Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que administracións admiten os pagos a prazos?

Aínda que abonar os impostos de forma fraccionada ou a prazos leva unha recarga dun 5%, supón unha boa opción ante situacións de dificultade económica
Por Ana Palomo Trigo 23 de Setembro de 2013
Img prestamos

En etapas de dificultade económica como a actual, e co fin de axudar aos contribuíntes a cumprir coas súas obrigacións fiscais, tanto a Axencia Tributaria estatal como as comunidades autónomas han incrementado as concesións de adiamentos e fraccionamentos de pagos á hora de abonar os impostos. Con todo, esta fórmula para o pago de tributos leva a obrigación de abonar os intereses de demora correspondentes. No presente artigo enumérase que administracións permiten os pagos aprazados dos impostos e os intereses que supoñen, ademais de explicar como se xestiona esta solicitude.

Máis solicitudes para aprazar pagos de impostos

A crise económica que atravesa España desde 2007, os recortes nos salarios, o peche de numerosas empresas e o incremento das taxas de desemprego contribuíron a que se intensifique o número de falta de pagamentos e a que moitas persoas se atrasen no abono de impostos. De feito, na cidade de Madrid, nos últimos dous anos aumentou nun 40% a cifra de solicitudes para fraccionar ou aprazar o pago de impostos, sobre todo no que se refire ao IBI e as multas de tráfico. Así mesmo, a Axencia Tributaria de Cataluña viu como ultimamente se disparou o número de contribuíntes que reclaman aprazar ou fraccionar os dous principais impostos que xestiona, o de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e o de sucesións e doazóns.

Un adiamento no pago dun imposto é unha boa alternativa cando se disiparon outras opcións de obter liquidez

Para solucionar estes problemas de tesouraría, a Axencia Tributaria (AEAT) permite aprazar ou fraccionar as débedas de carácter tributario estatal e autonómico, co fin de axudar aos contribuíntes a que cumpran coas súas obrigacións fiscais. Por iso, en etapas de dificultade como a actual, non só increméntanse as solicitudes, senón tamén as concesións destes fraccionamentos e adiamentos de pagos. Así, unha prórroga deste tipo pode constituír unha boa alternativa cando se disiparon outras opcións de obter liquidez.

Sobre que débedas con Facenda pódense solicitar adiamentos

Aínda que o máis habitual entre autónomos e empresas é a solicitude de moratorias no pago do IVE e o Imposto de Sociedades, segundo a Lei Xeral Tributaria, pódense pospor case todos os tipos de débedas con Facenda.

 1. En principio, son aprazables ou fraccionables, a solicitude do contribuínte e previa autorización administrativa, todas as débedas tributarias cuxa titularidade corresponde a Facenda (con independencia de que estas se atopen en período voluntario ou en período executivo de pago).

 2. Con todo, como norma xeral, non se poden aprazar as débedas que proveñen da obrigación de reter impostos a conta de terceiros. As débedas tributarias derivadas das retencións a conta do IRPF ou do Imposto de Sociedades non poden ser, polo xeral, obxecto de adiamento ou fraccionamento.

  Aínda así, ante a situación actual, a Axencia Tributaria permite de forma “excepcional” o adiamento das retencións do IRPF como medida de axuda ao tecido empresarial. De calquera forma, para prorrogar o pago das retencións a conta deste imposto, a compañía debe xustificar que:

  • Ese gasto compromete a súa capacidade produtiva ou os postos de traballo.
  • Pasa por graves dificultades de tesouraría, pero ten capacidade de xerar recursos económicos a medio prazo.

Como solicitar o adiamento ou fraccionamento dos impostos estatais

 1. Requisitos para fraccionar o pago do IRPF.

  Co obxecto de minorar os efectos do desembolso económico dunha Declaración da Renda que resulta positiva, a lei permite o pago fraccionado do IRPF. Para iso:

  • É necesario marcar a casa correspondente a fraccionar o pago do IRPF na Declaración da Renda.

  • Para poder acollerse á opción do pago fraccionado do IRPF, é imprescindible presentar a Declaración da Renda en prazo. Tanto se se entrega fóra de tempo coma se faise unha declaración complementaria, pérdese este beneficio.

  • Se se elixiu o pago fraccionado do IRPF, abónase o 60% do importe á hora de presentar a Declaración e, antes do 5 de novembro, págase o 40% restante. O recomendable é marcar a opción de domiciliar o segundo prazo, para que sexa o banco quen, o mesmo día 5 de novembro, encárguese de xestionar o abono.

  • Un erro moi común nos contribuíntes é confundir a opción de realizar o pago fraccionado do IRPF, con aprazar o abono da Declaración da Renda. Neste último caso, do que se trata é de facer o desembolso nos anos posteriores e, para iso, hai que solicitalo e xustificar de maneira documental que se atravesa por dificultades económicas que impiden pagar en período voluntario. En caso de conseguir a autorización, abónase con intereses que, na actualidade, están fixados no 5%.

 2. Débedas orixinadas por unha autoliquidación, como o IVE, o Imposto de Sociedades ou os pagos a conta do Imposto de Sociedades.

