Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que dereitos ten un autónomo dependente?

Aínda que son traballadores autónomos teñen un nivel de protección superior pola súa situación de dependencia económica respecto dun cliente
Por Blanca Álvarez Barco 4 de Xaneiro de 2016
Img autonos dependientes derechos
Imagen: runzelkorn

Un traballador autónomo economicamente dependente (TRADE) é o que realiza unha actividade económica ou profesional a cambio dunha cantidade e de forma habitual, persoal, directa e predominante para un cliente do que percibe, polo menos, o 75% dos seus ingresos. Que obrigacións e dereitos ten? Aínda que son traballadores por conta propia teñen un nivel de protección superior, como un contrato ou dereito a vacacións. No seguintes cinco puntos explícase todo.

1. TRADE: contrato co cliente

Entre un autónomo dependente e o seu cliente ten que existir un contrato e rexistrarse nas oficinas públicas de emprego. No mesmo débense fixar as condicións da prestación do servizo, ademais da remuneración que se percibirá, e regúlanse relaciónelas cliente-TRADE, como sinalan desde o bufete de avogados Vazquez&Apraiz. No contrato tamén deberá constar de forma expresa a condición de “economicamente dependente” do traballador autónomo respecto do cliente co que contrata.

O contrato, xa sexa civil, mercantil ou administrativo, tense que rexer polo Real Decreto 197/2009, de 23 de febreiro. Este contrato pode ser para a execución dunha obra ou unha serie delas ou para a prestación dun ou máis servizos.

Img autonomo trade grande
Imaxe: tec_estromberg

2. Dereito a paro e indemnizacións

Os TRADE poden acceder ao paro ou desemprego, medida que se coñece como prestación por cesamento de actividade e que entrou en vigor o 6 de novembro de 2010 coa aprobación da Lei 32/2010.

Para ter dereito á prestación por cesamento de actividade, os autónomos dependentes teñen que estar afiliados e en situación de alta no RETA. Ademais, deben ter cuberto o período mínimo de cotización por cesamento de actividade, que debe efectuarse nos 48 meses anteriores ao cesamento e de maneira continuada en polo menos os 12 meses xustamente anteriores ao cesamento. Os TRADE tamén teñen que atoparse en situación legal de cesamento de actividade, subscribir o compromiso de actividade e estar ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social a data do cesamento da actividade, como sinalan desde o citado bufete.

Estes profesionais tamén teñen dereito a unha indemnización no caso de que o cliente rompa de forma inxustificada o contrato. E, pola súa banda, o traballador ten que indemnizar ao cliente, se é el quen anule de maneira inxustificada o contrato.

3. Dereito a vacacións

Os TRADE teñen dereito, por lei, a 18 días de vacacións ao ano, pero poden chegar a un acordo de interese comercial ou profesional e por contrato pactar unhas vacacións con máis días.

Ademais, teñen dereito a suspender a súa actividade durante a baixa de maternidade, “ao ser unha causa moi xustificada de suspensión do contrato”, tal e como indican os expertos de tuabogadodefensor.com .

Img autonomo dependiente grande
Imaxe: JoséDay

4. Que obrigacións ten que cumprir o TRADE?

O autónomo economicamente dependente ten que facer un traballo diferente ao dos traballadores por conta allea do cliente, debe contar con infraestrutura e materiais de traballo propios e desenvolver a súa actividade con criterios organizativos propios, aínda que pode recibir indicacións técnicas do seu cliente para a realización da actividade. Ademais, o TRADE asume o risco e ventura da súa actividade e recibirá a contraprestación do cliente en función do resultado do seu traballo.

Respecto de Facenda, ten as mesmas obrigacións que o resto de autónomos (IVE, IRPF…); tamén coa Seguridade Social. Os que desempeñan actividades con alto risco de sinistralidade, aínda que estean en condición de pluriactividad, teñen que cotizar no Réxime Especial de Traballadores Autónomos obrigatoriamente por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns.

5. Todos os autónomos poden ser TRADE?

Non. Os titulares de establecementos ou locais comerciais, oficinas e despachos abertos ao público non poden selo. Tampouco se exercen a súa profesión conxuntamente con outros, formando unha sociedade ou similar.

Ademais, algúns colectivos están expresamente excluídos, como os axentes de seguros exclusivos e os de seguros vinculados. E os transportistas con vehículos propios e os axentes comerciais teñen especificidades para ser considerados economicamente dependentes.

TRADE ou falso autónomo?

A diferenza fundamental entre un TRADE e un falso autónomo é que o TRADE normalmente exerce a súa actividade fose do ámbito de organización e dirección do cliente, mentres que o falso autónomo con carácter xeral está integrado na estrutura de traballo do cliente, actuando baixo a dirección e control de leste, coas tarefas, horarios e medios de traballo do cliente.

Ademais, a remuneración entre o TRADE e o cliente páctase no contrato, mentres que o falso autónomo recibe unha cantidade que impón polo xeral o cliente.