Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que é a Axencia Española de Protección de Datos?

É a entidade que vela polo cumprimento da lexislación sobre protección de datos
Por mediatrader 16 de Agosto de 2006

Atopámonos ante un ente de dereito público con personalidade xurídica propia e plena capacidade pública e privada. Este organismo actúa con independencia das administracións públicas no exercicio das funcións que lle foron encomendadas e que son as seguintes:

. Velar polo cumprimento da lexislación sobre protección de datos e controlar a súa aplicación.

. Ditar as instrucións precisas para adecuar os tratamentos aos principios da Lei de Protección de Datos (LPD).

. Atender as peticións e reclamacións formuladas polas persoas afectadas.

. Proporcionar información ás persoas acerca dos seus dereitos en materia de tratamento dos datos de carácter persoal.

. Requirir aos responsables e os encargados dos tratamentos a adopción das medidas necesarias para a adecuación do tratamento de datos á Lei e, no seu caso, ordenar a cesación dos tratamentos e a cancelación dos ficheiros, cando non se axuste ás súas disposicións.

. Exercer a potestade sancionadora.

Infraccións e sancións en materia de protección de datos

Para protexer os dereitos das persoas en canto á protección dos seus datos describíronse unha serie de infraccións e establecido unhas sancións. As infraccións leves, sancionadas con multa de 601 euros a 60.101,21 euros, son:

. Non atender, por motivos formais, a solicitude do interesado de rectificación ou cancelación dos datos persoais obxecto de tratamento cando legalmente proceda.

. Non proporcionar a información que solicite a Axencia Española de Protección de Datos no exercicio das competencias que ten legalmente atribuídas, en relación con aspectos non substantivos da protección de datos.

. Non solicitar a inscrición do ficheiro de datos de carácter persoal no Rexistro Xeral de Protección de Datos, cando non sexa constitutivo de infracción grave.

. Proceder á recollida de datos de carácter persoal dos propios afectados sen proporcionarlles a información legal necesaria.

. Incumprir o deber de segredo, salvo que constitúa infracción grave.

Considéranse infraccións graves, sancionadas con multa de 60.101,21 euros a 300.506,05 euros:

. Proceder á creación de ficheiros de titularidade pública ou iniciar a recollida de datos de carácter persoal para os mesmos, sen autorización de disposición xeral, publicada no Boletín Oficial do Estado ou diario oficial correspondente.

. Proceder á creación de ficheiros de titularidade privada ou iniciar a recollida de datos de carácter persoal para os mesmos con finalidades distintas das que constitúen o obxecto lexítimo da empresa ou entidade.

. Proceder á recollida de datos de carácter persoal sen solicitar o consentimento expreso das persoas afectadas, nos casos en que este sexa esixible.

. Tratar os datos de carácter persoal ou usalos posteriormente con conculcación dos principios e garantías establecidos na LPD ou con incumprimento dos preceptos de protección que impoñan as disposicións regulamentarias de desenvolvemento, cando non constitúa infracción moi grave.

. O impedimento ou a obstaculización do exercicio dos dereitos de acceso e oposición e a negativa a facilitar a información que sexa solicitada.

. Manter datos de carácter persoal inexactos ou non efectuar as rectificacións ou cancelacións dos mesmos que legalmente procedan cando resulten afectados os dereitos das persoas que a Lei ampara.

. A vulneración do deber de gardar segredo sobre os datos de carácter persoal incorporados a ficheiros que conteñan datos relativos á comisión de infraccións administrativas ou penais, Facenda Pública, servizos financeiros, prestación de servizos de solvencia patrimonial e crédito, así como aqueloutros ficheiros que conteñan un conxunto de datos de carácter persoal suficientes para obter unha avaliación da personalidade do individuo.

. Manter os ficheiros, locais, programas ou equipos que conteñan datos de carácter persoal sen as debidas condicións de seguridade que por vía regulamentaria determínense.

. Non remitir á Axencia Española de Protección de Datos as notificacións previstas na LPD ou nas súas disposicións de desenvolvemento, así como non proporcionar en prazo á mesma cuantos documentos e informacións deba recibir ou sexan requiridos por aquel a tales efectos.

Son infraccións moi graves, sancionadas con multa de 300.506,05 euros a 601.012,10 euros:

. A recollida de datos en forma enganosa e fraudulenta.

. A comunicación ou cesión dos datos de carácter persoal, fóra dos casos en que estean permitidas.

. Solicitar e tratar os datos de carácter persoal referidos a a ideoloxía, relixión ou crenzas cando non medie o consentimento expreso do afectado.

. Non cesar no uso ilexítimo dos tratamentos de datos de carácter persoal cando sexa requirido para iso polo Director da Axencia Española de Protección de Datos ou polas persoas titulares do dereito de acceso.

. Tratar os datos de carácter persoal de forma ilexítima ou con menosprezo dos principios e garantías que lles sexan de aplicación, cando con iso se impida ou se atente contra o exercicio dos dereitos fundamentais.

. Non atender, ou obstaculizar de forma sistemática o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición.

. Non atender de forma sistemática o deber legal de notificación da inclusión de datos de carácter persoal nun ficheiro.