Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que se considera accidente de traballo?

Un accidente laboral é aquel que lle sucede a unha persoa durante a súa xornada laboral ou no traxecto de casa ao traballo e viceversa
Por Blanca Álvarez 29 de Xaneiro de 2015
Img artesano hd
Imagen: hugo esteves

Os accidentes de traballo son os que lle ocorren a unha persoa durante a súa xornada laboral ou no traxecto de casa ao traballo e viceversa. A lexislación determina que é “toda lesión corporal que un traballador sufra con ocasión ou a consecuencia do traballo que execute por conta allea”. Ademais, coa aprobación da lei 20/2007, os traballadores autónomos teñen dereito ás prestacións por continxencia profesionais. Cando se trata de autónomos economicamente dependentes, é obrigatoria a cotización -e por tanto a prestación-, mentres que para o resto dos profesionais por conta propia esta cotización é voluntaria. Neste artigo debúllanse as características que deben cumprirse para que un accidente sexa considerado laboral e cales son estes ..

Cando un accidente é laboral?

Para falar de accidente laboral é necesario que se cumpran as seguintes características:

 • Lesión corporal, e inclúense ademais as secuelas tanto físicas como psíquicas.

 • Que o traballador sexa por conta allea ou estea dado de alta na continxencia de accidente de traballo como autónomo por conta propia. Tamén se estende o concepto aos traballadores socios de sociedades mercantís.

 • Que o accidente sexa con ocasión ou a consecuencia do traballo, é dicir, que haxa unha relación de causalidade directa entre traballo e lesión. A lesión non constitúe por si mesma un accidente laboral.

Segundo o anterior, considéranse accidentes de traballo os seguintes:

 • Initinere : os que sofre o empregado ao ir ou ao volver do lugar de traballo.

 • En misión: son os que padece o traballador no traxecto que ten que realizar para o cumprimento da misión en concreto, así como os que se producen no desempeño da mesma se é dentro da súa xornada laboral.

 • Os que se teñen con ocasión ou como consecuencia do desempeño de cargos electivos de carácter sindical, ademais dos ocorridos ao ir ou ao volver do lugar en que se exerciten as funcións propias dos devanditos cargos.

 • Os sucedidos como consecuencia das tarefas que, aínda sendo distintas ás da súa categoría profesional, execute a persoa traballadora en cumprimento das ordes do xefe ou de maneira espontánea en interese do bo funcionamento da empresa.

 • Os acaecidos en actos de salvamento e noutros de natureza análoga, cando uns e outros teñan conexión co traballo.

 • As enfermidades que contraia un empregado con motivo da realización do seu traballo, sempre que se probe que a enfermidade tivo por causa exclusiva a execución do mesmo.

 • As enfermidades ou defectos, padecidos con anterioridade pola persoa traballadora, que se agraven como consecuencia da lesión constitutiva do accidente.

 • Enfermidades intercurrentes: son as complicacións do proceso patolóxico determinado polo accidente de traballo mesmo. Para cualificar unha enfermidade como intercurrente é imprescindible que exista a relación de causalidade inmediata entre o accidente laboral inicial e a enfermidade derivada.

 • As lesións sufridas durante o tempo e no lugar de traballo considéranse, salvo proba en contrario, accidentes de traballo.

 • A imprudencia profesional sempre que sexa consecuencia do exercicio habitual dun traballo e derívese da confianza que este inspira.

 • A concorrencia de culpabilidade civil ou criminal dun xefe, un compañeiro da persoa accidentada ou dunha terceira persoa, salvo que non garde relación algunha co traballo.

Que accidentes non se consideran laborais
 • Os que sexan debidos a forza maior estraña ao traballo. Enténdese forza maior a que sexa de tal natureza que non garde ningunha relación co labor que se realizaba cando ocorreu o accidente. Non se considera forza maior estraña ao traballo a insolación, o raio e outros fenómenos da natureza.

 • Os que sexan debidos a imprudencia temeraria do accidentado. Para que se poida falar de imprudencia temeraria, a persoa debe actuar de maneira contraria ás normas, instrucións ou ordes de forma reiterada e notoria en materia de seguridade e hixiene. Se coinciden risco manifesto, innecesario e grave, enténdese que existe imprudencia temeraria.

 • Accidentes debidos a dolo do accidentado: considérase que hai dolo cando o traballador de maneira consciente, voluntaria e maliciosamente provoca un accidente para obter as prestacións que se derivan do mesmo.

 • Accidentes derivados da actuación doutra persoa: os accidentes que son consecuencia de culpa civil ou criminal do empresario, dun compañeiro ou dun terceiro son accidentes laborais, sempre que garden algunha relación co traballo. O elemento determinante é a relación causa-efecto.