  No caso do IVE, o seu adiamento solicítase á vez que se presenta a declaración mensual ou trimestral de IVE. Para conseguilo, hai que entregar o modelo 303 xunto coa solicitude de prórroga na Delegación de Facenda correspondente. Os impresos facilítanse na propia delegación tributaria e non se necesita ningún tipo de aval bancario para aprazar cotas de IVE inferiores a 18.000 euros.

  Se se dispón de firma electrónica, pódese presentar o modelo 303 por vía telemática (unha vez que se marcou a casa coa opción de adiamento) e, a través da seguinte ligazón, solicítase a demora: https://www.agenciatributaria.gob.es/aeat.sede/tramitacion/RB01.shtml

 3. Débedas doutra natureza, como sancións, recargas de prema, intereses de demora, etc..

  Os adiamentos pódense solicitar no tempo de pago voluntario da débeda, que para as autoliquidacións corresponde co período natural de presentación da mesma, ou ben para as débedas de carácter tributario, no prazo de pago en período voluntario, antes da súa finalización.

  Cando se teñen débedas en período executivo, ou combinación de ambas, pódese reclamar unha demora conxunta de todas elas.

Como aprazar ou fraccionar os tributos cedidos ás comunidades autónomas

 1. O Imposto sobre Sucesións hai que abonalo nun prazo de seis meses contados desde o día do falecemento do causante.

  • Para aprazalo a un período non superior a un ano, hai que cursar a solicitude antes de que expire o tempo regulamentario de pago. Así mesmo, non debe existir entre os bens inventariados suficiente diñeiro ou bens de fácil realización para o abono do imposto.

  • Para conseguir un fraccionamento de ata cinco anualidades, débese pedir o adiamento antes de que expire o prazo regulamentario de pago. Ademais, non debe haber entre os bens inventariados diñeiro ou bens de fácil realización suficientes para o abono do imposto. Tamén deberá achegarse un compromiso de constituír a garantía suficiente que cubra o importe da débeda e dos intereses de demora, máis un 25% da suma de ambas as partidas.

 2. O Imposto sobre Doazóns ten que pagarse en 30 días hábiles, que contan desde o seguinte a aquel día en que se cause o acto ou contrato.

 3. O Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados hai que abonalo en 30 días hábiles, que corren desde o momento en que se cause o acto ou contrato.

 4. Para débedas derivadas dunha liquidación provisional, notificada pola Administración, o adiamento ou fraccionamento deberá solicitarse dentro dos seguintes prazos:

  • Se a liquidación notifícase entre os días 1 e 15 de cada mes, a petición de adiamento ou fraccionamento pode realizarse desde a data de recepción da notificación ata o día 20 do mes seguinte ou, se este non é día hábil, ata o inmediato día hábil seguinte.

  • Se a liquidación notifícase entre os días 16 e último de cada mes, a solicitude de adiamento ou fraccionamento pode facerse desde a data en que se recibe a notificación ata o día 5 do segundo mes posterior ou, se este non fose día hábil, ata o inmediato día hábil seguinte.

Que tipo de interese leva un adiamento ou fraccionamento da débeda

Se se concede un adiamento, devéñanse os correspondentes intereses por cada un dos pagos prefijados. O contribuínte propón o número de prazos en que se fracciona o abono e o momento en que empezará a pagar. A proposta é analizada por Facenda e esta remite unha resolución, coa aceptación dos devanditos prazos ou coa súa proposta en función da cota que pretenda establecer.

Desde a aprobación do Real Decreto-Lei 3/2009 de 27 de marzo, os intereses que se deveñan son:

 • Para débedas inferiores a 18.000 euros sen avais, garantías ou certificado de seguro de caución, é o interese de demora, que para 2013 fixouse no 5%.

 • Para débedas superiores a 18.000 euros con avais, garantías ou certificado de seguro de caución, é o interese de legal do diñeiro, que se establece cada ano nos Orzamentos Xerais do Estado, e que para 2013 sitúase no 4%.

Hai que ter en conta que o incumprimento de pago dalgunha das cotas pode supor a cancelación do adiamento. Por outra banda, o contribuínte pode solicitar en calquera momento a cancelación do adiamento e o abono da débeda pendente, de maneira que se aforra os intereses que se puidesen xerar. Para iso, ten que pedir á Administración unha carta de pago polo importe pendente e abonar a cantidade debida.

Garantías que se esixen ao debedor

Desde a publicación da Orde EHA/1030/2009 de 23 de abril, a Axencia Tributaria (AEAT) diferencia dous tipos de débedas en función do importe:

 • Se as débedas son inferiores a 18.000 euros, non é necesaria a presentación de aval ou ningún tipo de garantía.

 • Para débedas superiores a 18.000 euros, hai que entregar aval bancario, seguro de caución ou unha garantía hipotecaria que apoie o pago da devandita débeda.

Como resposta á situación de crise de liquidez actual, a AEAT está a aceptar outras garantías, como dereitos de crédito (as facturas de clientes) ou os inmobles dunha empresa (valorados por un tasador independente).