a axudar a financiar os gastos de gardaría dos fillos de familias monoparentais. A dispoñibilidade do crédito é mensual e permite dous anos de carencia durante os cales só se pagarán intereses. O importe máximo que se pode solicitar é de 3.200 euros, cunha dispoñibilidade mensual durante doce meses cun prazo máximo de 5 anos, dous de carencia e tres de amortización. O tipo de interese que se aplica é variable, do Euribor máis 0,50 puntos.

Grazas aos préstamos sociais pódese contar cun adianto económico para paliar determinadas situacións, en mellores condicións que ao contratar créditos persoais

Para pagar os impostos: Aínda que a gran maioría de clientes das entidades financeiras poden solicitar un anticipo ao seu banco para o pago dos seus impostos, algunhas caixas de aforro optaron por potenciar e comercializar esta opción baixo distintas fórmulas que consigan aliviar aos seus clientes do desembolso que deban realizar na súa cita con Facenda. Caixa de Burgos, Caixa Rioxa e A Caixa de Canarias son algunhas destas entidades. Dentro da súa oferta bancaria global, Caixa de Burgos contempla un préstamo para financiar o pago do Imposto da Renda de Persoas Físicas cun importe de ata o total da cantidade que se deba pagar, cun prazo de ata 12 meses, e que se pode amortizar mediante cotas periódicas constantes.

De igual forma, a Caixa de Canarias ofrece aos seus clientes unha dobre modalidade crediticia neste apartado a través do “Préstamo Anticipo Devolución IRPF/Pago IRPF”. Consiste en anticipar ata o 90% do importe a devolver na declaración do IRPF sen intereses, e se a declaración é a pagar e tramítase a través da entidade, finánciase o pago cunhas condicións financeiras moi vantaxosas, como non aplicar ningún tipo de interese, e a exención de comisións de estudo e cancelación anticipada, aínda que a cambio contémplase un 3% nas de apertura. O “Préstamo Pago IRPF”, pola súa banda, ten o obxectivo de axudar ao contribuínte financiando o importe que debe pagar pola súa declaración da renda a un tipo de interese determinado e a un prazo máximo de 12 meses para que o usuario poida facer fronte ás súas obrigacións fiscais máis comodamente. O importe máximo é o total a pagar do IRPF durante un período máximo de 12 meses, no que se aplica un tipo de interese do 7,95%, sen comisións de estudo, pero si de apertura (1%) e de cancelación anticipada (1% sobre o saldo cancelado).

Caixa Rioxa, pola súa banda, tamén dispón dos chamado “Préstamos Fiscal” que facilita o pago aos seus clientes das súas obrigacións fiscais, ou anticipa a devolución do IRPF, nunhas condicións similares ás ofrecidas polas restantes entidades financeiras que ofertan este produto. Caixa Madrid inclúe outra modalidade crediticia, o “Préstamo Plan de Pensións”, polo que se pode solicitar un préstamo para financiar as achegas que se fagan ao plan de pensións desta entidade financeira, e aproveitarse das súas vantaxes fiscais.

Reinserción social: Para favorecer a reinserción social da poboación recluída, a Caixa de Aforros do Mediterráneo (CAM) e a Fundación pola Xustiza asinaron un convenio polo que a entidade financeira concederá microcréditos a aquelas persoas que están recluídas nos cárceres da Comunidade Valenciana, concretamente as situadas en Picassent (Valencia), Alacante e Villena (Alacante), co fin de que poidan pór en marcha as súas propias empresas e reinsertarse deste xeito na sociedade. A contía destas axudas sociais alcanza os 30.000 euros, e conta cunhas condicións favorables ao subscritor da mesma, entre as que destacan a gratuidade dos trámites na súa concesión e a inexistencia de calquera tipo de comisións.

Créditos ecolóxicos

O respecto ao medio ambiente e a defensa ecolóxica tamén provocou a creación de produtos específicos por parte dos bancos. Así, a entidade financeira balear Sa Nostra decantouse por estes créditos para financiar aqueles investimentos que teñan como principal obxectivo o aforro en enerxía e recursos naturais. A través desta peculiar vía de financiamento, os usuarios poden adquirir contadores individuais de auga para instalalos na súa comunidade de propietarios, electrodomésticos de baixo consumo (lavadoras e lavalouzas), instalación de “kits” de aforro como billas con perlizadores e reguladores de caudal, duchas eficientes, ou sistemas de aforro para cisternas no servizo.

Tamén se contemplan créditos para a adquisición de produtos relacionados coa enerxía eléctrica (aparellos e instrumentos eficientes de consumo, temporizadores ou illantes térmicos) ou os combustibles fósiles (revisión de quemadores, ou a instalación de chemineas e filtros). As condicións financeiras deste préstamo están limitadas á xustificación do investimento para o que se contempla un límite de ata 15.000 euros cun tipo de interese equivalente ao Euribor a un ano (media mensual) máis 0,65 puntos. O TAE é de 4,61% a un prazo máximo de 6 anos nos que non se contemplan ningunha clase de comisións.