Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que pasa se non abono as cotas do meu préstamo?

As entidades poden embargar a nómina e outros bens e implicar aos avalistas
Por José Ignacio Recio 7 de Outubro de 2011
Img agobio
Imagen: joshuahoffmanphoto

Ata non hai demasiado tempo, os usuarios bancarios tiñan a completa seguridade de poder afrontar os seus pagos de maneira regular. Pero nestes momentos, calquera continxencia pode acabar coas súas boas intencións: unha diminución do soldo, un traballo peor remunerado ou ingresar nas filas do paro impide en ocasións cumprir coa entidade e abonar o crédito. Que sucede nestes casos? A entidade de crédito desexa recuperar o seu diñeiro, polo que recorre a diversas estratexias para iso, como o embargo da nómina, unha medida case sempre suficiente. De non ser así, este ampliaríase a outros activos do cliente, como aforros depositados nunha conta corrente ou outros bens, operacións nas que poderían verse implicados tamén os avalistas.

Consecuencias da falta de pagamento

Os créditos morosos dos bancos, caixas de aforros, cooperativas e establecementos financeiros de crédito supuxeron en maio de 2011 o 6,5% do total prestado a familias e empresas españolas, a taxa máis alta desde 1995. É previsible, ademais, que pase o 7% antes de finalizar o ano, segundo apuntan os analistas financeiros. Aínda que no momento de contratar un crédito todo usuario ten a seguridade de poder afrontar os pagos, na conxuntura actual, calquera circunstancia imprevista pode acabar coas súas boas intencións.

Que ocorre entón? Como punto de partida para aclarar esta cuestión, convén saber que este tipo de préstamos ten unha garantía persoal, de forma que en caso de incumprimento do contrato, está garantido cos bens do titular. Na práctica, implica un embargo da nómina, unha medida suficiente para avalar a falta de pagamento. De non ser así, amplíase a outros activos do cliente, como aforros depositados nunha conta corrente ou outros bens materiais que considere oportuno o banco ou caixa de aforros: coches, inmobles, obxectos de valor, xoias

Antes de embargar a nómina, o banco tentaría recuperar o diñeiro con outras fórmulas

Pero o que desexa a entidade é recuperar o seu diñeiro, non adquirir outros activos financeiros que debería vender no mercado, case sempre a un prezo inferior. Por iso, antes de chegar a esta situación, as entidades recorren a outras estratexias para recuperar o seu diñeiro, como a prema ao pago, mesmo a través de empresas de avogados ou consultorías.

 • Penalizacións

  A débeda acumulada non se refire só á cantidade adiantada nin aos seus intereses e posibles comisións, senón que inclúe outros intereses en concepto de demora a partir do mesmo momento en que se deixa de abonar a primeira cota. É habitual que estes sexan superiores aos ordinarios. Ademais, pódese ter que pagar tamén unha pequena comisión por reclamación de pagos ou cotas impagadas. A suma de todos estes conceptos acumúlase á débeda orixinal, o que propicia que a medio e longo prazo téñase que pagar máis diñeiro, e os problemas para liquidar as posicións debedoras sexan maiores.

 • Alta nas listas de morosos

  Quen incorran en falta de pago no seu crédito poden ser dados de alta nun ficheiro de morosos, moi consultados polas entidades financeiras e de crédito ao conceder un préstamo aos seus clientes. Isto implicaría que para estes usuarios sería case imposible acceder a outras vías de financiamento (créditos ao consumo, préstamos por cartón, hipotecas…).

  Para evitar este problema, é primordial abandonar estas listas canto antes. Para iso deben cancelar a súa débeda, e solicitar de modo inmediato á entidade que lles expida un certificado no que quede reflectido de forma explícita e clara o pago. Despois envíase ao ficheiro de morosos onde están dados de alta para que os borren.

OBRIGACIÓNS DOS TITULARES DUN CRÉDITO PERSOAL

Quen contraten un crédito persoal deben saber que contraen coa entidade unha serie de obrigacións que teñen que cumprir en todos os casos. Son as seguintes:

 • Abonar de forma puntual as cotas, os intereses e comisións bancarias xerados pola contratación dalgunha destas vías de financiamento.
 • Devolver o importe solicitado, na súa totalidade, a través das fórmulas impostas pola entidade de crédito, tanto no que se refire a as cotas periódicas como aos intereses devengados, a non ser que se chegue a un acordo coa súa entidade.
 • Informar á súa entidade de calquera cambio no seu historial económico e persoal, para que o banco conte con toda a información necesaria para analizar o risco da operación e, se fose necesario, variar as condicións da súa devolución.
 • Comunicar á entidade financeira as variacións que tivese o seu titular: cambio de domicilio, réxime económico do matrimonio, traslado a outra cidade e, en definitiva, calquera circunstancia persoal e financeira que fose de interese para a entidade.
 • Cumprir con outras obrigacións pactadas coa entidade, entre as que destacan o feito de non vender os bens incluídos no inventario sen autorización ou non comprometer bens propios do seu patrimonio sen consentimento previo.